Nieuws

Publicatie: 10 mei 2021

Door:


De Europese Commissie wil EU-lidstaten, regio’s en steden aanmoedigen om veilige, toegankelijke, inclusieve, betaalbare, slimme, veerkrachtige en emissievrije stedelijke vervoerssystemen te ontwikkelen. Een gecoördineerde aanpak is nodig om de Europese transport- en klimaatdoelen te bereiken en de verschillen in aanpak van stedelijke mobiliteit op lokaal, regionaal en nationaal niveau te verminderen.

Duurzame mobiliteit

De Europese Green Deal en de Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit uit 2020 vormen het kader voor het Europese vervoersbeleid in de komende jaren. Een van de onderdelen van het actieplan is het herzien van het pakket maatregelen voor stedelijke mobiliteit uit 2013.

Dit pakket moet in lijn gebracht worden aan de ambitieuzere EU-doelen op het gebied van klimaat en digitalisering. Het nieuwe pakket beoogt het toenemend aantal files en verkeersslachtoffers aan te pakken, verslechtering van luchtkwaliteit tegen te gaan en geluidshinder te bestrijden. Daarnaast wil het lessen trekken uit de gevolgen van COVID-19 voor het openbaar vervoer.

De Europese Commissie heeft de routekaart Nieuw Kader voor Stedelijke Mobiliteit opgesteld die de context en de doelen van de herziening weergeeft. Hierop kunnen belanghebbenden reageren.

Deelnemen?

Tot en met 25 mei 2021 kunt u op de routekaart reageren via de website van de Europese Commissie. Doelgroep van de consultatie is (netwerken van) steden, organisaties die actief zijn op het gebied van stedelijke mobiliteit en verkeersveiligheid, nationale en lokale overheden, sociale partners en burgers.

Het voorstel voor een nieuwe richtlijn op basis van de routekaart en reacties daarop zal in het najaar van 2021 worden uitgebracht. Op de voorgestelde richtlijn kan dan via een consultatie gereageerd worden. De uiteindelijke richtlijn wordt eind 2022 verwacht.

Bron

Duurzaam vervoer – nieuw kader voor stedelijke mobiliteit, Europese Commissie

Meer informatie

Vervoer, Kenniscentrum Europa Decentraal