Europese rechtspraak

Publicatie: 8 juli 2010

Door: en


Het Gerecht, 8 juli 2010. Evropaïki Dynamiki vs Europees Milieu Agentschap Zaak T-331/06. Het ging om de vraag of de aanbestedende dienst ten onrechte na de inschrijving gewicht aan de sub-gunningscriteria had gehangen, zonder dat de inschrijvers hiervan op de hoogte waren.

In deze zaak gaat het om het toepassen van het transparantiebeginsel bij de gunning van overheidsopdrachten.

Beroep tot nietigverklaring

Evropaiki Dynamiki is een bedrijf dat actief is in de informatietechnologie en communicatie. Zij verzocht om nietigverklaring van het besluit tot gunning van een opdracht door het Europees Milieu Agentschap (EMA). Evropaiki Dynamiki bracht drie klachten naar voren. Het Europees Milieu Agentschap zou: – Inbreuk hebben gemaakt op het Financieel Reglement, de implementatieregels en Richtlijn 2004/18;

– Beoordelingsfouten hebben gemaakt;

– De beslissing niet onderbouwd hebben.

Alleen de eerste klacht wordt door het Hof besproken.

De eerste klacht

De eerste klacht is onderverdeeld in drie afzonderlijke klachten:

– Inbreuk op de verplichting onderscheid te maken tussen selectie- en gunningscriteria;

– Het geven van een gewicht aan de sub-gunningscriteria wat niet aan de inschrijvers vermeld was;

– Onjuiste toepassing van het derde gunningscriterium betreffende algemeen milieubeleid.

Niet ontvankelijk

Onderdeel een van de eerste klacht wordt niet ontvankelijk verklaard, omdat deze klacht eerder in de procedure nog niet naar voren gebracht was.

Wegingsfactoren van de subgunningscriteria

Het ging om de vraag of de aanbestedende dienst ten onrechte na de inschrijving gewicht aan de subgunningscriteria had gehangen. Zonder dat de inschrijvers hiervan op de hoogte waren. Bij deze aanbesteding werd gebruik gemaakt van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’.

De aanbestedende dienst is verplicht om in de aanbestedingsstukken de gunningscriteria en het gewicht dat aan elke van deze criteria gehangen wordt, uiteen te zetten. Dit moet om in overeenstemming met het gelijkheids- en transparantiebeginsel te handelen. De aanbestedende dienst heeft ruime beleidsvrijheid om factoren aan te wijzen waarmee rekening gehouden wordt bij het beoordelen van de inschrijvers. Inschrijvers moeten hier echter wel vooraf van op de hoogte zijn. Het Hof kijkt alleen of er geen sprake is van grove fouten. 1

Verandering gunningscriteria

Evropaiki beroept zich op de zaak ATI EAC e Viaggi di Maio e.a. (C-331/04). Hierin heeft het Hof bepaald dat het vaststellen van de wegingsfactoren van de subgunningscriteria, op een later moment, kort voor het openen van de enveloppen, in overeenstemming is met de Aanbestedingsrichtlijn. Het mag echter niet zo zijn dat:

– Hierdoor de gunningscriteria veranderen;

– De inschrijvers, als zij hier van te boren van hadden geweten, hun inschrijving veranderd hadden;

– Dit leidt tot discriminatie.

Hof

Het Hof vindt niet dat er sprake is van deze gevallen en dat de aanbestedende in strijd is met de aanbestedingsregels. Ze verwerpt de klacht. Derde gunningscriterium Het derde onderdeel van de eerste klacht betreft de onjuiste toepassing van het derde gunningscriterium betreffende milieubeleid van de inschrijvers. Het EMA heeft bij haar beoordeling gebruik gemaakt van een certificeringssysteem. In de aanbestedingsstukken werd slechts gerefereerd aan ‘algemeen milieubeleid van de onderneming’. Het maximale aantal punten heeft het EMA gegeven aan de onderneming die een certificaat had, terwijl daar niet om gevraagd werd. Hof Het Hof stelt dat wanneer er in algemene bewoordingen wordt gevraagd om aan te tonen wat de onderneming doet aan milieubeleid, de onderneming de vrijheid heeft om zelf te bepalen hoe zij dat aantoont. Een certificaat laten zien is dan een van de gebruikelijke mogelijkheden. Het Hof vindt dan ook niet dat het EMA het milieucriterium fout heeft toegepast. Het EMA heeft namelijk ook andere bewijsstukken dan certificaten toegelaten.

Verworpen

Ook het derde onderdeel en daarmee de hele eerste klacht wordt verworpen.