Europese rechtspraak

Publicatie: 22 juni 2017

Door:


Rechtbank Noord Nederland, 3 april 2013. Zaak C/19/91890/ HA ZA 12-85. In deze uitspraak is aan de orde of een aanbestedende dienst aanbestedingsplichtig is bij het sluiten van een contract voor de inzameling en verwerking van papier. De rechtbank stelt dat oud papier niet als afvalstof wordt gekwalificeerd en een gemeente daarom niet op grond van regelgeving verplicht is om oud papier te verwerken. Om deze reden is een gemeente aanbestedingsplichtig.

Aan de orde is of de verkoop van oud papier door de gemeente moet worden aangemerkt als een overheidsopdracht voor diensten. Het vonnis betreft de vraag of de gemeente aanbestedingsplichtig is ten aanzien van het sluiten van een contract voor de inzameling en verwerking van oud papier.

Verwerking oud papier

De rechtbank overweegt onder meer dat het van algemene bekendheid is dat oud papier, alvorens als grondstof te kunnen dienen voor nieuw papier of karton van verontreiniging wordt ontdaan, gesorteerd en in balen wordt verpakt. Er is volgens de rechtbank wel degelijk bij de verdere behandeling na aankoop van oud papier sprake van verwerking (overweging 5.3).

Economisch belang

Nu niet komt vast te staan dat de verkoop tegen marktprijs plaatsvindt, gaat de rechtbank ervan uit dat – omdat wordt verkocht tegen de hoogste bontprijs minus een bepaald bedrag – aan gedaagde in ieder geval een zeker voordeel wordt gegeven. Dit zekere voordeel kan als een economisch belang voor gedaagde worden aangemerkt en kan worden beschouwd als de tegenprestatie van de gemeente voor de door gedaagde geleverde dienst (overweging 5.5).