Moet een gemeente een milieuffectrapportage opstellen bij revisievergunning aan een veehouderij?

februari 2013

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van een besluit tot het verlenen van een revisievergunning aan een veehouderij. De uitbreiding van de vergunning betreft een kleine verandering ten opzichte van de eerder afgegeven vergunning, maar binnen een afstand van 500 meter zijn enkele mogelijke belanghebbenden woonachtig. Moeten wij toch een milieueffectrapportage opstellen?

Versie september 2010

Antwoord

Bij de afweging of er een milieueffectrapport gemaakt moet worden, is het voor de gemeente van belang om rekening te houden met verschillende uiteenlopende kenmerken van het voorgenomen project. In Nederland werd sinds de inwerkingtreding van de van oorsprong Europese regelgeving omtrent milieueffectrapportages onvoldoende met alle verschillende factoren rekening gehouden bij de bepaling of een project onder de gestelde drempelwaarden valt.

Uitleg

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is het in beeld brengen van de milieugevolgen van een besluit, vóórdat het besluit wordt genomen. Zo kan de overheid die het besluit neemt (het bevoegd gezag) de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. De plicht tot het maken van een m.e.r. vloeit voort uit Europese regelgeving. In Nederland zijn de Europese richtlijnen 85/337 en 2001/42 geïmplementeerd in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een Amvb (het Besluit m.e.r.). Ook de Crisis en herstelwet (Chw) heeft invloed op m.e.r.

Drempelwaarden

In oktober 2009 is er een uitspraak geweest van het Hof van Justitie EU (C-255/08) en in maart 2010 van de Raad van State, die de m.e.r.-praktijk beïnvloeden. Alertheid is met name geboden als projecten (ruim) onder de drempelwaarden zit, bijvoorbeeld bij de uitbreiding van een veehouderij. Ook onder de drempelwaarde van de D-lijst dient namelijk beoordeeld te worden of een m.e.r. moet worden gemaakt.

Dit moet worden gedaan aan de hand van de kenmerken van de projecten, het potentiële effect ervan en de plaats van de projecten die zijn opgenomen in bijlage III van de Milieueffectrapportagerichtlijn.

Milieueffectrapportagerichtlijn

De richtlijn schrijft voor dat moet worden gekeken naar de omvang, de aard en de ligging van het project. De drempelwaarden in Nederland zijn met name gebaseerd op de omvang van een project, waardoor onvoldoende rekening wordt gehouden met andere factoren. Voorbeelden hiervan zijn de ligging van het project ten aanzien van natuurgebieden, cumulatie met andere projecten, het opnamevermogen van het natuurlijk milieu in de omgeving, de rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen, de mogelijke verspreiding van ziekten, de stank, de geluidsoverlast en andere hinder.

Belanghebbenden

Bij de uitbreiding van een veehouderij in de omgeving van een natuurgebied kunnen belanghebbenden zich rechtstreeks beroepen op deze kenmerken. Ook bij een kleinschalige verandering is niet alleen de omvang van de uitbreiding van belang. In de zaak over het besluit van de gemeente Rucphen om eenrevisievergunning te verlenen aan een varkensveehouderij, bleek dat het college ten onrechte had besloten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoefde te worden.

Dit is het geval doordat het college de cumulatie van stank, de omvang van de uitbreiding en de ligging in de nabijheid van een natuurgebied niet heeft betrokken bij de beoordeling. Dit had wel gemoeten, hoewel de toename van het aantal varkens onder de drempelwaarden van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 1994 bleef.

Meer informatie:

Milieueffectrapportage jurisprudentie, Milieu en klimaat
InfoMil, over milieueffectrapportage
Commissie m.e.r., over milieueffectrapportage
Uitspraak Raad van State, zaak 200904456/1/M2, LJN: BL7779
Uitspraak Hof van Justitie EU, zaak C-255/08
Richtlijn 85/337, betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten
Besluit milieu-effectrapportage
Wet milieubeheer

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG