Europese rechtspraak

Laatste update: 27 februari 2023

Door:


Op 20 november 2012 heeft de Europese Commissie Nederlandse steun aan een nieuw te bouwen windpark op zee goedgekeurd. Zowel door de Rijksoverheid als door decentrale overheden worden veel initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie genomen. Het besluit van de Commissie laat zien onder welke voorwaarden subsidie voor hernieuwbare energie mogelijk is.

1. Beschikking Europese Commissie, 20 november 2012. Nederland Q10 Offshore Wind BV

Besluit C(2012)8241, inzake steunmaatregel SA.34742 (2012/N).

2. Beleidsdossiers en thematiek

Milieu en Klimaat
Staatssteun

3. Relevantie beleidsdossier en thematiek voor decentrale overheden

In het Verdrag van de Werking van de EU (VWEU) zijn er uitzonderingen gemaakt op het staatssteunverbod. Voorwaarden voor het verlenen van milieusteun zijn uitgewerkt in de Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming. Wanneer decentrale overheden milieusteun aan ondernemingen verlenen die boven de de-minimisdrempel uitkomen, moeten deze richtsnoeren in acht genomen worden. De goedkeuring van de steunmaatregel voor het windpark laat de belangrijkste voorwaarden zien waaraan een milieusteunmaatregel moet voldoen.

3. Korte samenvatting feiten en rechtsvraag in heldere taal

Milieudoelstellingen kunnen niet altijd door de markt worden gerealiseerd. (Decentrale) overheden kiezen er daarom regelmatig voor om milieusteun te geven aan bedrijven. Echter, het verlenen van omvangrijke subsidies aan ondernemingen is staatssteun en dat is verboden.

Daarom is het noodzakelijk om gebruik te maken van de uitzonderingen voor milieusteun, die uitgewerkt zijn in de Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming. Dit is een uitwerking van de uitzondering in het staatssteunverbod van art. 207 lid 3c van het VWEU.

De steunmaatregel van de Rijksoverheid betreft exploitatiesteun voor Q10 Offshore Wind BV, een dochtermaatschappij van Eneco. De steun is bedoeld voor de exploitatie van een windpark met 43 turbines, 23 kilometer uit de kust ter hoogte van Zandvoort. De start van de bouw van het windpark is gepland op 1 juli 2014.

4. Samenvatting uitspraak

Voor het beoordelen van de steunmelding heeft de Commissie gekeken naar de Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming. De toetsing van een steunmaatregel bestaat uit drie hoofdvragen:

1. Is er een gemeenschappelijk belang? Dit is de eenvoudigste vraag, omdat het project past in de EU en de Nederlandse doelstelling om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten.

2. Wordt het probleem door de maatregel aangepakt? Daaronder valt ook de vraag of met minder steun hetzelfde effect bereikt kan worden. De Commissie erkent dat het windpark niet rendabel is en dat het zonder een steunmaatregel niet door de onderneming kan worden gerealiseerd. De Commissie oordeelt ook dat het Rijk aannemelijk heeft gemaakt dat er niet meer steun wordt verleend dan noodzakelijk. De steunintensiteit is namelijk gebaseerd op het verschil in productiekosten van conventionele energie en windenergie.

3. Is het voordeel van de steunmaatregel groot genoeg om eventuele concurrentievervalsing te rechtvaardigen? De Commissie stelt vast dat het windpark bijdraagt aan Europese milieudoelstellingen en dat de impact op de mededinging beperkt blijft. Mede omdat de hoogte van de subsidie is beperkt tot het noodzakelijke. De Commissie heeft geconcludeerd dat de steunmaatregel voldoet aan de Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming.

5. Uitlichting decentrale relevantie uitspraak

De Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming maakt steun mogelijk op veel verschillende milieuterreinen, zoals steun voor:

– Energiebesparing;
– Het voldoen aan strengere milieunormen dan de Europese minimumnormen;
– De aankoop van voertuigen die zuiniger zijn dan Europees vereist is;
– De sanering van vervuilde terreinen, etc.

De goedkeuring van de steunmaatregel voor het windpark laat de belangrijkste voorwaarden zien waaraan elke milieusteunmaatregel moet voldoen.

Meer informatie

Besluit C(2012)8241, inzake steunmaatregel SA.34742 (2012/N) – Nederland Q10 Offshore Wind BV
Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming
Samenvatting Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming, Europa.EU
Milieusteun, Staatssteun

Reacties en disclaimer:

Van de informatie in dit document mag onbeperkt gebruik worden gemaakt, mits de bron wordt vermeld. Opmerkingen over de inhoud en suggesties voor aanvullingen zijn van harte welkom op info@europadecentraal.nl. Aan dit document is de grootst mogelijke zorg besteed, maar Europa decentraal kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke vervolgschade door het gebruik ervan.