Europese rechtspraak

Publicatie: 10 oktober 2013

Door: en


Deze zaak gaat over het beginsel van gelijke behandeling in de inschrijving voor een aanbestedende dienst. De verzoekster meent dat de contracten van de bedrijven die de aanbestedende dienst ontvangen hebben nietig verklaard moeten worden, omdat deze bedrijven geen balans hadden overlegd. Dit zou gelijk zijn aan een overschrijding van de inschrijvingstermijn.

Aanbestedende diensten moeten zich aan bepaalde voorwaarden houden wanneer zij een verzoek doen om nadere toelichting bij een inschrijving in een aanbestedingsprocedure. In deze zaak past het Hof de criteria uit het Slovensko arrest toe.

Zaak

HvJ-EU, 10 oktober 2013. Prejudiciële zaak C-336/12. Ministeriet Forskning tegen Manova

Feiten

Het ministerie heeft een aanbesteding uitgeschreven voor diensten die vereist zijn voor de exploitatie van zeven centra voor oriëntatie en beroepsadvies. Deze diensten vallen onder de bijlage II B van richtlijn 2004/18. De aanbestedingsprocedure bevatte een eerste fase van voorafgaande selectie. Onder andere de Syddansk Universiteit, de Københavns Universiteit en Manova hadden een dossier ingediend voor de voorafgaande selectie. Het ministerie heeft de SU en KU verzocht om hun balans te overleggen. Aan het einde van de beoordelingsprocedure van de inschrijvingen heeft het ministerie de inschrijvingen van SU en KU goedkoper geacht dan die van Manova. Manova gaat hiertegen in beroep op grond van schending van het gelijkheidsbeginsel.

Prejudiciële vraag

Houdt het Unierechtelijke beginsel van gelijke behandeling in dat de aanbestedende dienst niet kan vragen om de laatst gepubliceerde balans, als de inschrijver deze balans niet heeft verstrekt in de prekwalificatie, wanneer dit vereiste in de aankondiging was opgenomen? Hof IIB diensten zijn onderworpen aan de fundamentele Verdragsregels en de algemene beginselen van het Unierechter voor opdrachten die een duidelijk grensoverschrijdend belang vertonen. Het is aan de nationale rechter om hier uitspraak over te doen. Gelijke behandeling & transparantie Gelet op het doel van de Unierechtelijke regels inzake overheidsopdrachten (het garanderen van het vrije verkeer van diensten en openstelling voor onvervalste mededinging in alle lidstaten) zijn de beginselen van gelijke behandeling en transparantie van toepassing.

Criteria nadere toelichting

Het Hof heeft in het arrest Slovensko bepaalde criteria ontwikkeld die grenzen stellen aan de mogelijkheid om inschrijvers schriftelijk om nadere toelichting bij hun inschrijving te verzoeken:

– Een verzoek om nadere toelichting bij een inschrijving moet in beginsel op vergelijkbare manier worden gericht aan alle inschrijvers die in dezelfde situatie verkeren;

– Het verzoek moet alle punten van de inschrijving behandelen die nadere toelichting behoeven;

– Het verzoek mag er niet toe leiden dat een betrokken inschrijver in werkelijkheid een nieuwe inschrijving voorstelt;

– De aanbestedende dienst moet in de uitoefening van zijn beoordelingsbevoegdheid de gegadigden gelijk en op loyale wijze behandelen.

Voorwaarden verzoek tot toelichting

Een aanbestedende dienst kan verzoeken de gegevens van een dossier gericht te verbeteren of aan te vullen voor zover objectief kan worden vastgesteld dat deze gegevens dateren van voor het einde van de inschrijvingstermijn om deel te nemen aan een aanbestedingsprocedure. Dit zou anders zijn wanneer de volgende de aanbestedingsstukken het ontbrekende stuk of informatie op straffe van uitsluiting moet worden verstrekt. Het is aan de verwijzende rechter om te oordelen of aan de hiervoor genoemde criteria is voldaan.