Negen grote uitdagingen voor de watersector geformuleerd door Europese koepel EurEau

19 juni 2017Milieu

EurEau, de Europese koepel van Europa’s drinkwater- en afvalwaterdiensten heeft een publicatie uitgebracht met negen uitdagingen voor de watersector in de komende tien jaar. Uitdagingen die genoemd worden zijn onder andere het beschermen van kwetsbare drinkwaterbronnen en het bevorderen van duurzame economische groei.

EurEau

De leden van EurEau leveren gezamenlijk waterdiensten aan ruim vier honderd miljoen mensen. Daarmee weerspiegelen zij de diverse particuliere en openbare waterdienstindustrie in heel Europa. Daarbij zijn er ongeveer 542.000 mensen werkzaam in de Europese waterindustrie. Nationale verenigingen zijn vertegenwoordigd in deze koepel, voor Nederland zijn dit zowel de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) als de Unie van Waterschappen (UvW).

Publicatie Water Matters

Onderwerpen die genoemd worden in de publicatie zijn het voorkomen van chemicaliën, zoals medicijnen of drugsafval, in drinkwaterbronnen-  en afvalwater. Ook het circulaire economie pakket wordt genoemd. Daarbij wordt ook aangestipt de herbeoordeling van een aantal belangrijke Europese Waterrichtlijnen en verordeningen, die zal plaatsvinden vóór 2020. Voorts zijn de negen uitdagingen voor toekomst van de watersector als volgt:

 1. Het beschermen van kwetsbare drinkwaterbronnen:
  Bescherming en beheer van drinkwaterbronnen moet beter geïntegreerd worden in het Europese beleid, zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het energiebeleid en de Europese chemische wetgeving (REACH). Hiervoor is meer financiering en goede governance nodig.
 2. Het bevorderen van duurzame economische groei en het scheppen van banen:
  Waterdiensten zijn van toegevoegde waarde en belangrijk voor de werkgelegenheid. Daarbij is de watersector tijdens de economische crisis en recessie een stabiele kracht gebleken.
 3. De waarde van water in de circulaire economie:
  Afvalwater bevat waardevolle hulpbronnen zoals energie, fosfor, stikstof en andere voedingsstoffen die kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt in een circulaire economie met als doel economische groei en werkgelegenheid te bevorderen.
 4. Microvervuiling bij de bron aanpakken:
  In overeenstemming met het voorzorgsbeginsel en de EU-verdragen moet verontreiniging zoveel mogelijk bij de bron voorkomen, gecontroleerd en aangepakt worden, in plaats van het toepassen van niet vol te houden ‘end-of-pipe-oplossingen’.
 5. Het instellen van de juiste prijzen voor waterdiensten:
  Het juiste evenwicht tussen de betaalbaarheid van waterdiensten enerzijds en het dekken van de kosten anderzijds zal moeten gevonden worden om de nodige investeringen te kunnen blijven doen.
 6. De groeiende impact van klimaatverandering op water:
  Klimaatverandering met de bijbehorende extreme weersituaties vormen serieuze uitdagingen voor de watersector.
 7. Hulpbronnenefficiëntie:
  Verantwoordelijk gebruik, geschikte toewijzing en efficiënte levering van drinkwater zijn van fundamenteel belang om een efficiënt gebruik van een schaarse hulpbron te waarborgen.
 8. Langetermijn asset beheer in een snel veranderende samenleving:
  Waterdiensten kijken naar de lange termijn bij het plannen en opbouwen van hun waternetwerken. De watersector moet voor de langetermijn een balans vinden waarbij infrastructuur reageert en zich aanpast aan een snel veranderende omgeving en innovatieve oplossingen.
 9. Vergroting van het publieke begrip van de watersector:
  de watersector moet blijven investeren in de dialoog met klanten en andere stakeholders, om zo een zo groot mogelijk wederzijds begrip te kweken voor het belang van water en bewust te zijn van elkaars prioriteiten en noden.

Bron:

Water Matters, EurEau

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal
Met dank aan Jos van den Akker en Dieter Staat, Vereniging van waterbedrijven in Nederland en Unie van Waterschappen

Meer informatie:

Milieu en klimaat, Europa decentraal
Water, Europa decentraal
Drinkwater, Europa decentraal
Grondwater, Europa decentraal
Stedelijk afvalwater, Europa decentraal
Waterbeheer, Europa decentraal
Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Unie van Waterschappen
EurEau