Nieuws

Publicatie: 3 oktober 2022

Door: en


De Europese Commissie vraagt input op een voorstel voor aanvullende regelgeving op het gebied van meststoffen. De aanvulling ziet specifiek op voorwaarden voor het op de markt brengen van meststoffen die dierlijke bijproducten bevatten. Voor een aantal producten heeft de Commissie in haar voorstel namelijk bepaald dat zij het ‘eindpunt in de productieketen’ hebben bereikt. Bij het handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van meststoffen zijn decentrale overheden nauw betrokken. 

Achtergrond: regelgeving dierlijke bijproducten

De Europese regels over dierlijke bijproducten zijn te vinden in Verordening (EG) 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten). Dierlijke bijproducten zijn producten van dierlijke oorsprong die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie omdat ze een risico vormen voor de volksgezondheid, diergezondheid en het milieu. De Verordening dierlijke bijproducten stelt gezondheidsvoorschriften vast voor deze producten. Zo schrijft de Verordening voor hoe dierlijke bijproducten moeten worden verzameld, vervoerd, opgeslagen, gehanteerd en verhandeld. Dierlijke bijproducten worden in verschillende categorieën ingedeeld. Er zijn drie categorieën die een indicatie geven van hoe gevaarlijk het materiaal of product is voor de volks- en diergezondheid. Mest valt onder categorie 2: matig gevaarlijk materiaal.

Op grond van artikel 5, lid 2 van de Verordening dierlijke bijproducten kan een zogenaamd ‘eindpunt in de productieketen’ worden vastgesteld voor bepaalde afgeleide producten. Die afgeleide producten kunnen vervolgens zonder beperkingen op de markt worden gebracht. Ook worden er geen controles meer op deze producten uitgevoerd. Volgens artikel 5, lid 2, 3e alinea kan de Commissie als aanvulling op de Verordening dierlijke bijproducten voor bepaalde afgeleide producten een eindpunt in de productieketen vaststellen. Het voorstel waar input op wordt gevraagd is een aanvulling voor eindpunten in de productieketen van bepaalde organische meststoffen en bodemverbeteraars.

Inhoud van het voorstel

In het voorstel stelt de Commissie voor bepaalde afgeleide producten vast dat zij het eindpunt in de productieketen voor organische meststoffen en bodemverbeteraars hebben bereikt. Deze afgeleide producten vallen daarmee niet meer onder de toepassing van de Verordening dierlijke bijproducten. De producten die in het voorstel worden genoemd moeten daarbij wel aan de betreffende vastgestelde eisen uit Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van de Verordening dierlijke bijproducten voldoen. 

In artikel 3 wordt een aantal producten genoemd die dit eindpunt hebben bereikt. Dit zijn onder andere compost en verwerkte mest en verwerkt frass. In artikel 4 worden ook nog een aantal andere afgeleide producten genoemd die ook dit eindpunt hebben bereikt, maar die wel aan bepaalde risicobeperkende maatregelen moeten voldoen. Denk aan glycerine, verwerkte dierlijke eiwitten en bloedproducten. Een risicobeperkende maatregel kan vervolgens zijn dat deze materialen moeten worden verpakt in verkoopklare verpakkingen met een bepaalde inhoud en volume zoals vastgesteld in de voorgestelde verordening.

Feedback geven

Indien u op dit voorstel wilt reageren, dan heeft u tot 24 oktober de tijd om dit te doen. Feedback geven kan via deze link. De goedkeuring van de Commissie staat gepland voor het eerste kwartaal van 2023.

Bron

Meststoffen — lijst van dierlijke bijproducten die zonder verdere officiële controles mogen worden gebruikt (bijwerking) – Europese Commissie

Meer informatie

Landbouw – Kenniscentrum Europa Decentraal

Meststoffen en stikstof – Kenniscentrum Europa Decentraal