Regionaal beleid en fondsen

Binnen Europa bestaan soms grote economische, sociale en territoriale verschillen tussen de verschillende regio’s. Het regionaal beleid van de Europese Commissie heeft het doel om deze verschillen te verkleinen. De EU ondersteunt dit regionaal beleid onder meer door het beschikbaar stellen van Europese Structuurfondsen en Investeringsfondsen (ESIF), ook zijn er andere programma’s die financiering bieden. Decentrale overheden kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op deze middelen.

Nieuws Regionaal beleid en fondsen

Europese Kindergarantie: essentiële diensten toegankelijk voor kinderen in nood 

Armoede en sociale uitsluiting moeten volgens de Raad van de Europese Unie worden bestreden door kinderen in nood toegang te geven tot essentiële diensten. De Europese Kindergarantie is een aanbeveling van de Raad en vormt onderdeel van de Europese pijler van sociale rechten. Het doel van de Europese Kindergarantie is om armoede en sociale uitsluiting van kinderen in nood te voorkomen. Hierbij is ook een rol weggelegd voor diverse betrokken regionale en lokale autoriteiten. 

Lees het volledige bericht

Nieuw EU-cohesiebeleid van 373 miljard euro gaat in

Op 1 juli 2021 treedt het wetgevingspakket van het EU-cohesiebeleid 2021-2027 in werking. Het cohesiebeleid bestaat uit diverse fondsen en het dient meerdere doelen: het draagt bij aan de groene en digitale transitie en ondersteunt een Europa dat connectiever, inclusiever en socialer is en dichter bij haar burgers staat. Ook decentrale overheden kunnen gebruik maken van de financieringsmogelijkheden die deze fondsen bieden. Maar wat houden ze precies in? Wij zetten ze voor u op een rijtje. Lees het volledige bericht

Groen licht voor het Just Transition Fund (JTF): gelden beschikbaar voor eerlijke energietransitie

De Raad van Ministers is akkoord met de oprichting van het Just Transition Fund (JTF). Leden van het Europees Parlement stemden reeds op 18 mei in met de oprichting van het JTF, waarmee het Fonds nu definitief is goedgekeurd. Het fonds is één van de drie pijlers van het Just Transition Mechanism (JTM) en moet ervoor zorgen dat de energietransitie op een eerlijke manier plaatsvindt. Aan nationale overheden is het nu de taak om een plan aan te leveren voor de bestemming van de gelden. Lees het volledige bericht

Coronaherstelplan: NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) is het herstelplan dat de EU heeft aangekondigd als reactie op de coronapandemie. Het is een tijdelijk herstelinstrument van € 806 miljard. Het doel is de schade als gevolg van de coronapandemie te helpen herstellen en Europa groener, digitaler en veerkrachtiger te maken. In de communicatie over de NGEU financieringsstrategie van 14 april 2021 zet de Commissie uiteen hoe ze de financiering zal aanpakken. Lees het volledige bericht

REACT-EU: Eerste steunmaatregelen in Nederland goedgekeurd

Door geld dat vrijkomt via het Europese fonds REACT-EU zijn in Nederland de vier operationele programma’s voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aangepast. De Europese Commissie heeft deze wijzigingen nu goedgekeurd. Met deze aanpassingen worden de beschikbare middelen voor investeringen vanuit EFRO met bijna 262 miljoen euro verhoogd. In Nederland kunnen hierdoor de regio’s Noord, Oost, Zuid en West rekenen op extra financieringsmogelijkheden, waardoor er makkelijker geïnvesteerd kan worden in regionale economieën en de groene en digitale transitie.

Lees het volledige bericht

Akkoord over Connecting Europe Facility

De Raad en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de Connecting Europe Facility (CEF 2.0). Dit fonds is een belangrijk financieringsinstrument van de EU om groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen te bevorderen door gerichte investeringen in (digitale) infrastructuur op Europees niveau. Het nieuwe programma loopt van 2021 tot 2027 en zal 33,71 miljard euro investeren in drie sectoren: transport, energie en digitalisering.

Lees het volledige bericht

Horizon Europe: 95,5 miljard euro EU-financiering beschikbaar voor onderzoek en innovatie

Vanaf aankomend voorjaar kunnen Nederlandse ondernemers en onderzoekers voorstellen indienen bij de Europese Commissie voor cofinanciering van onderzoeksprojecten op het gebied van digitalisering, zorg, mobiliteit en energietransitie. Het Europees onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe stelt hiervoor 95,5 miljard euro ter beschikking in de periode van 2021-2027.

Lees het volledige bericht

De Raad van de EU geeft goedkeuring aan cohesiewetgevingspakket ter waarde van €330 miljard

De Raad van de EU heeft het wetgevingspakket inzake de cohesiefondsen goedgekeurd. Als onderdeel van het Meerjarig Financieel Kader wordt hiermee de komende zeven jaar €330 miljard vrijgemaakt voor regionale en lokale projecten die de economische ongelijkheid in de Europese Unie moeten verminderen. De nieuwe investeringsprioriteiten sluiten aan bij de intentie van de EU om een groenere, socialere en digitaal sterke economie op te bouwen in de nasleep van de Covid-19 pandemie.

Lees het volledige bericht

Actieplan voor implementatie Europese pijler van sociale rechten gepresenteerd

De Europese Commissie heeft een actieplan voor de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten (hierna: actieplan) gepubliceerd. In het actieplan worden concrete maatregelen geformuleerd die moeten bijdragen aan een sterk sociaal Europa met een eerlijke, inclusieve en veerkrachtige economie. Betrokken partijen, waaronder decentrale overheden, worden opgeroepen de kansen op de arbeidsmarkt en sociale inclusie te bevorderen, eventueel met ondersteuning van Europese fondsen.

Lees het volledige bericht

Resultaten Urban Innovative Actions vormen goede basis voor opvolger 2021-2027

De innovatieve stedelijke projecten binnen het Urban Innovative Actions (UIA) programma hebben een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van stedelijke gebieden in de Europese Unie. Dat blijkt uit het onlangs gepresenteerde rapport naar de uitkomsten van het UIA. Wel zijn er enkele obstakels geïdentificeerd bij de uitvoering van projecten, waaronder de kans op vertraging en de haalbaarheid van de projecten. De uitkomsten vormen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de opvolger van het UIA, het European Urban initiative.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Regionaal beleid en fondsen

Moeten opdrachten die met Europees geld worden bekostigd worden aanbesteed?

Onze gemeente onderzoekt of er aanspraak gemaakt kan worden op Europese subsidie vanuit Urban Innovative Actions voor een project in de grensregio. Daarvoor wil de gemeente samenwerken met Europese buurgemeenten en andere projectpartners. Zijn wij, als we een dergelijke Europese subsidie ontvangen, aanbestedingsplichtig bij de besteding van dit geld?

Bekijk het antwoord

Wat houden de voorgestelde wijzigingen van het EU-landbouwbeleid in voor onze provincie?

In onze provincie zijn veel landbouwers actief en hebben wij te maken met een grote agrarische sector. Op deze manier komen wij ook in aanraking met het EU-landbouwbeleid. Zo zijn wij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de programmering en uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). We weten dat er een nieuwe EU-meerjarenbegroting aankomt. Heeft dat gevolgen voor het EU-landbouwbeleid en daarmee voor de agrarische sector in onze provincie?

Bekijk het antwoord

Hoe worden EU-doelstellingen voor duurzame stedelijke ontwikkeling vertaald naar de fondsenprogramma’s of initiatieven?

Onze gemeente wil meer gaan investeren in het stimuleren van werkgelegenheid en vaardigheden in het kader van duurzame stedelijke ontwikkeling. In dat verband willen wij ook beter zicht krijgen op de kansen die Europa op dit vlak biedt via de Structuur- en Investeringsfondsen. Hoe worden EU-beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling in grote lijnen vertaald naar de betreffende fondsenprogramma’s of initiatieven? En waar liggen dan dus eventueel kansen voor onze gemeente?

Bekijk het antwoord

Hoe werkt het WiFi4EU-vouchersysteem?

Vanuit de gemeenteraad krijgen wij vragen over WiFi4EU, het initiatief om gratis wifi beschikbaar stellen in Europese dorpen en steden. Wij vernamen dat het WiFi4EU-initiatief zal worden geïmplementeerd door middel van een vouchersysteem. Is al bekend hoe dit vouchersysteem moet gaan werken en hoe dit zich gaat verhouden tot andere Europese regelgeving? Zijn er voor onze gemeente ook kosten verbonden aan deelname aan een het WiFi4EU-vouchersysteem?

Bekijk het antwoord

Welke bewaartermijn stelt de EU voor POP3 projecten?

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van projecten waarvoor financiële steun uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) aangevraagd zal worden (periode 2014-2020). Een van die voorbereidingen betreft de inrichting van onze administratieve organisatie. Wij begrepen dat er naast de algemene regels voor de ESI-fondsen, voor enkele fondsen specifieke regels voor de bewaarplicht gelden. Geldt er een zwaardere bewaarverplichting met betrekking tot POP subsidies?

Bekijk het antwoord

Kunnen Europese subsidies gecombineerd worden?

Bij de financiering van grootschalige projecten komt het voor dat de diverse werkzaamheden kunnen bijdragen aan verschillende thematische doelstellingen van verschillende Europese subsidiefondsen. Onze gemeente wil diverse verschillende Europese subsidieaanvragen vanuit verschillende Europese subsidieregelingen combineren. Mag dit? Bestaat er een soort samenloopregeling in Europese subsidieregelingen voor wanneer meerdere Europese fondsen financiering van projecten mogelijk maken vanuit verschillende subsidiedoelstellingen?

Bekijk het antwoord

Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van een Europese subsidie?

Mijn waterschap heeft een Europese subsidie binnengekregen voor de verdere uitvoering van een project. Nu las ik net op jullie website over het project Europese subsidies Europaproof en het feit dat bij het spenderen van Europese subsidiegelden altijd rekening moet worden gehouden met onder meer de Europese aanbestedingsregels. Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van de Europese subsidie, en kunt u misschien ook wat meer toelichten in hoeverre precies?

Bekijk het antwoord

Welke bewaarverplichtingen stelt Europa voor projecten in de programmaperiode 2014-2020?

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van projecten waarvoor financiële steun uit  het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aangevraagd zal worden (periode 2014-2020). Een van die voorbereidingen betreft de inrichting van onze administratieve organisatie. Daarbij vragen wij ons het volgende af: stellen de Europese Structuurfondsenverordeningen eisen aan bewaartermijnen en de beschikbaarheid van facturen en betaalbewijzen? En zo ja: welke?

Bekijk het antwoord