Nieuws

Publicatie: 31 januari 2022

Door:


Welke gebieden in Nederland komen in de periode 2022 tot en met 2027 in aanmerking voor regionale investeringssteun? Dat is te vinden op de Nederlandse regionale steunkaart 2022 – 2027, die de Europese Commissie op donderdag 27 januari 2022 goedkeurde.

Wat is regionale steun?

De Europese staatssteunregels bieden de mogelijkheid aan overheden om steun te verstrekken aan ondernemingen in regio’s met een economische achterstand. Steun aan ondernemingen in deze regio’s kan verenigbaar met de interne markt worden verklaard, op grond  van artikel 107 lid 3 sub a (steungebieden onder a) en sub c (steungebieden onder c) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Regionale investeringssteun heeft als doel de economische ontwikkeling van achterstandsregio’s te stimuleren, zonder daarbij het gelijke speelveld tussen ondernemingen op de interne markt te verstoren. De voorwaarden waaronder regionale steun verenigbaar is met de interne markt zijn uiteengezet in de herziene Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen. Daarnaast bevatten de richtsnoeren criteria waaraan de betrokken regio’s moeten voldoen om in aanmerking te komen voor steun. Op basis van de bepalingen in deel 1 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) kunnen steungebieden regionale steun ontvangen. Ook biedt de AGVV bij verschillende steuncategorieën de mogelijkheid om een hogere steunintensiteit aan te houden wanneer de onderneming gevestigd is in een steungebied. Dit is bijvoorbeeld het geval bij steun voor innovatieclusters (artikel 26, lid 6 AGVV) of bij investeringssteun ten behoeve van energie-efficiëntiemaatregelen (artikel 38, lid 6 AGVV).

Op basis van de herziene Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen zijn een aantal gebieden in Nederland aangemerkt als “(niet vooraf vastliggende) steungebieden onder c”. Ondernemingen in deze gebieden komen in aanmerking voor regionale investeringssteun op grond van de afwijking die artikel 107, lid 3, sub c van het VwEU toestaat, waarin is bepaald welke steunmaatregelen als verenigbaar met de interne markt kunnen worden beschouwd. Voor de maatregelen zoals bedoeld in sub c gaat het om  “steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad”.

Welke gebieden in Nederland komen in aanmerking voor extra regionale steun?

Op de regionale steunkaart 2022-2027 zijn de volgende gebieden (gedeeltelijk) aangemerkt als “steungebieden onder c”:

  • De Achterhoek;
  • De regio Groot-Rijnmond;
  • De regio Kop van Noord-Holland;
  • Drenthe;
  • Flevoland;
  • Friesland;
  • Groningen.

Op de regionale steunkaart 2014-2020 waren ook al de gebieden Achterhoek en Groot-Rijnmond en delen van de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen geselecteerd als steungebieden. Op basis van de bbp- en werkloosheidgegevens die voor de criteria van toepassing zijn, kunnen deze gebieden opnieuw worden opgenomen.

In de Kamerbrief waarin het voorstel voor de regionale steunkaart 2022-2027 wordt toegelicht, geeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan dat, gelet op het gemiddelde bbp per hoofd van de bevolking, de regio Kop van Noord-Holland de regio met het laagste bbp is die nog niet op de kaart stond. Nu volgt dus ook de Kop van Noord-Holland als “steungebied onder c”.

Volgens de herziene Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen is er voor de nieuwe steunkaart ook ruimte om gebieden op te nemen die in aanmerking komen voor het fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF-gebieden). De minister van EZK spreekt over de gebieden IJmond, Zeeuws-Vlaanderen, West Noord-Brabant en Zuid-Limburg. Er is echter nog geen overeenstemming bereikt met de Europese Commissie voor deze gebieden. Zodra deze overeenstemming bereikt is, zal er nog een aanvullend voorstel voor de steunkaart volgen.

Zodra de steunkaart openbaar is gemaakt door de Europese Commissie, zal deze hier te raadplegen zijn.

Bron

Staatssteun: Commissie keurt regionale steunkaart 2022-2027 voor Nederland goed, persbericht Europese Commissie

Meer informatie