Vernieuwing modelcontracten voor doorgifte van gegevens aan derde landen

16 november 2020Informatiemaatschappij

De Europese Commissie heeft een consultatie geopend voor een ontwerp van nieuwe modelcontracten, ook wel standaardcontractsbepalingen of SCC’s genoemd. De modelcontracten zijn bedoeld voor het beschermen van persoonsgegevens bij doorgifte aan landen buiten de Europese Unie (derde landen). De nieuwe modelcontracten moeten het beschermingsniveau verbeteren.

Doorgifte aan derde landen

Bij doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen moeten de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gewaarborgd worden. Dit kan met een adequaatheidsbesluit. Daarin wordt bepaald dat gegevens kunnen worden overgedragen aan het betreffende land, omdat het een passend beschermingsniveau biedt. Wanneer zo’n besluit ontbreekt moeten er op een andere manier passende waarborgen geboden worden, bijvoorbeeld door middel van modelcontracten.

Huidige modelcontracten

Momenteel zijn er drie modelcontracten waar bij doorgifte van gegevens aan derde landen gebruik van kan worden gemaakt. Twee van deze contracten zien op doorgifte van een verwerkingsverantwoordelijke binnen de EU naar een verwerkingsverantwoordelijke uit een derde land. Het derde modelcontract is gericht op doorgifte van een verwerkingsverantwoordelijke binnen de EU naar een verwerker uit een derde land.

Ontwerp modelcontract

In de nieuwe versie die de Commissie heeft voorgesteld, worden meerdere manieren van doorgifte benoemd. Naast de huidige twee opties worden er ook regels gesteld voor doorgifte tussen twee verwerkers of doorgifte van een verwerker naar een verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast worden in de nieuwe versie extra waarborgen gesteld voor het beschermen van de doorgegeven persoonsgegevens. Bijvoorbeeld strengere eisen voor transparantie van verplichtingen en versterkte rechten voor de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Bovendien moet de verstrekker van gegevens nagaan of het derde land een adequaat beschermingsniveau biedt dat in overeenstemming is met de AVG. Deze verplichting vloeit oorspronkelijk voort uit de Schrems II-uitspraak van het Europees Hof waar Kenniscentrum Europa decentraal eerder dit EUrrest over heeft geschreven.

Feedback

Het ontwerpbesluit van de Commissie staat nog tot 10 december open voor feedback. De feedback kan hier op de website van de Commissie gegeven worden. Een vernieuwde versie van het modelcontract wordt vermoedelijk begin 2021 aangenomen.

Bron

Commission implementing decision on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries, Europese Commissie

Door:

Monika Beck en Evelien van Buuren, Kenniscentrum Europa Decentraal

Meer informatie:

Privacy: Algemene Verordening Gegevensbescherming, Kenniscentrum Europa Decentraal
Gegevensuitwisseling met derde landen, Kenniscentrum Europa Decentraal
Doorgifte binnen en buiten de EU, Autoriteit Persoonsgegevens