Categorie filter: Staatssteun

Goedkeuring staatssteun in het doelgroepenvervoer voor de periode 1 juli t/m 13 oktober 2020

Om gemeenten te ondersteunen heeft het Rijk naar aanleiding van de landelijke oproep om regionale en lokale doorbetalingsafspraken in het doelgroepenvervoer te maken een tweede gecoördineerde melding van staatssteun bij de Europese Commissie gedaan.  De Commissie heeft aan deze melding haar goedkeuring verleend. Onder voorwaarden mag steun worden verleend aan vervoersbedrijven voor het doelgroepenvervoer. Omdat de steun is goedgekeurd onder het Tijdelijk Steunkader (TSK) zijn de voorwaarden voor verstrekking anders dan het eerste besluit. Het tweede besluit beslaat de periode 1 juli 2020 tot en met 13 oktober 2020.

Lees het volledige bericht

Verlenging en verruiming van de Tijdelijke Kaderregeling staatssteun

De Europese Commissie heeft besloten de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun te verlengen. De kaderregeling is in maart 2020 aangenomen ter ondersteuning van de economie in de context van de uitbraak van het coronavirus. De regeling wordt nu verlengd tot en met 31 december 2021. Het toepassingsgebied van de tijdelijke kaderregeling wordt ook verruimd. De eerder bepaalde plafonds worden verhoogd en lidstaten krijgen de mogelijkheid om bepaalde terugbetaalbare instrumenten om te zetten in rechtstreekse subsidies. Lees het volledige bericht

Europese Commissie verlengt vrijstellings­verordeningen staatssteun: Wat zijn de gevolgen voor nieuwe en bestaande kennisgevingen?

De Europese Commissie heeft besloten de Landbouw­vrijstellings­verordening (LVV) en de Visserij­vrijstellings­verordening (VVV) te verlengen. Eerder verlengde de Europese Commissie al de Algemene Groeps­vrijstellings­verordening (AGVV) en de de-minimis­verordening.  De verordeningen zouden zonder verlenging aan het eind van dit jaar aflopen. De verlenging heeft  gevolgen voor de kennisgevingen van decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek publiceert richtlijnen over steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Onlangs heeft het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (afgekort in het Engels JRC) van de Europese Commissie richtlijnen voor steunverlening ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) gepubliceerd. De richtlijnen bevatten uitgebreide beslisbomen die decentrale overheden behulpzame informatie bieden over het verlenen van rechtmatige steun voor O&O&I. Lees het volledige bericht

Geldt het de-minimisplafond van € 200.000 per lidstaat?

De gemeenteraad wil een onderneming € 170.000,- steun verlenen om een duurzaamheidsproject te realiseren. Voor deze steun willen wij gebruik maken van de de-minimisverordening. Zowel de begunstigde onderneming als onze gemeente zijn gevestigd in een grensstreek. Wij vragen ons daarom af of wij rekening moeten houden met de-minimissteun, die aan deze onderneming is verleend, door een overheid uit een aangrenzende lidstaat.

Bekijk het antwoord

Europese Commissie opent consultatie over herziening van staatssteunrichtsnoeren voor milieubescherming en energie

De richtsnoeren voor staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie (C(2014) 2322/3) zijn toe aan vernieuwing. Dit blijkt uit de resultaten van de Staatssteun Fitness Check, die de Europese Commissie in oktober 2020 heeft gepubliceerd. De Commissie roept alle belanghebbenden op om feedback te geven en ideeën over de herziening te delen. Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert resultaten van Staatssteun Fitness Check

Hoe effectief en efficiënt zijn de staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket? De Europese Commissie heeft dit met een fitness check geëvalueerd en beoordeeld. De resultaten zijn op 30 oktober gepubliceerd in een Werkdocument van de Commissie. De fitness check van de Europese staatssteunregels is in 2019 gestart en vindt plaats in het kader van Betere Regelgeving.

Lees het volledige bericht

Goedkeuring beschikbaarheids­vergoeding voor openbaar vervoer door Europese Commissie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een staatssteunmelding ingediend bij de Europese Commissie. Het gaat om een beschikbaarheidsvergoeding voor bedrijven die openbaar vervoer (ov) faciliteren. Als gevolg van de coronacrisis maken deze bedrijven veel kosten om bussen, treinen en metro’s te laten rijden. De Commissie heeft de staatssteunmelding goedgekeurd. Daardoor kunnen de vervoersbedrijven nu gecompenseerd worden voor een deel van de kosten.

Lees het volledige bericht