Herziening Dublin-verordening: eerlijke verdeling van asielzoekers

30 januari 2018Migratie

Op donderdag 19 oktober jl. stemde de Commissie Burgerlijke vrijheden van het Europees Parlement voor een grote herziening van de Dublin-verordening. De herziening wijzigt het huidige beleid omtrent asielaanvraag. Ingevolge het wetgevingsproces is het nu aan de Raad van de Europese Unie om de herziening goed te keuren of aan te passen.

Dublin-verordening

De Dublin-verordening schept duidelijkheid over wie er verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Alle asielzoekers moeten bij aankomst in de Europese Unie worden geregistreerd. Er zijn in totaal 26 Europese landen die vallen onder het zogeheten Schengengebied: de landen waarbinnen inwoners van de EU vrij mogen reizen. Een overzicht van de Schengenlanden vindt u hier.

Het doel van de Dublin-verordening is te voorkomen dat een asielzoeker in meerdere landen een asielprocedure start. In de verordening wordt bepaald dat het land waar een vreemdeling het Schengengebied binnenkomt verantwoordelijk is voor het afhandelen van de asielaanvraag. De verantwoordelijkheid kan echter ook bij een ander land liggen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er al gezins- of familieleden in dat land wonen en daar een verblijfsvergunning hebben.

Herziening Dublin-verordening

De Europese Commissie stelde in 2016 een revisie van de Dublin-verordening voor. Het doel van de vernieuwing is om de zwakke plekken in het huidige beleid aan te pakken en de verantwoordelijkheid meer evenwichtig tussen de lidstaten te verdelen. Verder maakt de herziening het mogelijk om eerder bescherming te bieden aan mensen die dat nodig hebben en degenen die geen bescherming nodig hebben sneller terug te zenden.

Verdeelsleutel op basis van draagkracht

Hoewel het Parlement heeft ingestemd met de herziening, is het onzeker wat het standpunt van de Raad van de Europese Unie zal zijn. De stemming binnen de Raad zal moeten uitwijzen of alle lidstaten bereid zijn tot solidariteit. Vooral Centraal- en Oost-Europese lidstaten wilden tot nu toe nog geen bindende verdeelsleutel op basis van draagkracht accepteren. Sommige landen, zoals Hongarije, weigeren zelfs om asielzoekers op te nemen. Daardoor moet de zwaarste last worden gedragen door Griekenland en Italië, waar de meeste migranten aankomen.

Schengen handhaven en uitbreiden

De Europese Commissie heeft onlangs ook kenbaar gemaakt de Schengengrenscode (dat het vrij verkeer van personen binnen Schengenlanden garandeert) bij te willen werken. De Commissie wil de regels voor de herinvoering van tijdelijke controles aan de binnengrenzen aanpassen aan de huidige behoefte om sneller te kunnen reageren op de aanhoudende en steeds veranderende gevaren voor de openbare orde en de binnenlandse veiligheid.

Ook wenst de Commissie sterkere procedurele waarborgen in te voeren om te verzekeren dat grenscontroles aan de binnengrenzen een uitzondering blijven. Het moet gaan om een laatste redmiddel dat alleen wordt ingezet als het echt niet anders kan. Bovendien dienen grenscontroles aan de binnengrenzen plaats te vinden op een evenredige manier en met zo weinig mogelijk gevolgen voor het vrije verkeer.

Door:

Marieke Merkus en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

EU-parlement: verdeel asielzoekers eerlijk, nieuwsbericht Europa Nu
Verordening (EU) nr. 604/2013, Dublin-verordening

Meer informatie:

Asiel, Europa decentraal
Asiel wet- en regelgeving, Europa decentraal
Migratie en vluchtelingen, Europa decentraal
Migratie, Europa decentraal
Dublin-verordening, Expertisecentrum Europees Recht