Nieuws

Publicatie: 24 juli 2020

Door: en


De herziening van de Jeugdwet is eerder dan verwacht in consultatie gegaan. Hoewel het er eerder op leek dat de consultatie na de zomer zou plaatsvinden, is deze toch al op 10 juli gestart. Omdat de consultatie nu samenvalt met de vakantieperiode van sommige regio’s is de termijn gesteld op ruim 8 weken. De termijn loopt nog tot 6 september. Het belangrijkste doel van de consultatie is om door middel van meer focus op regionale samenwerking de randvoorwaarden van het jeugdstelsel te verbeteren.

Betere samenwerking

Het kabinet heeft een aantal knelpunten in de huidige wet gesignaleerd en wil dat deze worden opgelost. Het gaat hier onder andere om de samenwerking en uniformering bij de organisatie van jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering. Het kabinet vindt deze samenwerking nu te vrijblijvend en wil dat de randvoorwaarden worden verbeterd, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting. Het is hierbij voornamelijk van belang dat de toegang tot jeugdhulp, het opdrachtgeverschap en het inzicht in en toezicht op zorg voor jeugdigen door aanpassing van de huidige wetgeving versterkt worden. Voor de regionale samenwerking zullen gemeenten een gemeenschappelijke regeling moeten oprichten volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Regionale afstemming

De nieuwe Jeugdwet verplicht gemeenten om een gezamenlijke regiovisie op te stellen, ter wille van een stabielere jeugdzorg. In de regiovisie moeten gemeenten bij bepaalde vormen van zorg voor jeugdigen regionaal samenwerken en bovenregionaal afstemmen. Hierin moeten gemeenten bovendien vastleggen hoe dit wordt bekostigd en geregeld. De Jeugdautoriteit zal vervolgens door middel van toetsing, geschillenbeslechting en het toezien op eerlijke tarieven waken over de regiovisies.
Het wetsvoorstel voor de Jeugdwet staat tot 6 september open voor consultatie.

Bron

Internet consultatie 10 juli 2020, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie:

Sociaal domein, Kenniscentrum Europa Decentraal
Aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Aanbesteden in het sociaal domein, Kenniscentrum Europa Decentraal
Kabinet stuurt aan op meer samenwerking en uniformering in het gedecentraliseerde jeugdzorgstelsel, Kenniscentrum Europa Decentraal
Kabinet wil aanbestedingsprocedure gemeentelijke zorg vereenvoudigen, Kenniscentrum Europa Decentraal