Nieuws

Publicatie: 25 november 2019

Door:


Het Europees Parlement heeft drie vervangende kandidaat-Eurocommissarissen gehoord. De Franse, Hongaarse en Roemeense kandidaten werden eerder afgekeurd. Afhankelijk van de laatste stemming van het Parlement zou de Commissie-Von der Leyen per 1 december officieel in functie kunnen treden.

Commissaris Breton – Interne Markt

Nadat het Europees Parlement geen steun gaf aan kandidaat-commissaris Sylvie Goulard heeft Frankrijk nu Thierry Breton voorgedragen voor de post Interne markt. Tijdens zijn hoorzitting stelden leden van het Parlement vragen over het concurrentievermogen van de EU, de haalbaarheid van klimaatbeschermende maatregelen binnen de markt en cyberveiligheid binnen de digitale economie. Na de hoorzitting keurde de horende parlementaire commissies Bretons kandidaatstelling goed.
Breton zal binnen de Europese Commissie aan de slag gaan met het portfolio van de Interne Markt, DG’s op het gebied van industrie en een mkb-strategie. Hiermee waakt de Commissie voor het gelijke speelveld-principe voor alle Europese ondernemingen en veiligheidsnormen voor consumenten. De nieuwe eurocommissaris zal met name toezien op het dagelijkse functioneren van de interne markt, inclusief het wegnemen van belemmeringen van het vrij verkeer van goederen en diensten. Tot het takenpakket van Breton behoort dan ook de eindverantwoordelijkheid over (lopende) inbreukprocedures met betrekking tot de naleving van EU-voorschriften inzake diensten op alle niveaus.

Commissaris Várhelyi – Nabuurschap en uitbreiding

De parlementaire commissies hoorden Olivér Várhelyi vooral over de stelselmatige veranderingen binnen de toetredingsprocedure van kandidaat-lidstaten en over zijn neutraliteit met betrekking tot de Hongaarse regering. Op zijn nieuwe post moet Várhelyi, voormalig Hongaarse Permanent Vertegenwoordiger bij de EU, de rechtsstaat en mate van persvrijheid beoordelen bij kandidaat-lidstaten. Veel lidstaten en parlementsleden hebben ten aanzien van deze thema’s juist kritiek op Hongarije. Om dit laatste punt verder toe te lichten, koos het Parlement voor een tweede ronde met schriftelijke vragen voor de kandidaat-commissaris. Nadat Várhelyi ook op papier aanhield dat het Parlement verzekerd kan zijn van zijn onafhankelijkheid met betrekking tot de Hongaarse regering, accepteerde het Parlement Várhelyi’s kandidaatstelling.
Olivér Várhelyi zal het portfolio voor Nabuurschap en Uitbreiding uitvoeren. In de opdrachtgeving van Von der Leyen wordt Várhelyi verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de westelijke Balkan, de relatie met Turkije en de partnerschappen met de Oostelijke en Zuidelijke nabuurschappen. Deze partnerschappen vallen onder het Europees nabuurschapsbeleid, die betrekking heeft op de bilaterale beleidsafspraken tussen de EU en de respectievelijke partnerlanden. De drie buurlanden waar het Oostelijk partnerschap zich met name op richt zijn Oekraïne, Georgië en Moldavië.

Comissaris Vălean – Transport

De Roemeense Adina Vălean zal de eurocommissaris voor Transport worden. Zij is voorgedragen als nieuwe kandidaat nadat Rovana Plumb eerder door het Europees Parlement werd afgewezen. Gedurende haar hoorzitting werd met name gevraagd naar de ontwikkeling van infrastructuur op een duurzame wijze. Hierop gaf Vălean aan dat de transportsector zal moeten vergroenen maar dat de rekening daarvoor niet alleen bij de EU-burgers mag komen te liggen. Vălean heeft de opdracht gekregen om toebedeling van Europese fondsen die binnen haar transportportfolio vallen afhankelijk te maken van verduurzaming.
Vălean zal zich naast het verduurzamen van de transportsector bezig gaan houden met het verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur voor transport, het bijdragen aan een klimaatneutraal Europa en automatisering in de sector.

Voorgenomen start nieuwe Commissie per 1 december

De benoeming van de voltallige Commissie-Von der Leyen lijkt nu in zicht. De beoogde Commissievoorzitter, de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de overige leden van de Commissie worden samen als college ter definitieve goedkeuring onderworpen aan een plenaire stemming van het Europees Parlement op 27 november. Na goedkeuring door het Europees Parlement kan de Europese Raad de nieuwe Commissie met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen benoemen. Wanneer beide stemmingen positief uitvallen voor de Commissie-Von der Leyen, zal deze dit jaar nog haar intrede kunnen doen op 1 december.

Afwezige Britse kandidaat

Bij het recente Brexit-uitstel in oktober, is er door de Europese Commissie bij het VK op aangedrongen om een Brits lid voor de Commissie te noemen. Omdat er geen Britse kandidaat-commissaris is voorgedragen door het VK, heeft de nieuwe Commissie onlangs een inbreukprocedure in gang gezet tegen het VK. Hiermee kunnen lidstaten verplicht worden de nakoming van het EU-recht alsnog te verzekeren.

Beleidsvoornemens en doelen nieuwe Commissie

Von der Leyen heeft in haar opdrachtbrieven aan de eurocommissarissen kenbaar gemaakt wat de komende vijf jaar van hen verwacht wordt. De grootste uitdaging is volgens de nieuwe Commissievoorzitter het bewerkstelligen van een klimaatneutraal Europa in 2050 – en de voor 2030 gestelde duurzaamheidsdoelen. Daarvoor zal de Commissie-Von der Leyen binnen 100 dagen van hun startdatum een Europese Green Deal presenteren. Dit wordt een alomvattend beleidsdocument waarin een plan wordt uitgezet waarmee Europa voor 2050 het eerste klimaatneutrale continent moet worden. Voor meer informatie, zie dit eerdere nieuwsbericht van Europa decentraal.

Bron:

Kandidaat-commissarissen, lijst met missiebrieven aan Commissieleden
European Commission launches infringement proceedings against the UK following its failure to name a candidate for EU Commissioner, persbericht Europese Commissie


Meer informatie:

Uitstel benoeming Commissie-Von der Leyen door Europees Parlement, Kenniscentrum Europa Decentraal
Kandidaat-voorzitter Von der Leyen geeft opdracht aan nieuwe Commissieleden voor de komende 5 jaar, Kenniscentrum Europa Decentraal