Nieuws

Publicatie: 8 februari 2021

Door: , en


De Europese Commissie heeft in een mededeling gereageerd op het Europese burgerinitiatief (EBI) “Minority SafePack – een miljoen handtekeningen voor verscheidenheid in Europa”. Met het burgerinitiatief wordt gestreefd naar betere bescherming voor personen die tot een nationale of taalkundige minderheid behoren.

Burgerinitiatief Minority SafePack

Het burgerinitiaief Minority SafePack is het vijfde goedgekeurde burgerinitiatief in de Europese Unie (EU). Met het EBI wordt de EU opgeroepen om zich door middel van diverse rechtshandelingen in te zetten voor een betere bescherming van personen die tot een nationale en taalkundige minderheid behoren en de culturele en taalkundige verscheidenheid in de Unie te versterken. Het initiatief bestaat uit negen voorstellen, die in de mededeling door de Commissie zijn beoordeeld. Hierin analyseert de Commissie de bijbehorende regelgeving en beschrijft bestaande maatregelen en lopende initiatieven die reeds worden uitgevoerd. De Commissie benadrukt dat diversiteit een kernwaarde is van de EU. Ook decentrale overheden hebben er belang bij dat lokale culturele en taalkundige diversiteit beschermd wordt. De Commissie oordeelt nu in haar mededeling dat de bestaande maatregelen voldoende bijdragen aan de doelstellingen van het EBI, waardoor nieuwe rechtshandelingen niet nodig blijken te zijn.

Juridisch kader van het burgerinitiatief

Sinds de invoering van het Verdrag van Lissabon bestaat de mogelijkheid voor EU-burgers om een Europees burgerinitiatief te starten. Als EU-burgers een rechtshandeling van de EU nodig achten voor de uitvoering van de Verdragen kunnen zij de Commissie daartoe verzoeken via het burgerinitiatief (artikel 11 VEU). Het EBI is in wezen een Europese variant van de bekende nationale en lokale burgerinitiatieven. Het verzoek aan de Commissie moet, net als bij een nationaal of lokaal initiatief, tot de werkterreinen behoren waar zij een wetgevingsvoorstel over mag doen. Zo zijn er EBI’s geweest over toegang tot schoon water en het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. De Commissie is niet verplicht om een voorstel tot wetgeving in te dienen naar aanleiding van een EBI. Wel moet de Commissie in een mededeling haar juridische en politieke conclusies bekend maken en verantwoorden waarom eventuele maatregelen wel of niet worden genomen.

Hoe een burgerinitiatief opgezet moet worden, is geregeld middels Verordening (EU) 2019/788. Van belang is dat er ten minste één miljoen handtekeningen van burgers uit minstens zeven verschillende EU-landen worden gehaald. Hoe het hele proces precies verloopt, staat hier stap voor stap uitgelegd. Nadat het gecertificeerde initiatief is ontvangen door de Commissie, houdt het Europees Parlement een openbare hoorzitting waarin ze haar politieke steun voor het EBI bepaalt, alvorens de Commissie haar conclusies uiteenzet in haar mededeling.

Bron:

Mededeling Europese Commissie over Burgerinitiatief “Minority SafePack”, Europese Commissie

Meer informatie:

Europees recht en beleid decentraal, Kenniscentrum Europa Decentraal
Persbericht reactie van de Europese Commissie op het initiatief “Minority SafePack”, Europese Commissie
Uitvoeringswet verordening Europees Burgerinitiatief, de Rijksoverheid
Europees burgerinitiatief, de Europese Unie