Praktijkvraag

Laatste update: 26 september 2023

Door:


Onze gemeente verstrekt een onderneming, belast met de sociale inclusie van kwetsbare groepen, steun op basis van de DAEB de-minimisverordening van de Europese Commissie. Wij zijn als gemeente erg te spreken over de sociale activiteiten van deze onderneming en willen daarom nogmaals een financiële bijdrage doen. Kunnen wij hiervoor gebruik maken van de reguliere de-minimisverordening van de Europese Commissie en dus ook nog reguliere de-minimissteun verlenen?
Antwoord in het kort

Ja, zolang het steunplafond uit de DAEB de-minimisverordening wordt gerespecteerd, kan de gemeente, bovenop DAEB de-minimissteun, ook nog reguliere de-minimissteun verstrekken. Hieronder leggen we dat nader uit.

De-minimissteun in het algemeen

De-minimissteun, ongeacht of deze wordt verleend op basis van de reguliere, de DAEB, de MKB landbouw of de visserij de-minimisverordening, levert geen staatssteun op in de zin van het Europees staatssteunverbod (art. 107 VWEU). Van staatssteun kan slechts sprake zijn als steun het interstatelijke handelsverkeer ongunstig beïnvloedt. Met betrekking tot de-minimissteun, acht de Commissie het onwaarschijnlijk dat dergelijke kleine steunbedragen een ongunstige invloed hebben op het handelsverkeer tussen lidstaten.

DAEB de-minimisverordening

Op basis van de DAEB de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen, ten behoeve van de uitvoering van een DAEB, tot 500.000 euro aan de-minimis steun verlenen, zonder dat dit als staatssteun wordt aangemerkt. Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie jaar. Indien de onderneming in kwestie een DAEB uitvoert, kan de gemeente dus op basis van de DAEB de-minimisverordening de onderneming over drie jaar tot 500.000 euro aan steun verlenen. Dit levert als gezegd geen staatssteun op..

Cumulatie met reguliere de-minimissteun

Maar mag de gemeente naast DAEB de-minimissteun ook nog reguliere de-minimissteun aan de onderneming verstrekken? Ten aanzien van zogeheten cumulatie (samenloop) met reguliere de-minimissteun, bepaalt artikel 2 lid 7 van de DAEB de-minimisverordening dat de-minimissteun op grond van de DAEB de-minimisverordening met reguliere de-minimissteun mag worden gecumuleerd tot het plafond van 500.000 euro.

Plafond

Het bovenstaande houdt in dat als de gemeente reeds 500.000 euro aan DAEB de-minimissteun heeft verstrekt aan de onderneming, geen gebruik meer gemaakt kan worden van de reguliere de-minimisverordening. Het plafond is immers bereikt. Echter, als de DAEB de-minimissteun van de gemeente onder de 500.000 euro over drie jaar ligt, kan bovenop het verleende bedrag nog maximaal 200.000 euro aan reguliere de-minimissteun worden verstrekt. Het plafond van 500.000 euro over drie jaar uit de DAEB de-minimisverordening mag echter niet worden overschreden.

Concreet (reken)voorbeeld

Als de onderneming in kwestie over drie jaar bijvoorbeeld 400.000 euro aan DAEB de-minimissteun ontvangt, mag de gemeente dus nog 100.000 euro aan reguliere de-minimissteun verstrekken. Als het verleende bedrag aan DAEB de-minimissteun over drie jaar 300.000 euro, of minder, bedraagt, kan hier bovenop nog maximaal 200.000 euro aan reguliere de-minimissteun worden verleend.

Meer informatie:

DAEB de-minimisverordening, Europese Commissie
De-minimis, staatssteun, Europa decentraal
DAEB en staatssteun, diensten van algemeen belang, Europa decentraal
Reguliere de-minimisverordening, de-minimis, staatssteun, Europa decentraal