Nieuws

Publicatie: 15 maart 2021

Door: en


De Raad van de EU heeft het wetgevingspakket inzake de cohesiefondsen goedgekeurd. Als onderdeel van het Meerjarig Financieel Kader wordt hiermee de komende zeven jaar €330 miljard vrijgemaakt voor regionale en lokale projecten die de economische ongelijkheid in de Europese Unie moeten verminderen. De nieuwe investeringsprioriteiten sluiten aan bij de intentie van de EU om een groenere, socialere en digitaal sterke economie op te bouwen in de nasleep van de Covid-19 pandemie.

Cohesiewetgevingspakket

De Raad heeft haar goedkeuring gegeven aan het cohesiewetgevingspakket wat deel uitmaakt van het Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021-2027. Dit wetgevingspakket bestaat uit meerdere verordeningen die zowel het budget als de voorwaarden vastleggen voor de verschillende Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) van de EU. Het pakket maakt de aankomende zeven jaar €330 miljard beschikbaar voor regionale en lokale projecten die de economische ongelijkheid in de EU moeten verkleinen en het economisch herstel na de pandemie moeten stimuleren. Projecten die kunnen worden gefinancierd uit de fondsen zijn heel divers en variëren van vervoersinfrastructuur en waterbeheer tot arbeidsregelingen en digitalisering.

Eenvoudiger, efficiënter en transparanter

Waar voorheen de voorwaarden voor toekenning per fonds werden geformuleerd, is nu voor een andere aanpak gekozen. Regelgeving rondom het financiële beheer van verschillende ESI-fondsen is nu vastgelegd in één verordening. Hierin zijn ook gemeenschappelijke bepalingen opgesteld voor vijf Europese fondsen: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+), Het Cohesiefonds, het Europees Maritiem Visserij en Aquacultuur Fonds (EMVAF) en het Just Transition Fund (JTF) wat deel uitmaakt van de Green Deal. Voor meer details over de individuele fondsen kunt u op onze website terecht.

Deze aanpak beoogt de nieuwe wetgeving eenvoudiger en efficiënter maken. Zo zal de evaluatie in het Europese Semester gebruikt worden om lidstaten te helpen identificeren waar investeringen een optimale impact kunnen hebben. Daarnaast moet de transparantie verbeteren doordat de lidstaten regelmatiger en meer gedetailleerde informatie over de begunstigden van de fondsen verstrekken.

Nieuwe beleidsdoelstellingen

In het wetgevingspakket zijn vijf nieuwe beleidsdoelstellingen geformuleerd:

  • Een sterker concurrerend en slimmer Europa;
  • Een groenere, koolstofarme transitie naar een koolstof neutrale economie en een veerkrachtig Europa;
  • Een meer verbonden Europa;
  • Een meer sociaal en inclusief Europa door de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten;
  • Een Europa dat dichter bij de burger staat.

Deze doelstellingen sluiten aan bij de Green Deal en de sociale en digitale strategieën van de EU. Zo is een van de voorwaarden voor ontvangst van middelen uit de fondsen dat de begunstigde zich houdt aan het Handvest van de grondrechten van de EU en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De bijdrage aan klimaatactie blijkt ook uit het toeschrijven van een klimaatcoëfficiënt aan ieder investeringsproject. Daarnaast zal in totaal ongeveer 30% van de structuurfondsen bijdragen aan het koolstofarm maken van de economie.

Naar verwachting treedt de wetgeving in juni in werking, na formele instemming van het Europees Parlement in maart.

Bron

Raad keurt cohesie­wetgevings­pakket van € 330 miljard goed, Europese Raad

Meer informatie

Regionaal Beleid en Fondsen, Kenniscentrum Europa Decentraal
Verordening gemeenschappelijke bepalingen tot vaststelling van de regels voor alle fondsen, concepttekst, Europese Raad
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds, concepttekst, Europese Raad
Europees Sociaal Fonds Plus, concepttekst, Europese Raad
Fonds voor een rechtvaardige transitie, concepttekst, Europese Raad