Nieuws

Publicatie: 19 april 2021

Door: en


De Europese Commissie heeft een vernieuwde versie van de Mededeling over de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) voorgesteld. De voorgestelde aanpassingen zouden nodig zijn om rekening te houden met de industriële en digitale strategie van de EU en de Europese Green Deal. De Europese Commissie vraagt decentrale overheden om feedback.

Kaderregeling O&O&I

Het bevorderen van onderzoek, ontwikkeling en innovatie is een doelstelling van de Europese Unie zoals vastgelegd in artikel 179 VWEU. Investeringen van (decentrale) overheden in O&O&I dragen hieraan bij, maar kunnen ook staatssteun vormen. Deel 4 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening en de Kaderregeling betreffende staatssteun voor O&O&I beschrijven de voorwaarden waaronder steun voor O&O&I verenigbaar kan zijn met het Europees staatssteunrecht. Als (decentrale) overheden steun willen verlenen voor activiteiten betreffende O&O&I die niet kan worden vrijgesteld onder een van de vrijstellingsverordeningen, moeten zij de steunmaatregel aanmelden bij de Europese Commissie. Het doorlopen van de meldingsprocedure is een zwaar en langdurig proces. Om de kans op goedkeuring van de steunmaatregel te vergroten, kan de (decentrale) overheid de maatregel aanmelden aan de hand van de kaderregeling O&O&I. Hierin zijn voorwaarden opgenomen op basis waarvan steun voor O&O&I verenigbaar kan zijn met de interne markt.

Beoogde aanpassingen

In 2019 en 2020 heeft de Commissie een evaluatie van de staatssteunregels in de vorm van een fitness check uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de kaderregeling O&O&I goed functioneert, maar er gerichte aanpassingen nodig zijn om de kaderregeling beter te laten aansluiten op de huidige ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, economie en technologie. Ook onderzoekt de Commissie of de kaderregeling aangepast moet worden om beter aan te sluiten op nieuwe beleidsprioriteiten, zoals de Green Deal en de industriële en digitale strategieën. De herziening van de kaderregeling richt zich op drie punten:

  • Bestaande definities van onderzoek en innovatie verbeteren en updaten (voornamelijk definities met betrekking tot digitale technologieën);
  • Nieuwe bepalingen voor steun ten behoeve van technologie-infrastructuur opnemen om investeringen hierin te bevorderen;
  • Bestaande regels versimpelen zonder deze inhoudelijk aan te passen om de administratieve druk op overheden en ondernemingen te verlichten.

Alle beoogde aanpassingen zijn opgenomen in de concepttekst van de nieuwe kaderregeling.

Feedback geven

U kunt uw feedback op de concept kaderregeling tot 3 juni 2021 geven via deze webpagina van de Commissie. De vaststelling van de nieuwe O&O&I-kaderregeling is gepland voor de tweede helft van 2021.

Bron

Concept Mededeling van de Commissie inzake Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, Europese Commissie
Commissie werkdocument fitness check, Europese Commissie

Meer informatie

Staatssteun onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I), Kenniscentrum Europa Decentraal
Raadpleging herziening van de mededeling inzake de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, Europese Commissie