Concentratietoezicht

Als één of meerdere bedrijven een overgroot deel van een bepaalde markt in handen hebben, kan dit invloed hebben op de mededinging. Fusies die boven de omzetgrenzen uitkomen, moeten daarom worden gemeld bij de Europese Commissie of bij de ACM (meer informatie hierover leest u op de pagina wet- en regelgeving). De basis van het concentratieverbod ligt in art. 101 en 102 VWEU.

Decentrale overheden op de markt

Decentrale overheden die in het bezit zijn van overheidsbedrijven of als onderneming op de markt optreden, krijgen te maken met zowel de Europese Concentratieverordening als de Nederlandse Mededingingswet. Zij krijgen te maken met deze wet- en regelgeving, wanneer een overheid(sbedrijf) een ander bedrijf overneemt of als het overheidsbedrijf fuseert.

Wet- en regelgeving concentratietoezicht

Concentraties die de mededinging op de gemeenschappelijke markt, of een wezenlijk deel daarvan, belemmeren, zijn onverenigbaar met artikel 101 en 102 VWEU. Meer hierover leest u onder wet- en regelgeving.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Praktijk Concentratietoezicht

Concentratietoezicht

In de zaak Reggefiber-OGA keurde de toenmalige NMa een concentratie goed bij een joint venture (een gemeenschappelijke onderneming)  tussen een onderneming en een ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam. De onderneming Reggefiber vormde samen met het ontwikkelingsbedrijf een nieuw vennootschap. De NMa keurde de concentratie goed op basis van art. 27 Mededingingswet. Zowel Reggefiber als het OGA beslissende invloed hadden op de vennootschap.

In de zaak Obragas keurde de NMa de overname van de energienetwerken van Obragas door de gemeente Eindhoven goed. De reden was dat er geen sprake was van een concentratie die de markt verstoorde.

Praktijkvragen Concentratietoezicht

Publicaties Concentratietoezicht

Concentratietoezicht

Besluit NMa, zaak Reggefiber-OGA
Besluit NMa, zaak Macquarie Investment Management – Gemeente Eindhoven – Obragas
Boek ‘Pluk de vruchten van de interne markt’, SDU 2011, paragraaf 4.7

Wet- en regelgeving Concentratietoezicht

Concentratietoezicht

Concentraties die de mededinging op de gemeenschappelijke markt, of een wezenlijk deel daarvan, belemmeren, zijn onverenigbaar met het artikel 101 en 102 VWEU. Ook zijn deze concentraties verboden (art. 2 Concentratieverordening). Dit is met name het geval als er door de concentratie een machtspositie ontstaat.

Voorwaarden

In de volgende gevallen is er sprake van een concentratie (art. 3 lid 1 Concentratieverordening en art. 27 Mededingingswet):

  • bij de fusie van twee of meer voorheen onafhankelijke ondernemingen of delen van ondernemingen;
  • het rechtstreeks of middellijk verkrijgen van zeggenschap over één of meer ondernemingen, door één of meer personen die al zeggenschap over ten minste één onderneming bezitten of door één of meer ondernemingen.

Melding ACM

Zowel de Europese Commissie als de ACM zien toe op de naleving van de mededingingsregels. Concentraties moeten bij de NMa worden aangemeld als:

  • De gezamenlijke omzet van de betrokken ondernemingen in het voorafgaande kalenderjaar meer bedroeg dan € 113.450.000,-.
  • Van dit bedrag moeten ten minste twee van de betrokken ondernemingen ieder ten minste € 30.000.000,- in Nederland hebben omgezet.

Melding Europese Commissie

Concentraties moeten bij de Commissie worden aangemeld als zij een communautaire dimensie hebben, dit houdt in dat:

  • De totale omzet die over de hele wereld door alle betrokken ondernemingen is behaald, meer is dan € 5 miljard.
  • Ten minste twee van de betrokken ondernemingen elk afzonderlijk een omzet van € 250 miljoen heeft behaald, tenzij elk van de betrokken ondernemingen meer dan twee derde van haar omzet binnen de Gemeenschap in een en dezelfde lidstaat behaalt.

Communautaire dimensie

Als de concentratie niet aan deze twee vereisten voldoet, kan deze alsnog een communautaire dimensie hebben als:

  • De totale omzet die over de gehele wereld door alle betrokken ondernemingen is behaald, meer is dan € 2.5 miljard.
  • De totale omzet van de betrokken ondernemingen die in elk van ten minste drie lidstaten is behaald, bedraagt meer dan € 100 miljoen.
  • In elk van de genoemde drie lidstaten hebben ten minste twee van de betrokken ondernemingen elk afzonderlijk een totale omzet van meer dan € 25 miljoen behaald.
  • Ten minste twee van de betrokken ondernemingen hebben elk afzonderlijk een totale omzet behaald van meer dan € 100 miljoen, tenzij elk van de betrokken ondernemingen meer dan twee derde van haar omzet binnen de Gemeenschap in een en dezelfde lidstaat heeft behaald.