Zijn er Europese verplichtingen voor elektrisch vervoer?

september 2020

Krijgen decentrale overheden te maken met Europese regelgeving voor elektrisch vervoer? Komt er bijvoorbeeld een verplichting om laadpalen aan te leggen of mogelijk te maken?

Antwoord in het kort

Ja, er zijn Europese verplichtingen om elektrisch vervoer te bevorderenDe Europese Commissie wil dat in 2050 de uitstoot van fijnstof en CO2 met 90% is afgenomen. Om dit doel te bereiken zijn in 2050 ongeveer 1 miljoen laadpalen en stations nodig in heel Europa.  

Globale doelstelling: Klimaatneutraliteit

Het doel van de Europese Commissie is Europa klimaatneutraal in 2050. Dit staat beschreven in de mededeling over de Europese Green Deal uit 2020. De Commissie wil het beleidsvoornemen om in 2050 klimaatneutraal te zijn, wettelijk verankeren met de Europese klimaatwetHet voorstel voor de klimaatwet wordt momenteel besproken door het Europees Parlement en de Europese Raad. Dit betekent dat de doelstelling nog kan veranderen, want het voorstel is nog niet definitief goedgekeurd.   

Doelstelling vervoersemissies & elektrisch vervoer 2025

In de Green Deal staat dat de vervoersemissies met 90% moeten afnemen. Dit is één van de noodzakelijke maatregelen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Zowel het vervoer over de weg, per spoor, de luchtvaart en de scheepvaart moeten aan de vermindering bijdragen. De Commissie verwacht dat er in 2025 13 miljoen emissievrije en emissiearme voertuigen rijden op de Europese wegen. Het gaat om auto’s die rijden op elektriciteit of waterstof. In 2025 zijn er daarom ongeveer 1 miljoen openbare oplaad- en tankstations nodig zijn, zo staat in de Green Deal. In het Nederlandse regeerakkoord van 2017 waal opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. 

Vervoervoorstellen uit de Green Deal

De richtlijn betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (2014/94/EU)verplicht lidstaten obeleid te maken voor het aanleggen van infrastructuur voor elektrische auto’s in stedelijke gebieden. 

De Europese Commissie wil met subsidies stimuleren dat ook in landelijke gebieden voldoende openbare oplaadpunten en tankstations worden aangelegd. Dit is aangekondigd in de Green Deal. Het gaat speciaal om de aanleg van laadpalen in dunbevolkte gebieden en het faciliteren van reizen over lange afstanden.  

Daarnaast gaat de Commissie bekijken wat de mogelijkheden zijn om de productie en het gebruik van duurzame alternatieve brandstoffen te stimuleren voor verschillende vervoerswijzen. In dit kader  wil de Commissie ook de richtlijn voor alternatieve brandstoffen en de TEN-V verordening(2013/1315/EU) herzien. 

Huidige regels plaatsen van laadpalen

Nu bestaan er enkele verplichtingen voor het aanleggen van oplaad- en tankstations voor emissievrije (of emissiearme) autos op grond van Europese regels. 

Zo is in de EuropeseRichtlijn alternatieve brandstoffen vastgelegd dat lidstaten moeten zorgen dat op 31 december 2020 een passend aantal publiek toegankelijke oplaadpunten is geïnstalleerd. Het aantal oplaadpunten per lidstaat moet worden bepaald aan de hand van een aantal factoren (artikel 4 AFD-richtlijn): 

Uit overweging 23 van richtlijn alternatieve brandstoffen blijkt dat het aantal oplaadpunten per lidstaat voldoende is als er gemiddeld minstens één oplaadpunt per tien ingeschreven elektrische voertuigen isHierbij moet rekening gehouden worden met het type wagen, de oplaadtechnologie en de beschikbare particuliere oplaadpunten. 

In de richtlijn staat ook dat lidstaten maatregelen moeten nemen om de ingebruikneming van niet-publiek toegankelijke oplaadpunten aan te moedigen en te steunen.  

In Nederland is de Europese Alternatieve brandstoffen richtlijn via het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffenuit 2017 ingevoerd. Hierin is onder andere het beleidskader infrastructuur voor alternatieve brandstoffen aangekondigd. Daarin staat dat Nederland streeft naar ruim 25.000 publiek toegankelijke laadpunten per 2020De laadinfrastructuur moet landsdekkend zijn. In het beleidskader staat dat de focus in eerste instantie ligt op de gebieden in en rond Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Brabantstad. Van deze gebieden moet een olievlekwerking uitgaan, zo staat er in het beleidskader. 

Laadpalen bij gebouwen

Om het particulier gebruik van elektrische voertuigen tstimuleren zijn in EuropeseRichtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen ook verplichtingen opgenomen voor de installatie van oplaadpunten bij gebouwen die niet voor bewoning zijn bestemd, zoals kantoren en winkels. Parkeerterreinen bij nieuwe gebouwen of gerenoveerde gebouwen moeten ingevolge de richtlijn worden voorzien van minimaal één oplaadpunt voor elektrische auto’s. Dit geldt voor parkeerterreinen met meer dan tien auto’s van niet voor bewoning bestemde gebouwen. Bij het plaatsen van deze laadinfrastructuur moet er rekening mee worden gehouden dat er later meer oplaadpunten bij kunnen komen. Mogelijk gaat het in de toekomst om oplaadpunt per 10 auto’s.  

Meer informatie

Dossier: vervoerKenniscentrum Europa decentraal
CO2 reductie & emissiehandelssysteemKenniscentrum Europa decentraal  

Tags

, , ,