Nieuws

Publicatie: 24 januari 2022

Door:


In een openbare raadpleging vraagt de Europese Commissie feedback over de richtsnoeren Staatssteun voor spoorondernemingen. De voorgestelde aanpassingen aan de richtsnoeren zijn vooral gericht op de vereenvoudiging en verduidelijking van de bestaande regels. Maar ze bevatten nieuw beleid op gebied van interoperabiliteit, digitalisering, emissiereductie en promotie van spoor voor personenvervoer.

Richtsnoeren voor spoorondernemingen

In de ‘Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun aan spoorwegondernemingen’ zijn de regels vastgelegd waaronder het verlenen van staatssteun in de spoorsector kan plaatsvinden. De huidige richtsnoeren dateren uit 2008 en zijn aan herziening toe, met name in het licht van de duurzame doelstellingen van de Europese Commissie. De Europese Commissie vraagt om input op een ontwerp van de richtsnoeren. Tot 16 maart 2022 kunnen zienswijzen worden ingediend via de website van de Europese Commissie.

Staatssteun is om meerdere redenen nodig in de spoorsector. De sector staat volgens de Europese Commissie bekend om een gebrek aan interoperabiliteit van verschillende nationale netwerken en moet dringend verder gedigitaliseerd worden. Doel van de Commissie is om een naadloos grensoverschrijdend spoornetwerk te krijgen. Staatssteun spelt daarbij een belangrijke rol, waaronder steun door decentrale overheden. Financiële steun kan marktimperfecties wegnemen waardoor het spoor een meer concurrerende vervoersmodaliteit kan worden. Omdat elektrisch spoorvervoer al emissiearm is, zou daarmee ook een duurzaamheidsslag kunnen worden gemaakt.

De nieuwe richtsnoeren helpen hierbij: zij moeten het vooral voorspelbaar maken wanneer staatssteun legaal kan worden verstrekt in de spoorsector.

Welke doeleinden beogen de nieuwe richtsnoeren te bereiken?

  • Een versimpeling van de regels voor steun voor de coördinatie van vervoer die een verschuiving (‘modal shift’) naar duurzamere vervoersmodaliteiten bewerkstelligen.
  • Een verruiming van de reikwijdte van de richtsnoeren, zodat alle ketenpartijen daaronder komen te vallen, ook als zij actief zijn buiten de spoorsector. Hierdoor wordt de verschuiving van wegvervoer naar spoorvervoer verder doorgezet.
  • Het wegnemen van toegangsbarrières om toegang of verdere uitbreiding van nieuwe marktspelers te stimuleren, in het bijzonder om toegang tot treinmaterieel te bevorderen.
  • Het stimuleren van vernieuwing van vloten van treinmaterieel en van de interoperabiliteit van het netwerk.
  • Het verder terugbrengen van kruissubsidies tussen rendabele en niet-rendabele activiteiten van verticaal geïntegreerde  spoorondernemingen die openbare dienstcontracten uitvoeren.

De Commissie wil daarnaast bekijken of er behoefte is aan regels voor steun op gebieden die niet onder de reikwijdte van de huidige richtsnoeren vallen, met name wat betreft goederentransport per spoor. Ook wil de Commissie weten of er behoefte bestaat aan aanpassing van de regels voor reddings- en herstructureringssteun voor spoorondernemingen.

U kunt uw feedback indienen bij de Europese Commissie tot 16 maart 2022. Onderaan deze webpagina vindt u verdere contactgegevens. De goedkeuring van de nieuwe spoorwegrichtsnoeren staat gepland voor eind 2023.

Bron

Staatssteun: Commissie vraagt om reacties op geplande herziening richtsnoeren staatssteun voor spoorondernemingen, Europese Commissie

Meer informatie

Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Staatssteun risicokapitaal, Kenniscentrum Europa Decentraal
Milieusteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Staatssteun en vervoer, Kenniscentrum Europa Decentraal

Toelichting herziening richtsnoeren voor risicofinanciering, Europese Commissie
Staatssteun: Commissie nodigt belanghebbenden uit om opmerkingen te maken over de voorgestelde ontwerprichtsnoeren klimaat-, energie- en milieusteun, Europese Commissie