Verlenging werkingsduur regels Wet Markt & Overheid

26 november 2018Europees mededingingsrecht

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is voornemens de werking van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet met twee jaar te verlengen tot 1 juli 2021. Dit blijkt uit een Kamerbrief die Staatssecretaris Keijzer naar de Tweede en Eerste kamer heeft gestuurd. Momenteel zijn de gedragsregels geldig tot 1 juli 2019. De reden voor de verlenging van de regels is dat de geplande wijziging van de Wet Markt & Overheid niet voor de huidige vervaldatum doorgevoerd zal worden.

Gedragsregels Wet Markt & Overheid

De Wet Markt & Overheid (Wet M&O) is opgenomen in hoofdstuk 4b van de Nederlandse Mededingingswet. De regels vormen een aanvulling op het Europees mededingingsrecht. De Wet M&O is van toepassing wanneer (decentrale) overheden economische activiteiten verrichten op een markt. Zij dienen zich dan aan verschillende gedragsregels te houden. De doelstelling van de Wet M&O is om zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden en particuliere ondernemingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke publieke taak van de overheid. Over de gedragsregels kunt u meer lezen op onze website.

Verlenging werkingsduur

Het verleningsbesluit is noodzakelijk, omdat de gedragsregels momenteel geldig zijn tot 1 juli 2019. Er is een wetswijziging in voorbereiding om de bepalingen over markt en overheid te wijzigen. In de Kamerbrief wordt aangegeven dat dit wetsvoorstel naar verwachting niet in werking kan treden voor de datum waarop de gedragsregels vervallen. Het verlengingsbesluit garandeert daarom dat (decentrale) overheden verplicht blijven de huidig geldende regels van de Wet Markt & Overheid te volgen tot de wet is aangepast.

Wanneer worden de gedragsregels gewijzigd?

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is van plan het wijzigingsvoorstel voor de Wet M&O eind 2018 naar de afdeling Advisering van de Raad van State te sturen. De verwachting is dat het voorstel daarna in het eerste kwartaal van 2019 bij de Tweede Kamer wordt ingediend, blijkt uit een herzien overzicht van de jaarplanning van het Ministerie. Het is niet bekend of dit wijzigingsvoorstel anders wordt ingevuld dan de conceptregeling die in september 2017 ter consultatie werd gepubliceerd.

Verscherping algemeen belang besluit

Naar aanleiding van een in 2015 uitgevoerde evaluatie van de Wet M&O gaf toenmalig minister Kamp van Economische Zaken aan de “algemeen belang uitzondering” aan te willen scherpen in de Wet Markt & Overheid. Wanneer decentrale overheden vaststellen dat economische activiteiten die zij verrichten plaatsvinden in het algemeen belang, hoeven zij zich niet aan de regels van de Wet M&O te houden. Het ministerie stelde vast dat overheden te gemakkelijk een dergelijk besluit nemen. In deze besluiten wordt niet altijd voldoende rekening gehouden met de belangen van marktpartijen. Ook maken marktpartijen niet altijd bezwaar tegen het besluit, of hebben zij daar geen mogelijkheid toe. De wijziging van de gedragsregels is bedoeld om deze problemen aan te pakken.

Totdat duidelijk is hoe de regels omtrent het nemen van een algemeen belang-besluit aangescherpt worden, doen decentrale overheden er goed aan recente jurisprudentie mee te nemen wanneer zij een economische activiteit willen uitzonderen van de regels van de Wet M&O. In recente jurisprudentie worden meerdere algemeen belang besluiten ongegrond verklaart, doordat de besluiten niet zorgvuldig genoeg gemotiveerd worden.

Door:

Juliëtte Fredriksz, Europa decentraal

Bron:

Kamerbrief over ontwerpbesluit wijziging Besluit verlenging werkingsduur gedragsregels voor overheid in Mededingingswet, Staatssecretaris Keijzer (EZK)

Meer informatie:

Europees mededingingsrecht, Europa decentraal
Gedragsregels Markt & Overheid, Europa decentraal
Handreiking Wet Markt en Overheid, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Algemeen belang besluit, Europa decentraal
Rechter verklaart wederom drie algemeen belang besluiten ongegrond, nieuwsbericht Europa decentraal
Internetconsultatie Wet Markt & Overheid, nieuwsbericht Europa decentraal