Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Category filter: Staatssteun

Middelen provinciaal revolverend fonds toerekenbaar aan de staat en dus staatssteun?

De provincie heeft een revolverend fonds opgericht met als doel innovatie door het MKB te stimuleren. Het fonds verleent leningen, garanties en kapitaal in plaats van ‘klassieke’ overheidssubsidies. Het gaat om een overheidsbedrijf, waarvan de provincie 100% aandeelhouder van is. Er wordt nauwlettend voor gewaakt dat de investeringen van het fonds in het MKB zoveel mogelijk marktconform zijn, maar soms zal een voordeel niet uitgesloten kunnen worden. Is er dan sprake van staatssteun? Mag het fonds die steun alsnog verlenen?

Bekijk het antwoord

Kunnen wij woningcorporaties steunen buiten de Tijdelijke regeling om?

Onze gemeente wil een woningcorporatie steun verlenen voor het opknappen van een aantal sociale huurwoningen. De steun zal bestaan uit een eenmalige subsidie van € 800.000,-. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat deze steun niet onder de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (Tijdelijke regeling) valt. Kunnen wij ook buiten deze Tijdelijke regeling om ‘staatssteunproof’ steun verlenen aan woningcorporaties?

Bekijk het antwoord

Hoe netto-inkomsten museum berekenen conform vrijstelling cultuursteun in nieuwe AGVV?

Onze provincie wil een subsidie geven voor de restauratie van een museum. Het gaat om een groot bedrag investeringssteun en om een museum met internationale uitstraling. Om deze subsidie staatssteunproof te maken, wil de provincie de cultuurvrijstelling (artikel 53) in de nieuwe Algemene groepsvrijstellingsverordening gebruiken. Lid 6 stelt echter als voorwaarde dat netto-inkomsten moeten worden terugbetaald. Onze subsidie wordt alleen verleend voor de restauratie van monumentale onderdelen en niet voor de kunstcollectie. Moeten wij bij het berekenen van netto-inkomsten nu de inkomsten van het hele museum meenemen? En welke termijn moet de provincie aanhouden: de looptijd van de subsidie of de afschrijvingsperiode van de investering?

Bekijk het antwoord

Nieuwe de-minimisverordening ook voor grote, langlopende leningen?

Onze gemeente wil een onderneming een lening verstrekken. Er is mogelijk sprake van staatssteun omdat de lening niet tegen marktvoorwaarden wordt afgesloten. Door de nieuwe de-minimisverordening toe te passen willen we de lening staatssteunproof maken. Het betreft echter een lening van een bedrag groter dan € 200.000,=. Tevens loopt de lening ook langer door dan drie jaar. Kunnen wij in dit geval van de de-minimisverordening gebruik maken?

Bekijk het antwoord

Zijn Europese staatssteunregels ook van toepassing op steun van overheden van buiten de EU?

Onze gemeente heeft klachten ontvangen van enkele ondernemingen omdat andere bedrijven financiële steun krijgen van overheden buiten de EU. Zij menen dat dit indruist tegen de Europese staatssteunregels. Klopt het dat deze regels bij steun van buiten de EU ook van toepassing zijn?
En hoe zit dat met de andere Europese interne marktregels, als er een overheid of ondernemingen van buiten de EU betrokken zijn?

Bekijk het antwoord

Hoe kunnen we lopende steun in overeenstemming met de nieuwe AGVV maken?

Onze provincie heeft de afgelopen jaren regelmatig de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) toegepast om ondernemingen te kunnen steunen. De AGVV is gebruikt om zowel steunregelingen als individuele steun ‘staatssteunproof’ te maken. Onlangs is de nieuwe AGVV in werking getreden. Hoe moeten wij omgaan met steun die is kennisgegeven onder de oude AGVV en die langer doorloopt dan dat deze verordening geldig is?

Bekijk het antwoord

Mag een onderneming, bovenop DAEB de-minimissteun, reguliere de-minimissteun ontvangen?

Onze gemeente verstrekt een onderneming, belast met de sociale inclusie van kwetsbare groepen, steun op basis van de DAEB de-minimisverordening van de Europese Commissie. Wij zijn als gemeente erg te spreken over de sociale activiteiten van deze onderneming en willen daarom nogmaals een financiële bijdrage doen. Kunnen wij hiervoor gebruik maken van de reguliere de-minimisverordening van de Europese Commissie en dus ook nog reguliere de-minimissteun verlenen?

Bekijk het antwoord

Kan een inwoner uit onze gemeente een klacht indienen bij de Europese Ombudsman?

Een inwoner uit onze gemeente heeft een klacht bij de Commissie ingediend. In deze klacht stelde hij, kort gezegd, dat Nederland in een bepaald geval de staatssteunregels niet goed heeft toegepast. De Commissie besloot dat er geen reden was om deze klacht verder te onderzoeken. Onze inwoner is het met het niet in behandeling nemen van de klacht niet eens en wil stappen ondernemen zodat de Commissie zijn klacht wel in behandeling zal nemen. Hij heeft aan ons loket bij Burgerzaken gevraagd welke stappen hij kan ondernemen om een klacht in te dienen over het handelen van de Commissie bij de Europese Ombudsman. Kan dat, en zo ja, hoe gaat dat in zijn werk?

Bekijk het antwoord

Is de minimissteun mogelijk bij garantstelling voor een lening ten behoeve van een duurzaam project?

Onze provincie wil een onderneming steunen door een garantie te geven voor een lening bij een bank. De lening is bedoeld voor een project waarmee energie op een duurzame manier wordt opgewekt. Wij willen garant staan voor de hele lening. De onderneming mag een niet-marktconforme premie voor de garantstelling betalen. De provincie wil de steun echter beperken tot € 200.000,= zodat deze onder de de minimisvrijstelling past. Is dat mogelijk? En hoe kunnen wij dit vormgeven?

Bekijk het antwoord

Kan steun aan kleinschalige zorginstellingen als DAEB gekwalificeerd worden?

Onze gemeente wil een kleinschalige zorgformule voor mensen met een verstandelijke handicap financieel ondersteunen. De zorginstelling wordt geleid door een echtpaar en biedt de bewoners naast zorg ook rust, veiligheid en continuïteit. Kan deze financiering ongeoorloofde staatssteun opleveren? Zo ja, kan de constructie staatssteunproof worden ingericht door de steun aan te merken als compensatie voor de uitoefening van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB)?

Bekijk het antwoord

Mag onze gemeente een onderneming steunen om een kraakpand op te knappen?

Onze gemeente wil een projectontwikkelaar steunen met een lening, zodat het bedrijf een aantal van haar voormalige kraakpanden in de binnenstad kan opknappen. Door de steun verbetert de leefbaarheid en veiligheid van de betreffende wijk sterk.

Mag de gemeente het opknappen van de panden financieren door middel van een lening aan het bedrijf? Het voordeel blijft onder de de-minimisgrens van € 200.000,= per drie jaar.

Bekijk het antwoord