Europees actieplan voor integratie en inclusie

14 december 2020Migratie

De Europese Commissie heeft in december het actieplan voor integratie en inclusie voor de periode 2021-2027 gepresenteerd. Dit actieplan is gericht op het bevorderen van gelijkheid en sociale samenhang in de Europese Unie (EU). In het actieplan staan plannen die van belang zijn voor decentrale overheden, zoals het verbeteren van digitale overheidsdiensten.

Belang van integratie en inclusie

Integratie en inclusie zijn belangrijk voor een goed en doeltreffend migratie- en asielbeleid. Discriminatie en ongelijke toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting zijn voor migranten en vluchtelingen vaak nog een realiteit. Het Europees beleid is gericht op gelijke rechten en gelijke toegang tot ondersteuning van overheden. Decentrale overheden spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van het integratie- en inclusiebeleid.

Actieplan

Het actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027 is een uitgebreidere versie van het actieplan uit 2016. Het eerdere plan was enkel gericht op migranten. Het nieuwe actieplan gaat zowel over migranten als EU-burgers met een migratieachtergrond. In het plan staan maatregelen op verschillende gebieden:

  • Inclusief onderwijs;
  • Betere arbeidskansen en erkenning van vaardigheden;
  • Betere toegang tot gezondheidsdiensten;
  • Toegang tot geschikte en betaalbare woningen.

Het is de bedoeling dat het actieplan wordt uitgevoerd met EU-financiering en door het sluiten van partnerschappen. Daarin worden migranten, gastgemeenschappen, sociale en economische partners, lokale en regionale autoriteiten en de privésector betrokken. Het vertrekpunt van het actieplan is dat integratie de verantwoordelijkheid is van de gastgemeenschap én de persoon zelf.

Partnerschap tussen de Europese Commissie en het Comité van de Regio’s

De Commissie en het Comité van de Regio’s hebben op 19 maart 2021 hun samenwerking aangekondigd. Dit partnerschap is gebaseerd op het actieplan en is bedoeld om de samenwerking tussen steden, regio’s en plattelandsgebieden in de EU te versterken. Deze samenwerking heeft drie doelen:

  • Bouwen aan een open dialoog tussen de Commissie, het Comité van de Regio’s en lokale en regionale autoriteiten over integratie, middels gesprekken en openbare raadplegingen. Ook zal er een nieuw forum georganiseerd worden waarin de territoriale impact van migratie in kaart gebracht zal worden en de specifieke behoeften van lokale en regionale autoriteiten die het meest zijn getroffen;
  • Het stimuleren van ervaringsuitwisselingen tussen lokale en regionale autoriteiten over verschillende aspecten van integratie. Dit zal worden bevorderd mede door studiebezoeken en workshops. Decentrale overheden hebben hier belang bij, omdat zij hun ervaringen kunnen delen door deel te nemen aan de verschillende toekomstige evenementen;
  • Verbeteren van data over integratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door het verstrekken van informatie op de Europese websites over integratie.

Digitale dienstverlening

De Commissie ziet betere digitale dienstverlening als een belangrijk middel voor integratie en toegankelijkheid. Veel diensten worden nu online aangeboden, bijvoorbeeld onderwijs, taalcursussen of integratiecursussen. Dit brengt voor de migranten en EU-burgers met een migratieachtergrond obstakels met zich mee vanwege taalbarrières, gebrek aan elektronische identificatie of gebrek aan de juiste middelen zoals computers of internetverbindingen. Het is daarom essentieel dat digitale dienstverlening voor iedereen beschikbaar en bruikbaar is.

Ter verbetering van de digitale overheidsdiensten ontwikkelt de Commissie een inclusief ‘EU e-government’ actieplan. Daarin wordt beschreven hoe migranten en EU-burgers met een migratieachtergrond goed gebruik kunnen maken van digitale overheidsdiensten. Daarbij worden vertrouwensdiensten gebruikt, zoals het eID uit de eIDAS-verordening. Ook wil de Commissie migranten en EU-burgers met een migratieachtergrond betrekken bij het oprichten en verlenen van de overheidsdiensten. Bovendien wil de Commissie de beschikbaarheid van overheidsdata voor integratie op het decentrale niveau te verbeteren.

Overige plannen

Op het gebied van onderwijs wil de Commissie dat EU fondsen op nationaal en regionaal niveau zo veel mogelijk gebruikt worden voor ondersteuning in het onderwijs en taaltraining. Het gaat met name om het Europees Sociaal Fonds +, het Asiel en Migratie Fonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ook op het gebied van arbeid moeten deze fondsen ingezet worden om integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen. Verder moet algemene gezondheidszorg beschikbaar gesteld worden voor migranten en EU-burgers met een migratieachtergrond. Dit geldt ook voor psychische gezondheidszorg.

Bron

Inclusie voor iedereen: Commissie presenteert actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027, Europese Commissie
Action plan on Integration and Inclusion 2021-2027, Europese Commissie
Aankondiging partnerschap tussen Europese Commissie en Comité van de Regio’s, Europese Comité van de Regio’s

Door

Monika Beck, Tugba Kaya en Evelien van Buuren, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa decentraal
Migratie, Kenniscentrum Europa decentraal
Action plan on Integration and Inclusion 2021-2027: Digital public services as an enabler, Europese Commissie
Factsheet EU Action Plan on Integration and Inclusion (2021-2027), Europese Commissie