Klimaatakkoord Parijs definitief

Op 4 oktober 2016 is de ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs goedgekeurd door het Europees Parlement. Door de officiële goedkeuring van het Europees Parlement, kan het wereldwijde verdrag dit jaar nog in werking treden. In dit klimaatakkoord hebben bijna 200 landen afgesproken dat ze de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug gaan brengen.

Wereldwijd verdrag

Vorig jaar heeft de EU samen met andere landen in de wereld een VN klimaatakkoord gesloten. Dit verdrag kon pas in werking treden als minimaal 55 landen die samen verantwoordelijk zijn voor tenminste 55% van de wereldwijde uitstoot akkoord zouden gaan met de tekst. Nu de EU het klimaatakkoord heeft geratificeerd, is aan deze eis voldaan.

Klimaatakkoord Parijs

Op mondiaal niveau onderhandelt de EU soms namens de lidstaten. Bijvoorbeeld tijdens de klimaattop in Parijs afgelopen november. De lidstaten van de EU spraken met één mond tijdens deze onderhandelingen. Tijdens deze klimaatconferentie is door 195 landen, waaronder de lidstaten van de EU, een klimaatakkoord gesloten om de temperatuurstijging van de aarde te verminderen. De belangrijkste doelstellingen uit het akkoord zijn:

  • De wereldwijde temperatuur mag niet verder stijgen dan 2°C. Het streven is om dit onder de 1.5°C stijging te houden.
  • Vanaf 2020 moet er jaarlijks € 91 miljard opzij gezet worden door de partijen. Dit geld moet ter beschikking gesteld worden aan armere landen die de middelen niet bezitten om de klimaatdoelstellingen te halen.
  • De landen moeten urgente maatregelen ondernemen om de uitstoot van schadelijke stoffen en gassen te verminderen. Ook moeten de negatieve gevolgen aangepakt worden zonder de voedselproductie in gevaar te brengen.
  • De deelnemende landen worden verplicht gesteld om een financiële bijdrage te leveren aan onderzoek naar klimaatbestendige ontwikkelingen.

In november 2016 wordt in Marrakesh de volgende klimaatconferentie georganiseerd. Hier zullen de landen die akkoord gegaan zijn definitieve plannen opstellen om de voorstellen uit het akkoord na te komen.

Europese doelstellingen

Naast dit wereldwijde akkoord, heeft de EU ook Europese doelstellingen te bereiken. Er zijn voor 2020, 2030 en 2050 verschillende doelstellingen afgesproken. Voor 2020 is er een klimaat-en energiepakket opgesteld dat ervoor moet zorgen dat de CO2 uitstoot wordt verminderd. Dit pakket bevat streefcijfers die ook wel de 20-20-20 doelstellingen genoemd worden. Het betreffen namelijk drie kerndoelen die elk een verbetering of vermindering van 20% voorstellen. Iedere lidstaat heeft eigen nationale doelen gesteld, waarmee gezamenlijk deze 20% gehaald kan worden. Nederland dus ook. Het eerste doel betreft energie uit duurzame bronnen: er wordt gestreefd naar 20% van de energie uit duurzame energiebronnen in 2020 (Nederland heeft hier 14% van gemaakt). Ten tweede mikt de EU naar 20% minder uitstoot van broeikassen ten opzichte van 1990 (Nederland mikt op 16%). Ten derde zou er in 2020 in Europa 20% minder energieverspilling plaats moeten vinden (Nederland streeft naar 1,5% minder energieverspilling per jaar).

In 2030 heeft de Commissie het doel gesteld om de CO2 uitstoot te verminderen met 40%, en van de verbruikte energie 27% hernieuwbaar te hebben. Het doel voor 2050 is vastgesteld op 80% minder uitstoot van CO2.

Decentrale relevantie

Energietransitie is een belangrijke opgave voor zowel provincies, gemeenten als waterschappen. Vanuit Europees oogpunt gezien, zijn er mogelijkheden om bij te dragen aan deze energietransitie. Bijvoorbeeld door het inschrijven voor Europese subsidies, maar de EU biedt ook veel mogelijkheden om de energietransitie te bevorderen in het Europese aanbestedingsrecht en het staatssteunrecht. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u een vraag in de helpdesk van Europa decentraal stellen.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

Paris Climate Agreement to enter into force as EU agrees ratification, Europese Commissie
Paris Climate Agreement, United Nations
Europese aanpak klimaatverandering, Europa Nu

Meer informatie:

Klimaat en energie, Europa decentraal
Europees milieubeleid en decentrale overheden, Europa decentraal