Nieuws

Publicatie: 3 juli 2023

Door: en


Op 1 juli 2023 is de vernieuwde Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) in werking getreden. Op basis van de nieuwe AGVV wordt het gemakkelijker om staatssteun te verlenen voor milieubescherming, voor training en omscholing en voor projecten met steunontvangers in meer dan één lidstaat. Daarnaast is onder andere het geven van steun ter compensatie van energieprijzen vereenvoudigd en zijn de regels voor risicofinanciering van KMO’s verduidelijkt. Met de inwerkingtreding van de vernieuwde AGVV is de geldigheid van de AGVV verlengd tot eind 2026.

Wijzigingen in de AGVV

Deze wijziging van de AGVV is een algemene modernisering en maakt het daarnaast makkelijker voor de lidstaten om, in het kader van de Green Deal, steun te verlenen aan sectoren van de economie die van belang zijn voor de transitie naar klimaatneutraliteit en naar het koolstofvrij maken van de Europese industrie.

Al eerder hebben wij alle wijzigingen in de vernieuwde AGVV uiteengezet in deze factsheet. Deze factsheet bevat, naast een overzicht van de wijzigingen die van belang zijn voor decentrale overheden, onder andere ook twee tabellen waarin de gewijzigde steundrempels zijn opgenomen.

Duidelijke voorbeelden van nieuwe mogelijkheden om steun voor milieuverbetering te verstrekken zijn bijvoorbeeld:

  • Artikel 36 ter – investeringssteun voor de aanschaf van schone of emissievrije vervoermiddelen en voor de retrofitting van bestaande vervoermiddelen;
  • Artikel 38 bis – investeringssteun voor energie-efficiëntiemaatregelen in gebouwen;
  • Artikel 38 ter – steun ter bevordering van energieprestatiecontracten.

Maar ook aanpassingen van de artikelen 39 en 41 geven ruimere mogelijkheden voor respectievelijk het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen en het bevorderen van energie uit hernieuwbare bronnen, hernieuwbare waterstof en uit hoogrenderende warmtekrachtkoppelingen.

Achtergrond 

Op grond van artikel 108, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moeten de lidstaten alle staatssteun bij de Europese Commissie aanmelden en mogen zij die steun pas na goedkeuring van de Commissie verstrekken. De Commissie kan echter bepaalde categorieën staatssteun verenigbaar verklaren met het Verdrag en vrijstellen van de aanmeldingsverplichting.

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening biedt de lidstaten de mogelijkheid om bepaalde steunmaatregelen rechtstreeks en met volledige rechtszekerheid uit te voeren. De AGVV stelt bepaalde categorieën staatssteun vrij van de plicht tot voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie wanneer de voordelen voor de samenleving opwegen tegen de mogelijke concurrentieverstoringen die de steun teweeg kan brengen.

Indien een steunmaatregel niet voldoet aan de criteria van de AGVV, wil dat niet direct zeggen dat hij onverenigbaar is met de staatssteunregels van de EU. Het betekent alleen dat de maatregel, voordat hij wordt uitgevoerd, bij de Commissie moet worden aangemeld. De Commissie beoordeelt vervolgens of de steunmaatregel op grond van andere EU-staatssteunregels kan worden goedgekeurd. Steun die op de AGVV is gebaseerd, hoeft niet te worden goedgekeurd.

Bron 

Bekendmaking, Europese Commissie, 30 juni 2023 

Staatssteun: Commissie wijzigt algemene groepsvrijstellingsregels om de groene en digitale transitie verder te vergemakkelijken en te versnellen, persbericht Europese Commissie, 9 maart 2023 

Aanvullende informatie

Factsheet herziening AGVV 2023, Kenniscentrum Europa Decentraal 

Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Kenniscentrum Europa Decentraal

Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal 

Kennisgevingsprocedure, Kenniscentrum Europa Decentraal 

General Block Exemption Regulation, Europese Commissie