Nieuws

Publicatie: 3 augustus 2022

Door:


In 2021 heeft de Europese Commissie 35 wetgevingsinitiatieven aangenomen met als doelstelling de vereenvoudiging van wetgeving of vermindering van administratieve lasten. Dit blijkt uit het jaarlijkse lastenoverzicht van de Commissie. In dit rapport over de inspanningen van de Europese Commissie om wetgeving te vereenvoudigen in het jaar 2021 zijn ook de eerste resultaten van de pilot met de “one in, one out”-aanpak te vinden.

Achtergrond: waarom een lastenoverzicht?

In het jaarlijkse lastenoverzicht van de Europese Commissie wordt een overzicht gegeven van wat de Commissie doet om regelgeving te vereenvoudigen en de lasten die regelgeving met zich brengt te verlagen. Dit overzicht vormt  onderdeel van de ‘Betere Regelgeving’ Agenda en het REFIT-programma. In 2020 is het Fit for Future-platform opgericht: een deskundigengroep, dat advies uitbrengt over wetgevingsinitiatieven van de Commissie. Dit initiatief bouwt voort op het REFIT-platform. Samenvattingen van de vijftien  adviezen die  het Fit for Future-platform uit bracht in 2021 zijn ook terug te vinden in het overzicht.

Inhoud van het overzicht

Het lastenoverzicht van de Europese Commissie bevat naast een uiteenzetting van het REFIT-programma ook een lijst van voorbeelden van wetgevingsinitiatieven in 2021 om EU-wetgeving te vereenvoudigen, te moderniseren en de lasten te verminderen. Het  betreft initiatieven op het gebied van het MFK, landbouw, communicatienetwerken en technologie, mededinging, gezondheid en voedselveiligheid, mobiliteit en transport en de interne markt. Voorbeelden waren het voorstel voor een verordening omtrent een Europese digitale identiteit, een voorstel voor een verordening betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen die een bestaande Richtlijn zou vervangen, en een reeks herzieningen van de staatssteunregels op het gebied van specifieke beleidsterreinen zoals energie en milieu, regionale steun en landbouw.

Resultaten pilot “one in, one out”-aanpak

De Commissie beschrijft daarnaast ook de resultaten van de projecten van de pilot met de “one in, one out”-aanpak. Het realiseren van de “one in, one out”-aanpak binnen de Commissie vormt één van de politieke doelstellingen van Commissievoorzitter Von der Leyen. Het idee van deze aanpak is dat niet voor elk wetsvoorstel een bestaande wet worden ingetrokken, maar dat nieuwe lasten gecompenseerd zullen worden door, op hetzelfde beleidsterrein, vergelijkbare lasten weg te nemen. In de pilot werden de nieuwe methode, aanpak en berekeningen van kosten getest. Hiervoor werden tien wetgevingsvoorstellen op uiteenlopende beleidsterreinen geselecteerd. Uit de pilot konden een aantal conclusies getrokken worden, onder andere op het gebied van de kostenramingen van wetgevingsvoorstellen. Hierdoor heeft de Commissie haar werkmethoden kunnen versterken, bijvoorbeeld door de introductie van een “one in, one out”-calculator. In 2022 zal de focus van de Commissie liggen op het volledig implementeren van de “one in, one out”-aanpak. In het lastenoverzicht over 2022 zal dan ook voor het eerst een volledig beeld en rapport gegeven kunnen worden over de implementatie van deze aanpak.

Fit for Future platform

Het lastenoverzicht schetst ook het werk van het Fit for Future-platform in het jaar 2021. Op basis van het vastgestelde werkprogramma van het platform zijn 15 adviezen uitgebracht. Deze adviezen zien op de vier belangrijke onderwerpen uit het werkprogramma: digitalisering, efficiënte verplichtingen inzake etikettering, toestemming en verslaglegging en het vereenvoudigen van EU-wetgeving. De adviezen van het platform zijn meegenomen in de voorbereidende werkzaamheden door de Commissie. De follow up van de adviezen kan verschillende vormen aannemen: zo kunnen de adviezen helpen bij het voorbereiden van wetgevingsvoorstellen en daarin worden opgenomen in of kunnen zij de input vormen  voor wets- en beleidsevaluaties.

Het lastenoverzicht 2021 en bijbehorende annexen is hier te raadplegen.

Bron

Meer informatie