Nieuws

Publicatie: 11 april 2022

Door:


Op 29 maart 2022 heeft de Raad het achtste milieuactieprogramma (MAP) aangenomen. Het nieuwe plan, dat tot 2030 loopt, heeft onder meer een vermindering van de broeikasgasuitstoot, aanpassing aan klimaatverandering, regeneratieve groei, terugdringing van vervuiling en bescherming van biodiversiteit tot doel. Dit dient uiteindelijk de langetermijndoelstelling voor 2050, namelijk ”Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet”. Het nieuwe MAP vervangt MAP 7, dat op 31 december 2020 is afgelopen. Kort voor het einde van MAP 7 werd met een voorstel van de Europese Commissie de wetgevende procedure voor het nieuwe MAP 8 begonnen.

Europees milieubeleid

Het Europese milieubeleid is belangrijk voor decentrale overheden omdat deze betrokken zijn bij het voorkomen van milieuschade en de Europese milieuregels handhaven, onder meer door middel van milieueffectrapportages en inspecties. Ook verstrekken decentrale overheden indien gevraagd milieu-informatie aan burgers. In het besluit van het Europees Parlement en de Raad wordt ook het belang van de decentrale dimensie onderstreept en de rol die decentrale overheden spelen wat betreft het toezicht, de uitvoering, handhaving en de verantwoordingsplicht. Zie voor meer informatie over de rol van decentrale overheden hierin de pagina milieubeheer.

Aandachtspunten ten opzichte van het vorige MAP

Een MAP stelt de doelstellingen op die binnen een bepaald aantal jaar moeten worden gehaald op milieugebied binnen de EU. Uit het Standpunt van de Raad over het MAP blijkt dat de Commissie in haar evaluatie van MAP 7 stelde dat de prioritaire doelstellingen hiervan nog steeds relevant zijn. Echter had er volgens de Commissie meer aandacht besteed kunnen worden aan sociale kwesties, onder meer wat betreft de gevolgen voor kwetsbare groepen. Ook het Europees milieuagentschap concludeert dat een belangrijke oorzaak van de duurzaamheidsuitdagingen in Europa is dat deze uitdagingen onlosmakelijk verbonden zijn met economische activiteiten en leefgewoonten. Het nieuwe MAP heeft tot doel om milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen na te streven op een manier die ook zorgt voor een rechtvaardige en inclusieve groene transitie en het terugdringen van ongelijkheden.

Inhoud MAP 8

Het Europese Parlement en de Raad hebben overeenstemming bereikt over verschillende voorwaarden waardoor de prioritaire doelstellingen gehaald kunnen worden, waaronder:

1: maatregelen waarmee de materialen- en consumptievoetafdruk van de EU verkleind wordt;

2: uitfaseringen van milieuonvriendelijke subsidie;

3: versterking van milieuvriendelijke stimulansen;

4: een tussentijdse evaluatie door de Commissie in 2024 van de gemaakte vooruitgang zodat het MAP eventueel kan worden bijgestuurd.

Verder stelt het programma de klimaat- en milieudoelstellingen uit de Green Deal centraal. Het nieuwe programma zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en in werking treden.

Bron

Raad keurt 8e milieuactieprogramma goed, Europese Raad

Meer informatie

Milieubeleid, Kenniscentrum Europa Decentraal

Commissie stelt 8e milieuactieprogramma voor, Kenniscentrum Europa Decentraal

Steden en regio’s nemen unaniem aanbevelingen Europese milieuwetgeving en -beleid aan, Kenniscentrum Europa Decentraal