...
EU Recht en beleid - 12 juli 2023

Staatsmiddelen

Om van staatssteun te kunnen spreken, moet een maatregel toerekenbaar zijn aan de staat en (zijdelings) worden bekostigd met staatsmiddelen. Steunmaatregelen die decentrale overheden financieren, omvatten staatsmiddelen en kunnen in de meeste gevallen worden toegerekend aan de staat.

...
EU Recht en beleid - 12 juli 2023

Onderneming

Het begrip ‘onderneming’ staat centraal in het staatssteunrecht. De staatssteunregels zijn alleen van toepassing als er sprake is van steun aan een onderneming die een economische activiteit verricht.

...
EU Rechtspraak - 23 maart 2023

Waar moet ik als gemeente staatssteunrechtelijk rekening mee houden bij het opstellen van langdurige pachtovereenkomsten?

In Estland kwam de manier aan de orde waarop de Europese Commissie de marktconformiteit van pachtprijzen bij langdurige pachtovereenkomsten vaststelt. Als de gevraagde pachtprijzen lager dan de marktprijs zijn, kan er sprake zijn van staatssteun. Het Gerecht buigt zich hierbij over de vraag hoe de marktprijs daarvan te bepalen is, de wijze waarop de bijkomende contractuele verplichtingen moeten meetellen in de pachtprijs, en welke rol taxatierapporten hierbij spelen.

...
EU Rechtspraak - 28 februari 2023

Is de wettelijke verplichting om elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling af te nemen een staatsmiddel?

Deze zaak gaat over de wettelijke verplichting om elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling (wkk) af te nemen en de kwalificatie van ‘staatsmiddelen’ in de zin van artikel 107 VWEU (het staatstssteunverbod). Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof) oordeelt in deze zaak dat de verplichting om elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling af te nemen geen staatsmiddel is. Daarom levert het geen staatstssteun op.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Kan een religieuze instelling een economische activiteit verrichten?

Decentrale overheden moeten op tal van terreinen rekening houden met het Europees staatssteunverbod. Op terreinen die aanvankelijk een niet-economisch karakter lijken te hebben, kan er toch sprake zijn van een economische activiteit. In de conclusie van Advocaat-Generaal Kokott wordt betoogd dat ook religieuze instellingen een economische activiteit kunnen verrichten.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Wanneer moeten middelen als ‘staatsmiddelen’ in de zin van het Europees staatssteunverbod worden aangemerkt?

Een steunmaatregel van een decentrale overheid kan (verboden) staatssteun opleveren als er onder meer sprake is van een maatregel die met staatsmiddelen is bekostigd. In de zaak Vent de Colère maakt het Hof van Justitie duidelijk dit begrip ruim moet worden geïnterpreteerd en niet slechts middelen omvat die rechtstreeks door de staat worden toegekend.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Het ter beschikking stellen van natuurterreinen aan natuurorganisaties en staatssteunregels

De vraag in hoeverre natuurbeheer onder de staatssteunregels valt, blijft tot op heden een punt van discussie. De vraag is of natuur- en landschapbeheerorganisaties wel als onderneming kwalificeren, omdat zij mogelijk geen economische activiteiten verrichten. Een recente uitspraak van het Gerecht bevestigt dat bij steunverlening aan organisaties die zich inspannen voor het behoud van natuur en landschappen rekening moet worden gehouden met de staatssteunregels.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Is bij een DAEB steunmaatregel economische efficiënte vereist?

Het Gerecht heeft een goedkeuringsbeschikking van de Europese Commissie voor het financieren van openbare ziekenhuizen in Brussel vernietigd. De Commissie had nader onderzoek moeten doen naar het overcompenseren van de ziekenhuizen voor hun DAEB taak.