Nieuws

Publicatie: 23 maart 2020

Door: en


Door alle maatregelen die de Nederlandse regering heeft genomen tegen de verspreiding van het coronavirus worden de eventuele effecten van deze maatregelen langzaam duidelijk. Zo heeft de coronacrisis mogelijk ook gevolgen voor lopende en toekomstige aanbestedingen.

Problemen bij aanbestedingen

Inschrijvers kunnen moeilijkheden gaan ondervinden bij het vormgeven van hun offerte. Met name bij grote aanbestedingen is hier vaak veel mankracht en afstemming voor nodig. Decentrale overheden dienen hiermee rekening te houden en zo nodig hun aanbesteding hierop aan te passen. Door middel van een Nota van Inlichtingen kan een aanbestedende dienst meer duidelijkheid geven over de aanbesteding aan geïnteresseerde ondernemers voorafgaande aan de inschrijving.

Verlengen van termijnen

Lopende aanbestedingen

Om problemen in een lopende aanbesteding te voorkomen, kan een overheidsorganisatie besluiten om zelf de gestelde termijnen verlengen. Belanghebbenden dienen hiervan op de hoogte te worden gebracht. In het geval van een reeds gepubliceerde Europese aanbestedingsprocedure of een nationale procedure met voorafgaande bekendmaking is voor de wijziging van de termijnen een rectificatie in het elektronisch systeem voor aanbestedingen, zoals TenderNed, vereist (artikel 2.67 Aanbestedingswet 2012). Er dient gebruik te worden gemaakt van een rectificatieformulier. Via TenderNed kan dit formulier gemakkelijk nationaal en op TED gepubliceerd worden. Alle bij de aanbesteding betrokken partijen ontvangen hier automatisch bericht van.

Toekomstige aanbestedingen

Voor toekomstige aanbestedingen is het decentrale overheden ook aan te raden om rekening te houden met eventuele vertragingen die inschrijvers bij het doen van de inschrijvingen op kunnen lopen. In bepaalde situaties kan het daarom verstandig zijn om op voorhand al langere termijnen te hanteren.

Dwingende spoed

Er kan mogelijk beargumenteerd worden dat er met de coronacrisis en de vergaande maatregelen die zijn getroffen, sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Een gerechtvaardigd beroep op dwingende spoed in het geval van onvoorziene omstandigheden biedt een decentrale overheid de gelegenheid om termijnen voor bepaalde procedures niet in acht nemen. Er kunnen dan kortere termijnen gehanteerd worden wanneer dit noodzakelijk is voor bepaalde overheidsopdrachten. De decentrale overheid dient wel zelf te bewijzen dat er aan vier cumulatieve voorwaarden is voldaan.
Voor een beroep op dwingende spoed moet er sprake zijn van:

  • onvoorzienbaarheid van de gebeurtenissen bij de decentrale overheid;
  • onverenigbaarheid van de dwingende spoed met de termijnen van andere aanbestedingsprocedures;
  • causaal verband tussen de spoed en de onvoorziene omstandigheden;
  • een omstandigheid, waar een beroep op wordt gedaan, die niet te wijten is aan de decentrale overheid zelf.

Rechtsbescherming

Decentrale overheden dienen verder rekening te houden met de gevolgen van de sluiting van de rechtbanken en gerechtshoven. Inschrijvers kunnen wel een kort geding aanhangig maken in de bezwaartermijn tegen de gunningsbeslissing (volgens artikel 2.127 Aanbestedingswet 2012) maar het is mogelijk dat de zitting nog niet ingepland wordt, of digitaal zal plaatsvinden. Aanbestedende diensten die een aanbesteding hebben lopen die zich in deze bezwaarfase bevindt, kunnen ervoor kiezen om de aanbesteding uit coulance op te schorten. Vanuit ondernemers kan er evenwel ook juist behoefte bestaan om vertragingen uit de weg te gaan zodat zij in deze tijden nog steeds opdrachten kunnen uitvoeren. Vanwege de wens van de bouw- en technieksector om veilig aan het werk te blijven tijdens de coronacrisis hebben Ministers Knops en Van Veldhoven hierover met Bouwend Nederland en Techniek Nederland afspraken gemaakt.
Het is raadzaam dat decentrale overheden aandacht besteden aan het inrichten van een gedegen wijze van klachtenafhandeling bij de eigen organisatie. In de Kamerbrief van 12 juli 2019 van het ministerie van EZK werd het verbeteren van de inrichting van klachtenafhandeling op lokaal niveau genoemd als een beleidsmaatregel in het kader van de waarborging van de rechtsbescherming van inschrijvers.

actualiteitenpagina coronacrisis en Europese regelgeving

Wat voor impact heeft de coronacrisis op Europese regelgeving en -beleid? En met welke Europese aspecten moet uw overheidsorganisatie rekening houden als u extra maatregelen neemt om de effecten van de coronacrisis op te vangen? Denk bijvoorbeeld aan de staatssteun- en aanbestedingsregels. Kenniscentrum Europa decentraal lanceert een actualiteitenpagina met de laatste ontwikkelingen en verdiepende informatie.
NAAR DE CORONA-ACTUALITEITENPAGINA

Bron:

Gevolgen corona voor lopende aanbestedingen, nieuwsbericht PIANOo

Meer informatie

Aanbestedingen, Kenniscentrum Europa Decentraal
Hoe kan de rechtsbescherming van inschrijvers bij aanbestedingen worden gewaarborgd?, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa Decentraal
Handleiding TenderNed voor aanbestedende diensten, TenderNed
Hoe pas ik termijnen aan in een lopende aanbestedingsprocedure?, TenderNed
Overzicht van urgente soort zaken die wel behandeld worden, Rechtspraak.nl