Zoeken
Periode
Onderwerpen

Goedkeuring staatssteunregeling dierentuinen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een staatssteunmelding ingediend bij de Europese Commissie. Het gaat om een steunpakket voor Nederlandse dierentuinen naar aanleiding van de coronacrisis ter waarde van €38,7 miljoen. De Commissie heeft de staatssteunmelding goedgekeurd. Het pakket voorziet in compensatie voor de periode van 18 maart tot 30 september 2020. Naar schatting zullen 60 dierentuinen van dit steunpakket kunnen profiteren.

Lees het volledige bericht

Commissie doet aanbeveling voor de digitalisering en online toegankelijkheid van cultureel erfgoed

De Europese Commissie heeft een evaluatie gepubliceerd over de eerder gepubliceerde Aanbeveling digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring. In deze evaluatie concludeert de Commissie dat de aanbeveling heeft bijgedragen aan de toename van de digitalisering van cultureel erfgoed in Europa. De Commissie geeft ook aan dat er nieuwe uitdagingen voor de lidstaten zijn.

Lees het volledige bericht

Goedkeuring staatssteun in het doelgroepenvervoer voor de periode 1 juli t/m 13 oktober 2020

Om gemeenten te ondersteunen heeft het Rijk naar aanleiding van de landelijke oproep om regionale en lokale doorbetalingsafspraken in het doelgroepenvervoer te maken een tweede gecoördineerde melding van staatssteun bij de Europese Commissie gedaan.  De Commissie heeft aan deze melding haar goedkeuring verleend. Onder voorwaarden mag steun worden verleend aan vervoersbedrijven voor het doelgroepenvervoer. Omdat de steun is goedgekeurd onder het Tijdelijk Steunkader (TSK) zijn de voorwaarden voor verstrekking anders dan het eerste besluit. Het tweede besluit beslaat de periode 1 juli 2020 tot en met 13 oktober 2020.

Lees het volledige bericht

Nieuwe studie bevestigt positieve gevolgen van EU-handelsagenda voor de agrovoedingssector

Nieuw onderzoek wijst uit dat de EU-handelsagenda een positief effect zal hebben op de economie en de agrovoedingssector van de Europese Unie in de periode tot 2030. De verwachting is dat door nieuwe Europese handelsovereenkomsten, zowel de in-als uitvoer significant zal toenemen. Tevens blijkt uit het onderzoek dat het beperkt openstellen van bepaalde sectoren binnen de EU (via tariefcontingenten) kan bijdragen aan de bescherming van kwetsbare binnenlandse producten.

Lees het volledige bericht

Nederland positief gestemd over nieuwe Europese klimaatvoorstellen

Nederland steunt de nieuwe klimaatvoorstellen van de Europese Commissie waarmee meer vorm wordt gegeven aan de uitwerking van de Europese Green Deal. Dat blijkt uit de beoordeling van de werkgroep in de ‘Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen‘ (BNC) over het klimaatpact en de nieuwe batterijenverordening. Het kabinet onderkent het belang van aanvullende acties om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen, zoals opgesteld in de Europese klimaatwet. Wel plaatst het kabinet kanttekeningen bij de exacte uitwerking van het klimaatpact voor decentrale overheden. Ook pleit het voor een uitbreiding van de huidige rechtsgrondslag voor de batterijenverordening.

Lees het volledige bericht

Voortzetting EU-financiering ter ondersteuning van energie-efficiëntie in stedelijke gebieden

De Europese Commissie trekt een extra bedrag van 35 miljoen euro uit voor het subsidieprogramma European Local Energy Assistence facility (ELENA). ELENA is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank. Het door de Commissie vrijgemaakte bedrag dient te worden gebruikt voor projecten gerelateerd aan energie-efficiëntie (30 miljoen) of stedelijk transport en mobiliteit (5 miljoen). Met geld uit ELENA worden lokale overheden gestimuleerd om grote projecten gericht op energie-efficiëntie uit te werken.

Lees het volledige bericht

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State: wet regulering sekswerk moet voldoen aan Dienstenrichtlijn

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel regulering sekswerk dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend. In het advies staat onder andere dat wanneer een gemeente geen of een beperkt aantal seksinrichtingen wil toelaten, er rekening moet worden gehouden met de Dienstenrichtlijn.

Lees het volledige bericht

Consultatie over herziening van de Europese bodemstrategie

Om te voldoen aan de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie recentelijk een initiatief gepresenteerd ter bevordering van de bodemgezondheid. Naar aanleiding van dit initiatief houdt de Commissie een consultatie over de nieuwe bodemstrategie (New Soil Strategy) voor 2030. Met de bodemstrategie wil de Commissie bodemdegradatie tegengaan en de bestaande bodemrijkdommen beschermen. De nieuwe bodemstrategie bouwt voort op de reeds in 2006 ontwikkelde ‟thematische strategie voor bodembescherming” (Soil Thematic Strategy). Lees het volledige bericht