Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Overheden in Europa maken te weinig gebruik van duurzaam aanbesteden

Overheden maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden om duurzame-, sociale en innovatiegerichte overwegingen op te nemen in aanbestedingen. Dat blijkt uit een briefing van de Europese Commissie over duurzaam aanbesteden in de EU. Aangezien overheidsopdrachten kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs en de circulaire economie-ambities van de EU, is het advies is om het aantal verplichte groene aanbestedingen te verhogen. Ook moeten er duidelijkere richtlijnen en instrumenten komen om ambtenaren rechtszekerheid te bieden op het gebied van duurzame overheidsopdrachten.

Lees het volledige bericht

Kabinet presenteert structurele aanpak stikstofproblematiek

Het kabinet stelt € 5 miljard beschikbaar voor de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Dat staat in een Kamerbrief van landbouwminister Schouten. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld voor een pakket maatregelen voor de periode tot en met 2030 die de uitstoot en neerslag van stikstof vermindert, de natuur herstelt en de vergunningsverlening verder op gang brengt.

Lees het volledige bericht

Geen nieuwe toeristenwinkels in het centrum van Amsterdam: bestemmingsplan niet in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn

Het Amsterdamse bestemmingsplan dat een monotoon winkelaanbod gericht op dagjesmensen en toeristen in het centrum wil tegengaan, is niet in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van medio april. Verschillende ondernemers, zoals Amsterdam Cheese Company en Henri Willig Kaas B.V., waren tegen dit bestemmingsplan in beroep gekomen.

Lees het volledige bericht

Nederland kritisch op verordening Europese Klimaatwet

Nederland steunt het voorstel van de Europese Commissie om de Europese broeikasgasreductiedoelstellingen wettelijk vast te leggen. Dat blijkt uit de beoordeling van het EU-voorstel voor de Europese Klimaatwet door de werkgroep ter ‘Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen’ (BNC). Het kabinet onderstreept hierin het belang van het bindend vastleggen van de klimaatdoelen op Europees niveau om zo een consistent klimaatbeleid te kunnen voeren. Door het vastleggen van de doelen zijn namelijk alle lidstaten en EU-instituties aan de reductiedoelstelling gebonden. Wel moet volgens het kabinet het 2030-broeikasgasreductiedoel worden aangescherpt. Ook pleit het kabinet voor een alternatief voor de voorgestelde gedelegeerde handelingen.

Lees het volledige bericht

Commissie wil alle financiële middelen gebruiken voor maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis

De Europese Commissie wil alle financiële middelen gebruiken om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus het hoofd te bieden. De Commissie heeft daarvoor op 2 april een tweede pakket aan maatregelen voorgesteld in de mededeling  ‘Using every available euro in every way possible to protect lives and livelihoods.’ De Commissie stelt hier onder andere voor om ongeveer € 3 miljard aan financieringsruimte vrij maken binnen het huidige jaarbudget en om het ‘overgebleven’ geld van de structuur- en investeringsfondsen in te zetten. Verder stelt de Commissie voor om het nieuwe financieringsinstrument SURE op te richten. Het vrijgekomen geld is zowel bedoeld voor directe medische bijstand als voor het beperken van de economische en maatschappelijke gevolgen van de pandemie.

Lees het volledige bericht

Recente uitspraken toetsen bestemmingsplan en brancheringsregeling aan Dienstenrichtlijn

Onlangs zijn er twee uitspraken van de Raad van State verschenen omtrent de toepassing van de Dienstenrichtlijn. In dit bericht worden de twee uitspraken en het oordeel van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State samengevat. De eerste uitspraak ziet op het bestemmingsplan van de gemeente Amsterdam en de eventuele strijdigheid met de Dienstenrichtlijn. In de tweede uitspraak oordeelt de Afdeling of de motivering van een brancheringsregeling voldoet aan de eisen die de Dienstenrichtlijn daaraan stelt.

Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s vraagt om input voor Actieplan Circulaire Economie

De ENVE-commissie van het Comité van de Regio’s (CoR) heeft een online consultatie gepubliceerd voor het Actieplan voor de Circulaire Economie. Met deze consultatie kunnen lokale en regionale overheden en belanghebbende organisaties commentaar en suggesties op het Actieplan leveren. De bijdragen zullen door de rapporteur van het CoR, Tjisse Stelpstra, gedeputeerde van provincie Drenthe, en deskundige Ingrid Zeegse worden meegenomen bij het opstellen van het uiteindelijke ontwerpdocument.

Lees het volledige bericht

Geactualiseerde factsheet: toepassing Europese Dienstenrichtlijn na Appingedam-uitspraak

Stelt uw overheidsorganisatie voorschriften vast, zoals maatregelen, verordeningen of bestemmingsplannen? Gebruik dan de geactualiseerde factsheet Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn van Kenniscentrum Europa decentraal om te controleren of de voorschriften die u vaststelt in overeenstemming zijn met de Dienstenrichtlijn. De eerste versie van de factsheet is geactualiseerd vanwege de einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in de Appingedamzaak. Nu deze uitspraak er is vormt deze de basis voor de behandeling van soortgelijke zaken.

Lees het volledige bericht