Zoeken
Periode
Onderwerpen

De Raad van de EU geeft goedkeuring aan cohesiewetgevingspakket ter waarde van €330 miljard

De Raad van de EU heeft het wetgevingspakket inzake de cohesiefondsen goedgekeurd. Als onderdeel van het Meerjarig Financieel Kader wordt hiermee de komende zeven jaar €330 miljard vrijgemaakt voor regionale en lokale projecten die de economische ongelijkheid in de Europese Unie moeten verminderen. De nieuwe investeringsprioriteiten sluiten aan bij de intentie van de EU om een groenere, socialere en digitaal sterke economie op te bouwen in de nasleep van de Covid-19 pandemie.

Lees het volledige bericht

Actieplan voor implementatie Europese pijler van sociale rechten gepresenteerd

De Europese Commissie heeft een actieplan voor de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten (hierna: actieplan) gepubliceerd. In het actieplan worden concrete maatregelen geformuleerd die moeten bijdragen aan een sterk sociaal Europa met een eerlijke, inclusieve en veerkrachtige economie. Betrokken partijen, waaronder decentrale overheden, worden opgeroepen de kansen op de arbeidsmarkt en sociale inclusie te bevorderen, eventueel met ondersteuning van Europese fondsen.

Lees het volledige bericht

De ontwikkelingen rondom de ePrivacy-verordening op een rijtje

Om persoonsgegevens binnen elektronische communicatie te kunnen beschermen komt er nieuwe Europese regelgeving aan: de ePrivacy-verordening. De verordening versterkt de huidige regels. Vooral de toekomstige regelgeving omtrent cookies zijn voor decentrale overheden van belang. Het Europese wetgevingsproces van de ePrivacy-verordening is nog steeds in volle gang. Daarom zetten wij alle ontwikkelingen tot nu toe op een rijtje.

Lees het volledige bericht

Resultaten Urban Innovative Actions vormen goede basis voor opvolger 2021-2027

De innovatieve stedelijke projecten binnen het Urban Innovative Actions (UIA) programma hebben een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van stedelijke gebieden in de Europese Unie. Dat blijkt uit het onlangs gepresenteerde rapport naar de uitkomsten van het UIA. Wel zijn er enkele obstakels geïdentificeerd bij de uitvoering van projecten, waaronder de kans op vertraging en de haalbaarheid van de projecten. De uitkomsten vormen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de opvolger van het UIA, het European Urban initiative.

Lees het volledige bericht

Terugblik op 2020: toename van het aantal kennisgevingen door decentrale overheden

Vorig jaar is er een stijging van het aantal kennisgevingen door Nederlandse decentrale overheden genoteerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Decentrale overheden hebben in 2020 in totaal 255 steunmaatregelen kennisgegeven bij de Europese Commissie om geoorloofd staatssteun te verstrekken. Een deel van deze kennisgevingen was voor steunmaatregelen naar aanleiding van de economische gevolgen van de uitbraak van corona. Lees het volledige bericht

De Raad van State geeft advies over nieuwe richtlijnen: verkoop van goederen en levering van digitale inhoud & digitale diensten

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een advies uitgebracht over het wetsvoorstel betreffende de implementatie van de richtlijnen verkoop van goederen en levering van digitale inhoud & digitale diensten. In het advies staat onder andere dat er behoefte is aan verduidelijking over het betalen met persoonsgegevens.

Lees het volledige bericht

Nieuwe EU-handelsstrategie richt haar pijlen op duurzaamheid

Het bewerkstelligen van een groene economische transitie, de vernieuwing van handelsregels en het zekerstellen van Europese waarden in toekomstige handelsovereenkomsten, dat zijn de kerndoelstellingen van het nieuwe EU-handelsbeleid. Hierbij vormt duurzaamheid een belangrijk component. Met de nieuwe handelsstrategie hoopt de Commissie beter te kunnen anticiperen op hedendaagse uitdagingen op het gebied van klimaat, geopolitiek en handel.

Lees het volledige bericht

RegioStars Awards 2021 voor regionale EU projecten open voor aanmeldingen

De inschrijvingen voor de RegioStars Awards 2021 zijn geopend. Ieder jaar worden in vijf categorieën prijzen uitgereikt aan regionale projecten met EU-financiering die uitblinken in hun innovatieve aanpak. De thema’s van dit jaar zijn: digitalisering, duurzaamheid, rechtvaardigheid, stedelijke ontwikkeling en groene mobiliteit. Gemeenten, provincies en waterschappen worden aangemoedigd hun projecten aan te melden.

Lees het volledige bericht

Maatregelenpakket voor verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden voorgesteld

Er komt een verplichte klachtenregeling bij aanbestedende diensten om de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbesteden te verbeteren. Dit is één van de uitwerkingen van het voorgestelde maatregelenpakket voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden. Het kabinet is al een aantal jaar bezig om de aanbestedingspraktijk tussen gemeenten en bedrijven die meedoen aan een aanbesteding te verbeteren. De ministerraad is nu akkoord met het voorstel van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat over de uitwerking van het maatregelenpakket.

Lees het volledige bericht