Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Nederland wil meer openheid in Europese wetgevingsonderhandelingen

De effectiviteit van de Europese Unie is in sterke mate afhankelijk van het vertrouwen dat de burgers in de Unie hebben. Transparantie en verantwoording van de EU zijn hiervoor van groot belang en moeten verder versterkt worden. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van Nederland, Estland, Ierland, Luxemburg, Slovenië en Zweden. Om de openheid van de Unie te vergroten willen de landen meer inzicht bieden in de onderhandelingen over wetgeving en tevens betere toegang bieden tot documenten die belangrijk zijn in het wetgevingsproces. Vorige week schreven we al over deze verklaring en de reactie van de Europese Ombudsman. Wat zijn echter de concrete voorstellen? Lees het volledige bericht

Duurzaam aanbesteden van infrastructuurprojecten vraagt samenwerking met de markt

Hoe kan er met het aanbesteden van infrastructuurprojecten ingespeeld worden op duurzaamheidsambities? Het rapport Procurement Requirements for Carbon Reduction in Infrastructure Projects van het onderzoeksproject Impres geeft hier aanbevelingen voor. In het rapport wordt onder meer de aanleg van de A6 bij Almere als voorbeeld gebruikt. Lees het volledige bericht

Rechter mag controleren op meetpunten luchtkwaliteit

De nationale rechter mag op grond van de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit nationale autoriteiten controleren op het naleven van regels omtrent luchtkwaliteit. Dat heeft het EU-Hof geoordeeld in een Belgische rechtszaak. Het gaat om de locatiekeuze van de meetinstrumenten en het garanderen dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen. Volgens het Hof zijn de bepalingen uit de richtlijn helder en specifiek genoeg om rechtstreeks door te werken in het nationaal recht. Lees het volledige bericht

EU-Hof: uitsluiting van inschrijver vanwege ernstige beroepsfout niet afhankelijk van rechterlijke uitspraak

Wanneer een contract met een opdrachtnemer wegens wanprestatie is ontbonden, mag deze partij worden uitgesloten bij een nieuwe aanbesteding, ook wanneer de ontbinding van het contract nog wordt aangevochten bij de rechter. Dat heeft het EU-Hof van Justitie geoordeeld naar aanleiding van vragen van een Italiaanse rechter. Het Italiaanse wetboek voor overheidsopdrachten verbiedt het uitsluiten van partijen op basis van wanprestatie wanneer de ontbinding van een vorig contract nog wordt aangevochten bij de rechter. Volgens het EU-Hof is deze bepaling in strijd met het EU-recht. Lees het volledige bericht

Raad van State: leeftijdsgrens sekswerkers toegestaan onder de Dienstenrichtlijn

De leeftijdseis voor sekswerkers in de APV van Alkmaar voldoet aan de voorwaarden uit de Europese Dienstenrichtlijn. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 5 juni. De eigenaar van een prostitutiebedrijf in Alkmaar ging in hoger beroep bij de Afdeling en stelde dat de leeftijdsgrens uit de APV in strijd is met hogere nationale regelgeving en de Dienstenrichtlijn.

Lees het volledige bericht

Retailagenda publiceert leidraad risico-inventarisatie Dienstenrichtlijn

Bij veel Nederlandse gemeenten leven vragen over het opnemen van vestigingsbeperkingen voor Retail in bestemmingsplannen en de toepassing van de Dienstenrichtlijn. Daarom heeft de Retailagenda een leidraad risico-inventarisatie gepubliceerd om aan de hand van een stappenplan erachter te kunnen komen of een bestemmingsplan in strijd is met de Dienstenrichtlijn.

Lees het volledige bericht

EU past verordeningen en richtlijnen aan in het kader van betere regelgeving

In het kader van de agenda voor betere regelgeving hebben het Europees Parlement en de Raad een verordening aangenomen tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Deze rechtshandelingen voorzien nog in het gebruik van de regelgevingsprocedure met toetsing die onder het oude regime bestond. Met de verordening wordt aangesloten bij het juridische kader voor gedelegeerde handelingen aan de Europese Commissie dat door het Verdrag van Lissabon in 2009 werd ingesteld.

Lees het volledige bericht

Lidstaten benadrukken rol van lokale overheden bij Europese beleidsprocessen in Boekarest-verklaring

Welke rol hebben steden en lokale overheden in de plannen van EU beleidsmakers? Op 14 juni ondertekenden de ministers van de EU-lidstaten verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkeling, de Boekarest-verklaring. In deze verklaring erkennen de lidstaten het belang van lokaal beleid voor duurzame ontwikkeling en benadrukken ze dat initiatieven die de rol van steden versterken in de toekomst voortgezet moeten worden. Zowel de Europese instellingen als de lidstaten en hun lokale overheden worden aangemoedigd de rol van steden verder te verankeren in het Europese beleidsproces.

Lees het volledige bericht

Commissie wil betere onderbouwing van Nederlandse klimaatplannen

De Europese Commissie heeft de voorlopige energie- en klimaatplannen van de lidstaten beoordeeld. Hoewel de plannen voor de periode van 2021 tot 2030 al redelijk ver gaan, schieten ze volgens de Commissie tekort om de gestelde doelen voor 2030 te halen. Nederland heeft over het algemeen de doelstellingen op orde, maar krijgt de aanbeveling om deze beter te onderbouwen met specifieke beleidsvoorstellen. De lidstaten moeten voor 2020 hun definitieve plan indienen.

Lees het volledige bericht

X