Aansprakelijkheid decentrale overheden

Op deze pagina ‘Aansprakelijkheid van decentrale overheden’ lichten wij toe welke consequenties onjuiste naleving van Europese regels kunnen hebben. Decentrale overheden krijgen immers direct met Europees recht en beleid te maken en zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoering ervan. Wanneer zij Europese regels niet (goed) naleven kan dit nadelige consequenties hebben. Ook decentrale overheden kunnen aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid van decentrale overheden

Zowel centrale als decentrale overheden hebben verplichtingen ten opzichte van het Europees recht. Burgers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, via het nationale recht de decentrale en centrale overheden aansprakelijk stellen voor schade als gevolg van inbreuk op het Europees recht. Naar aanleiding van de arresten Francovich en Konle van het Hof van Justitie-EU zijn er drie voorwaarden voor aansprakelijkheid van een (decentrale) overheid:

  • de geschonden regel strekt ertoe rechten aan particulieren toe te kennen;
  • de schending kan aan de lidstaat worden toegerekend;
  • er is een direct causaal verband tussen de schending en de schade.

Inbreukprocedure Europese Commissie

De Europese Commissie kan via een inbreukprocedure een lidstaat aansprakelijk stellen als deze een ‘inbreuk’ op het Europees recht pleegt (art. 258 VWEU). Dit wil zeggen dat een lidstaat verplichtingen, die uit het Europees recht voortkomen, niet nakomt. De Commissie kan de centrale overheid eventueel een boete of last onder dwangsom eisen om beëindiging van de inbreuk af te dwingen. Ook wanneer deze inbreuk is gepleegd door een decentrale overheid is de centrale overheid verantwoordelijk (aansprakelijkheid van decentrale overheden).

Melding maken door Decentrale overheden

Een decentrale overheid kan een schending van het VWEU door de centrale overheid of het in gebreke blijven van een lidstaat, onder de aandacht van de Commissie brengen. Hier zijn geen vormvereisten aan verbonden en er bestaan geen procedures voor, met als gevolg dat de Commissie de volledige vrijheid heeft om al dan niet een inbreukprocedure te starten.

Bij sommige beleidsterreinen heeft de Commissie deze vrijheid niet. Heeft de lidstaat bijvoorbeeld in strijd met de staatssteunregels gehandeld, dan is de zij verplicht om de ‘klacht’ van de decentrale overheid in behandeling te nemen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Aansprakelijkheid decentrale overheden