Dienstenrichtlijn

De Dienstenrichtlijn zorgt ervoor dat dienstverleners in de EU zich onbelemmerd in een andere lidstaat kunnen vestigen of tijdelijk diensten kunnen verrichten. De Europese Dienstenrichtlijn is in Nederland omgezet in de Dienstenwet. Op deze en onderliggende pagina’s wordt ingegaan op de rol van decentrale overheden omtrent de vestiging van dienstverleners in Nederland.

Welke verplichtingen zijn er voor decentrale overheden onder de Dienstenrichtlijn?

In 2010 is de Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG) in Nederland ingevoerd.

Uit de richtlijn vloeien verschillende verplichtingen voort waaraan decentrale overheden zich moeten houden, onder andere:

 • Nieuwe of gewijzigde regelgeving vallend onder de reikwijdte van de richtlijn, moet in bepaalde gevallen worden genotificeerd;
 • Vergunningsstelsels en eisen die onder de reikwijdte van de richtlijn vallen, moeten aan de voorwaarden van de Dienstenrichtlijn voldoen;
 • Dienstverleners moeten via het Centraal loket elektronisch procedures kunnen afhandelen;
 • Instanties uit andere lidstaten moeten de decentrale overheid via het IMI-systeem om gegevens kunnen vragen en andersom.

Totstandkoming en doel van de Dienstenrichtlijn

De Dienstenrichtlijn is in 2006 in werking getreden. Eind 2009 moesten alle lidstaten van de EU deze richtlijn hebben geïmplementeerd, zodat er een echte interne markt voor diensten kon ontstaan. Het doel van de richtlijn is dat dienstverleners, zowel personen als bedrijven, gemakkelijk binnen de gehele Europese Unie diensten kunnen verrichten. Het kan bijvoorbeeld gaan om bouwondernemingen, organisatoren van evenementen, horeca-exploitanten, kappers en zelfs iemand die een snuffelmarkt wil organiseren.

Praktijk

Decentrale overheden krijgen in de praktijk met de Dienstenrichtlijn te maken als een dienstverlener uit een andere lidstaat zich in de gemeente of provincie wil vestigen of tijdelijk een dienst wil verlenen. Om ervoor te zorgen dat dienstverleners zich makkelijker kunnen verplaatsen binnen de EU moeten er zo min mogelijk administratieve lasten en hoge kosten worden opgeworpen bij het verlenen van een dienst. Decentrale overheden moeten hier onder andere rekening mee houden indien zij vergunningstelsels hanteren.

Beleid Dienstenrichtlijn

Diensten

Beleidsmatige ontwikkeling op het terrein van de Dienstenrichtlijn en de dienstenmarkt leiden vaak niet tot rechtstreekse verplichtingen voor decentrale overheden. Ze laten wel zien welke kant Brussel op wil met de Dienstenrichtlijn. Het is voor decentrale overheden interessant deze ontwikkelingen te volgen, omdat er later mogelijk verplichtingen uit voort kunnen komen.

Onderwerpen

Aan de orde komen:

 1. het wederzijdse beoordelingsproces;
 2. presentatie van het dienstenpakket:
  • mededeling betere governance van de interne markt;
  • mededeling implementatie Dienstenrichtlijn: Een partnerschap voor nieuwe groei in diensten 2012-2015.

1. Wederzijdse beoordeling

Tijdens de drie jaar durende implementatieperiode hebben alle lidstaten en decentrale overheden hun wetgeving doorgelicht op bepalingen die mogelijk in strijd met de Dienstenrichtlijn zijn. De resultaten van deze screening zijn eind 2009 naar de Europese Commissie gestuurd. Naar aanleiding van de screeningsresultaten hebben de lidstaten in zes clusters van vijf landen discussies gevoerd. De bijeenkomsten gaven de lidstaten de mogelijkheid om informatie uit te wisselen over belemmeringen en maatregelen die nodig zijn om een interne markt voor diensten tot stand te brengen.

Proces van wederzijdse beoordeling

Art. 39 Dienstenrichtlijn voorziet in een proces van wederzijdse beoordeling. Vanaf januari 2010 hebben de lidstaten in zes clusters van vijf landen discussies gevoerd naar aanleiding van de screeningsresultaten. Vanaf maart 2010 vonden bijeenkomsten van expertgroepen plaats. Hier bespraken de lidstaten, onder leiding van de Commissie, per sector de screeningsresultaten.

Uitwisseling informatie

Deze bijeenkomsten gaven de lidstaten de mogelijkheid informatie uit te wisselen over bijvoorbeeld bestaande vergunningstelsels en andere eisen die worden gesteld aan dienstverleners. Dit was van belang om te kunnen vaststellen welke belemmeringen al zijn opgeruimd en waar eventuele maatregelen nodig zijn om een interne markt voor diensten tot stand te brengen. De wederzijdse beoordeling is van belang om tot een eenduidige implementatie van de Dienstenrichtlijn in alle lidstaten te komen en daarmee een gelijk speelveld voor dienstverleners te creëren.

Resultaten

In januari 2011 heeft de Commissie de resultaten van de wederzijdse beoordeling gepresenteerd. De uitkomsten van het wederzijdse beoordelingsproces zijn te vinden op de website van de Commissie.

2. Het dienstenpakket

De Commissie beschouwt de interne markt als een belangrijke drijvende kracht achter de economische groei. Om groei en banen te kunnen opleveren, moeten daarom volgens de Commissie de bestaande regels beter uitgevoerd worden. Om die reden heeft de Commissie in juni 2012 een werkwijze vastgesteld die ervoor moet zorgen dat de regels van de interne markt in de praktijk beter werken. Het betreft twee mededelingen en verschillende werkdocumenten, die samen het Dienstenpakket vormen.

Mededeling betere governance interne markt

De Commissie benadrukt in de Mededeling betere governance interne markt met name het belang van tijdige en juiste implementatie van richtlijnen. De Commissie legt de focus op vier sectoren die van cruciaal belang zijn voor de interne markt:

 • de dienstensector, inclusief de financiële dienstverlening;
 • de digitale interne markt;
 • energie;
 • transport.

In totaal gaat het om 41 richtlijnen. De Commissie zal bij de implementatie van deze richtlijnen geen enkele vertraging tolereren.

Mededeling implementatie van de Dienstenrichtlijn

In de Mededeling implementatie Dienstenrichtlijn: Een partnerschap voor groei in diensten 2012-1015 presenteert de Commissie acties om de interne markt voor diensten beter te laten functioneren. De Commissie stelt geen aanpassing of uitbreiding van de huidige Dienstenrichtlijn voor, maar streeft ernaar de werking van de huidige richtlijn in de praktijk te optimaliseren.

Onderzoek naar belemmeringen

Dit probeert zij te bereiken door krachtig toezicht en door lidstaten in clusters te laten onderzoeken op welke terreinen nog belemmeringen bestaan die kunnen worden verminderd. Ook wil de Commissie het functioneren van het Dienstenloket verbeteren, zet zij in op intensiever gebruik van de mogelijkheden van de Lex Silencio Positivo en roept zij lidstaten en decentrale overheden op om nog meer eisen voor dienstverleners af te schaffen.

Werkdocumenten

Naast deze mededeling verschijnen drie werkdocumenten van de diensten van de Commissie:

Werkdocument 1

Het verslag over de tenuitvoerlegging van de Dienstenrichtlijn geeft een stand van zaken over de tenuitvoerlegging van de richtlijn. Het behandelt de overblijvende problemen alsmede de dienstenloketten, samen met een onderdeel waarin de individuele lidstaten worden geëvalueerd. Dit verslag wordt aangevuld met een economische evaluatie waarin de effecten en het groeipotentieel van de dienstenrichtlijn op EU-niveau worden aangetoond met gegevens voor elke lidstaat.

Screening Nederland

De Commissie is vol lof over Nederland, vanwege de grondige screening van alle wetgeving voorafgaand aan het in werking treden van de Dienstenrichtlijn eind 2009 en de wijze waarop decentrale overheden hierbij zijn betrokken. De Commissie geeft aan dat zij geen verboden bepalingen in de Nederlandse wetgeving is tegengekomen.

Risico

De Commissie wijst op het risico dat, hoewel het Besluit ruimtelijke ordening dit expliciet verbiedt, er mogelijk in sommige gevallen in gemeentelijke bestemmingsplannen toch economische motieven meespelen bij branchering (het toewijzen van een bepaald gebied aan een bepaalde onderneming).

Werkdocument 2

De resultaten van de prestatiecontroles tonen aan hoe goed de verschillende EU-regels werken voor de ondernemingen in hun dagelijkse praktijk. Tegelijk met het bekendmaken van de resultaten van de wederzijdse beoordeling, presenteerde de Commissie maatregelen om de interne markt voor diensten verder te versterken. Een van die maatregelen is een prestatiecontrole om te beoordelen hoe de Dienstenrichtlijn en andere instrumenten in de praktijk werken.

Deze test was bedoeld om te bepalen hoe goed de verschillende EU-regels werken voor de ondernemingen in hun dagelijkse praktijk, om vervolgens te kunnen bepalen of meer duidelijkheid geboden zou moeten worden of nieuwe maatregelen nodig zijn om de dienstenmarkt beter te laten werken. De controle is uitgevoerd in drie sectoren: de bouwsector, de toerismesector en de bedrijfsdienstensector.

Belemmeringen

Er is een aantal belemmeringen aan het licht gekomen voor ondernemingen die hun activiteiten naar andere EU-landen willen uitbreiden, zoals:

 • grote verschillen in de reglementering van beroepskwalificaties en moeilijkheden met de erkenning van diploma’s uit andere lidstaten;
 • beperkingen in de keuze van de ondernemingsstructuren voor bepaalde beroepsactiviteiten;
 • moeilijkheden voor grensoverschrijdende dienstverrichters om een verzekering te krijgen;
 • ernstige vragen bij het uiteenlopende niveau van consumentenbescherming in Europa.

Deze obstakels zal de Commissie aanpakken.

Werkdocument 3

Het werkdocument van de diensten van de Commissie, om richtsnoeren te verstrekken over de toepassing van art. 20 lid 2, betreffende het discriminatieverbod ten aanzien van dienstenafnemers op grond van nationaliteit of woonplaats. In het document wordt onderzocht welke motieven schuilgaan achter deze ondernemingspraktijken en wordt opgeroepen een einde te maken aan discriminatie wanneer daar geen rechtvaardiging voor bestaat.

Nieuws Dienstenrichtlijn

Europese Unie stemt in met Nederlandse regels voor verhuurdersplatforms onder de Wet toeristische verhuur

Toeristische verhuur van woningen zorgt de afgelopen jaren voor veel problemen in Nederlandse steden. De Wet toeristische verhuur geeft gemeenten nu de mogelijkheid om dit aan banden te leggen. De wet stelt gemeenten in staat regels op te leggen aan verhuurdersplatforms, zoals Airbnb en Booking.com. Nederland heeft succesvol de notificatieprocedure op grond van de Richtlijn inzake elektronische handel doorlopen. In deze procedure zijn de bepalingen door de Europese Commissie en andere lidstaten getoetst aan het Europees recht. De bepalingen inzake verhuurdersplatforms zullen per 1 juli 2021 in werking treden.

Lees het volledige bericht

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State: wet regulering sekswerk moet voldoen aan Dienstenrichtlijn

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel regulering sekswerk dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend. In het advies staat onder andere dat wanneer een gemeente geen of een beperkt aantal seksinrichtingen wil toelaten, er rekening moet worden gehouden met de Dienstenrichtlijn.

Lees het volledige bericht

Unie van Waterschappen publiceert handreiking Digitale Transformatie

De ontwikkelingen die voortkomen uit de digitale transformatie hebben invloed op verschillende afdelingen en disciplines van de waterschappen. Niet alleen juristen krijgen steeds meer te maken met de digitale transformatie, maar ook waterschappers van andere disciplines merken de invloed van juridische regels op hun dagelijkse werkzaamheden. De Unie van Waterschappen (UvW) heeft daarom een handreiking opgesteld om alle waterschappers te ondersteunen bij de digitale transformatie en wettelijke regels die daarbij horen.

Lees het volledige bericht

Uitspraak Hof van Justitie: vergunningsplicht voor verhuurders bij kortstondig verhuur in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn

Een nationale vergunningsplicht voor herhaalde kortstondige verhuur van woonruimte aan incidentele klanten die daar niet hun woonplaats kiezen is verenigbaar met het Unierecht. Dat blijkt uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Cali Apartments. Deze uitspraak vormt een bevestiging van het strenger wordende regime omtrent verhuur van woningen via constructies als Airbnb. Lees het volledige bericht

Informatiepakket centraal loket Dienstenwet gepubliceerd: aan welke verplichtingen dienen decentrale overheden te voldoen?

Deze week is een informatiepakket over de verplichtingen met betrekking tot het centraal loket van de Dienstenwet gepubliceerd. Dit pakket is verschenen naar aanleiding van de constatering van de Europese Commissie dat het centraal loket in EU-lidstaten niet optimaal functioneert. Kenniscentrum Europa decentraal schreef daar al eerder het volgende bericht over.

Lees het volledige bericht

Geen nieuwe toeristenwinkels in het centrum van Amsterdam: bestemmingsplan niet in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn

Het Amsterdamse bestemmingsplan dat een monotoon winkelaanbod gericht op dagjesmensen en toeristen in het centrum wil tegengaan, is niet in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van medio april. Verschillende ondernemers, zoals Amsterdam Cheese Company en Henri Willig Kaas B.V., waren tegen dit bestemmingsplan in beroep gekomen.

Lees het volledige bericht

Recente uitspraken toetsen bestemmingsplan en brancheringsregeling aan Dienstenrichtlijn

Onlangs zijn er twee uitspraken van de Raad van State verschenen omtrent de toepassing van de Dienstenrichtlijn. In dit bericht worden de twee uitspraken en het oordeel van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State samengevat. De eerste uitspraak ziet op het bestemmingsplan van de gemeente Amsterdam en de eventuele strijdigheid met de Dienstenrichtlijn. In de tweede uitspraak oordeelt de Afdeling of de motivering van een brancheringsregeling voldoet aan de eisen die de Dienstenrichtlijn daaraan stelt.

Lees het volledige bericht

Geactualiseerde factsheet: toepassing Europese Dienstenrichtlijn na Appingedam-uitspraak

Stelt uw overheidsorganisatie voorschriften vast, zoals maatregelen, verordeningen of bestemmingsplannen? Gebruik dan de geactualiseerde factsheet Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn van Kenniscentrum Europa decentraal om te controleren of de voorschriften die u vaststelt in overeenstemming zijn met de Dienstenrichtlijn. De eerste versie van de factsheet is geactualiseerd vanwege de einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in de Appingedamzaak. Nu deze uitspraak er is vormt deze de basis voor de behandeling van soortgelijke zaken.

Lees het volledige bericht

VNG licht wijziging Vuurwerkbesluit toe

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft ervoor gekozen om geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de individuele gemeenten over te laten. De VNG geeft hierover in een recente ledenbrief uitleg. Daarin wordt ook toegelicht hoe een lokaal vuurwerkverbod zich verhoudt tot de Europese Dienstenrichtlijn. Lees het volledige bericht

Praktijk Dienstenrichtlijn

Dienstenloket praktijk

Op de website van Antwoord voor bedrijven staan ‘producten’, waarvan sommigen onder de Dienstenrichtlijn vallen. Decentrale overheden zijn hiervan de bevoegde instanties. Ondernemers worden vanuit de productenpagina’s doorgeleid naar de inhoudelijke informatie bij de betreffende bevoegde instantie.

Koppeling producten

Om te controleren of de koppeling voor producten van uw organisatie juist is, kunt u het stappenplan vindbaarheid doorlopen. Als de koppeling niet goed is gelegd, kunt u hier ook lezen wat u moet doen.

Ruimtelijke ordening

Voorbeeld: kleine gemeente verbiedt komst groot warenhuis

Een kleine gemeente weigert de vergunning voor de vestiging van een groot warenhuis. De gemeente stelt dat de komst van het warenhuis ervoor zal zorgen dat alle kleinere winkels in de kernen daarmee zullen verdwijnen en inwoners niet meer dichtbij huis hun boodschappen kunnen doen. Is dit gerechtvaardigd op basis van de Dienstenrichtlijn?

Niet-discriminerende werking

Er is geen sprake van discriminerende werking. We gaan ervan uit dat de gemeente dezelfde beslissing zou nemen bij een vergunningaanvraag van een Nederlands bedrijf als wanneer de vergunning door een bedrijf uit een andere lidstaat zou worden aangevraagd.

Dwingende reden van algemeen belang, niet zijnde een economisch motief

Aangezien het hier een kleine gemeente betreft waar waarschijnlijk geen ruimte is voor een groot warenhuis naast kleinere winkeltjes in de kernen, kan in dit geval een beroep op bescherming van het voorzieningenniveau gerechtvaardigd zijn. Waarschijnlijk leidt de komst van het warenhuis daadwerkelijk tot duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau.

In een grotere gemeente zal dit niet snel aangenomen worden en een beroep van de ondernemer op handelen van de gemeente in strijd met art. 14 lid 5 Dienstenrichtlijn kans van slagen hebben. Dat de komst van een groot warenhuis de bestaande winkeliers in economische problemen kan brengen mag geen reden zijn.

Vergunning vooraf evenredig?

Wanneer er inderdaad sprake zou zijn van een dwingende reden van algemeen belang, moet vervolgens gekeken worden of dit belang niet ook met minder vergaande maatregelen dan een vergunning gerealiseerd zou kunnen worden. Mogelijk zou men in dit geval kunnen stellen dat maatregelen achteraf te laat komen omdat de kleinere winkels dan al vertrokken zijn.

Conclusie

De bovengenoemde brancheringsregel kan dus mogelijk gerechtvaardigd worden, maar het voorbeeld toont wel aan dat het moeilijk kan zijn motieven van verboden bescherming van de zittende winkeliers buiten de overwegingen te houden. Dit is echter afhankelijk van de omstandigheden van het geval en zal zeker niet altijd mogelijk zijn.

Praktijkvragen Dienstenrichtlijn

Is het overdragen van een standplaatsvergunning aan een derde in lijn met de Dienstenrichtlijn?

Onze gemeente heeft een standplaatsverordening, op basis waarvan standplaatsvergunningen voor de weekmarkt worden verleend. Nu doet de situatie zich voor dat een vergunninghouder, die groenten verkoopt op de standplaats, zijn vergunning wil laten overschrijven naar zijn dochter. Is dat mogelijk zonder dat de gemeente eerst in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn een selectieprocedure moet doorlopen?

Bekijk het antwoord

Kan een gemeente in de vergunningsprocedure voor het openen van een bed & breakfast fysieke verschijning verlangen?

In de procedure voor het aanvragen van een vergunning voor het openen van een bed & breakfast in onze gemeente wordt op een bepaald moment verlangd dat de ondernemer fysiek aanwezig is. Wij vragen ons echter af of wij dit kunnen verlangen, ook met het oog op de toegankelijkheid voor dienstverrichters uit andere EU-lidstaten die mogelijk ook de vergunningsprocedure willen doorlopen. Welke verplichtingen worden gesteld aan de toegankelijkheid van de vergunningprocedure voor dienstverrichters?

Bekijk het antwoord

Is citymarketing een Dienst van Algemeen Economisch Belang?

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een reclamebureau aan te wijzen voor het uitvoeren van reclamediensten ter promotie van de gemeente bij toeristen, ondernemers etc. De gemeente wil niet het risico lopen dat de financiering daarvan ongeoorloofde staatssteun is. De vraag is daarom of deze reclamediensten kunnen worden aangemerkt als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

Bekijk het antwoord

Wat staat er in de Dienstenrichtlijn over het hanteren van bepaalde eisen bij een vergunningaanvraag voor evenementen?

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om bepaalde evenementen te organiseren, mits er onder andere gewaarborgd wordt dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Bij de vergunningaanvraag dient de aanvrager bepaalde gegevens te overhandigen aan onze gemeente over hoe aan de extra indieningsvereisten vanwege COVID-19 wordt voldaan. Tevens zijn er in onze gemeente momenteel bepaalde locaties uitgesloten voor vergunningverlening. Wat staat er in de Dienstenrichtlijn over het hanteren van dit soort beperkingen en/of vereisten bij een vergunningaanvraag?

Bekijk het antwoord

Is een vestigingsverbod van een winkel vanwege verkeersveiligheid toegestaan onder de Dienstenrichtlijn?

In een provinciale omgevingsverordening is op dit moment – in verband met de verkeersveiligheid –een verbod opgenomen op het vestigen een winkel binnen 2 kilometer afstand van een andere winkel op dezelfde weghelft van een provinciale weg. Hiervoor kan wel een ontheffing worden aangevraagd. Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn moet het vrij verkeer van diensten gewaarborgd worden en mogen (decentrale) overheden alleen onder voorwaarden beperkingen stellen aan de toegang tot of de uitoefening van een dienst. Hoe moet een dergelijk verbod, op grond waarvan eisen worden gesteld aan de afstand tussen winkels op een provinciale weg, geïnterpreteerd worden in het licht van de Dienstenrichtlijn?

Bekijk het antwoord

Valt het aanbieden van reclamemogelijkheden door decentrale overheden onder het EU-recht?

Valt het door een decentrale overheid aanbieden van reclamemogelijkheden aan ondernemingen onder de reikwijdte van het EU-recht? Denk hierbij aan het verhuren van lichtmasten met reclamemogelijkheden of het plaatsen van reclamezuilen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld gecombineerd met de plaatsing van openbare infrastructuur, zoals bushokjes en abri’s). Hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld het Europese aanbestedingsrecht en mededingingsrecht?

Bekijk het antwoord

Provinciaal detailhandelsbeleid na ‘Appingedam’: hoe doen we dat?

De provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor het ruimtelijk detailhandelsbeleid en heeft daarin gekozen voor een actieve rol. Wij lazen het afgelopen jaar veelvuldig over de Appingedam-zaak, maar vaak gaat het dan over bestemmingsplannen van gemeenten. Hoe kunnen wij nagaan of beperkingen in een provinciale verordening voldoen aan de eisen van de Dienstenrichtlijn?

Bekijk het antwoord

Publicaties Dienstenrichtlijn

Lex Silencio Positivo publicaties

Dienstenwet, over de invoering van paragraaf 4.1.3.3 en de Memorie van Toelichting Dienstenwet
Kamerbrief over LSP, 26 februari 2009
Nut en toepassingsbereik LSP, advies Actal, 16 februari 2009
Mogelijkheden toepassing LSP bij gemeentelijke vergunningen en ontheffingen, rapport werkgroep Lex Silencio van de Pioniergemeenten in samenwerking met de Regiegroep Regeldruk, april 2009
Hoe kunt u de Lex Silencio Positivo invoeren, ministerie van Economische Zaken, mei 2009
Factsheet Lex Silencio Positivo, april 2009

Notificeren publicaties

Handleiding Notificeren onder de Dienstenrichtlijn, met aanvullende module voor decentrale overheden

Voorbeeldnotificaties VNG

Voor gemeenten die een VNG-modelverordening één op één overnemen, geldt dat bij een notificatie alleen aan het coördinatiepunt (dienstenrichtlijn@minez.nl) hoeft te worden gemeld dat de gemeente de modelverordening overneemt.

Voorbeeldnotificatieformulier

Het coördinatiepunt gebruikt dan een in overleg met de VNG opgesteld voorbeeldnotificatieformulier om de notificatie bij de Europese Commissie te doen. Gemeenten die geen VNG-modelverordeningen gebruiken, maar in hun eigen verordeningen soortgelijke bepalingen gebruiken kunnen deze formulieren gebruiken als voorbeeld en hulpmiddel bij hun eigen notificaties.

Voorbeeldnotificatieformulieren:

Model APV

APV vergunning evenement, art. 2:25 lid 1
APV melding klein evenement, art. 2:25 lid 2
APV gebiedsaanwijzing straatartiest, art. 2:9 lid 1-2
APV ontheffing straatartiest, art. 2:9 lid 3
APV vergunning seksinrichting, art. 3:4
APV gedragseisen exploitant seksinrichting, art. 3:5
APV vergunning snuffelmarkt, art. 5:23
APV vergunning standplaats, art. 5:18
APV regels voor venters, art. 5:13

Modelbouwverordening

Bouwverordening, art. 2.1.5
Bouwverordening, art. 4.8
Bouwverordening, art. 4.10
Bouwverordening, art. 4.11
Bouwverordening, art. 4.12
Bouwverordening, art. 4.13
Bouwverordening, art. 7.3.2
Bouwverordening, art. 8.3.4
Bouwverordening, art. 8.3.5
Bouwverordening, art. 8.4.1

Overig

Brandbeveiligingsverordening, art. 2 en 3
Marktverordening organisatiemodel. art. 4 t/m 7 en 10
Afvalstoffenverordening, art. 2 en 6

Zie ook

VNG ledenbrief, Voorbeeldnotificatieformulieren Dienstenrichtlijn

Wet- en regelgeving Dienstenrichtlijn

Wat is notificeren?

Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet

Alle vergunningstelsels en eisen van zowel het Rijk als decentrale overheden en andere openbare lichamen die in ieder geval onder de Dienstenrichtlijn vallen, zijn te vinden in de bijlage van de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.

De reikwijdte van de Dienstenwet is geregeld in art. 2 lid 1 van die wet, waarin verwezen wordt naar de Dienstenrichtlijn.

Art. 2 lid 2 Dienstenwet bepaalt dat lid 1 in ieder geval geldt voor de eisen en vergunningstelsels die zijn opgenomen in een ministeriële regeling, dat betreft de regeling reikwijdte. In de regeling reikwijdte zijn alle screeningsresultaten die eind 2009 beschikbaar kwamen gepubliceerd. Benadrukt dient daarbij wel te worden dat de regeling niet uitputtend pretendeert te zijn.

Basis regelgeving

De screeningsresultaten zoals die zijn aangeleverd vormen de basis voor deze regeling. Dit betekent dat wanneer overheden geen screeningsresultaten hebben aangeleverd ook geen vermelding in de regeling heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk wordt de reikwijdte van de Dienstenwet bepaald door de Dienstenrichtlijn zelf. Om deze regeling actueel te houden, is het noodzakelijk dat (decentrale) overheden nieuwe, gewijzigde en ingetrokken eisen en vergunningstelsels notificeren bij het ministerie van BZK en/of melden bij het ministerie van EZ.