Vrij verkeer van personen

Het vrij verkeer van personen valt in het Verdrag in twee groepen bepalingen uiteen: de bepalingen betreffende de vrijheid van werknemers en die voor zelfstandigen of bedrijven, de vrijheid van vestiging.

Decentrale overheden

Decentrale overheden hebben hiermee te maken vanuit hun rol als werkgever. Ook als aanspreekpunt voor migranten en op terreinen als huisvesting en burgerzaken krijgen zij met deze bepalingen te maken.

Vrij verkeer van werknemers

Onder het vrij verkeer van werknemers vallen onderdanen van lidstaten, die in andere lidstaten gedurende een bepaalde tijd en onder leiding van een ander werkzaamheden verrichten en daarvoor een beloning ontvangen.

Burgerzaken en huisvesting

Het vrij verkeer van werknemers is voor decentrale overheden niet alleen van belang in hun rol van werkgever en bij het aantrekken van werknemers. Het verbod op belemmeringen van het vrij verkeer van werknemers spreekt zich ook uit tot beleidsterreinen als burgerzaken en huisvesting, waarbij decentrale maatregelen het vrij verkeer van werknemers kunnen belemmeren.

Vrijheid van vestiging

Bij vestiging gaat het om de beroepsuitoefening door zelfstandigen, bedrijven en rechtspersonen. Iemand die zich bijvoorbeeld zelfstandig als arts in een andere lidstaat wil vestigen, valt onder het vrij verkeer van vestiging . Een arts in loondienst valt onder het vrij verkeer van werknemers.

Decentrale overheden hebben met de vrijheid van vestiging te maken, wanneer een zelfstandige of een bedrijf uit een andere lidstaat zich wil vestigen in de gemeente.

Burgerschapsrichtlijn

De Nederlandse gemeenten zijn het directe aanspreekpunt voor migranten. Bij het stellen van regels voor migranten op terreinen van burgerzaken, ruimtelijke ordening of huisvesting worden zij geconfronteerd met het vrije verkeer van personen.

EU-burgers en familieleden

Voor EU-burgers is in de eerste plaats de Burgerschapsrichtlijn van belang. Deze richtlijn is een uitwerking van de vrijheden in het Verdrag en heeft betrekking op het recht op vrij verkeer en verblijf van EU-burgers en hun familieleden op het grondgebied van de lidstaten van de EU.

EU-burgerschap

De bepalingen in het VWEU die het vrij verkeer van personen moeten garanderen, waren lange tijd alleen gericht op economisch actieve personen. Sinds de introductie van het EU-burgerschap is daar verandering in gekomen. Personenverkeer omvat nu meer dan het verkeer in het kader van de marktvrijheden. Het omvat het vrij verkeer van EU-burgers en ook het verkeer van ‘derdelanders’ op grond van secundair recht.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nederlandse standpunten Vrij verkeer van personen

Vrij verkeer van werknemers Nederlandse standpunten

Nederland heeft gebruik gemaakt van de maximale overgangstermijn van zeven jaar voor het vrij werknemersverkeer met Bulgarije en Roemenië. Het kabinet is van mening dat vrij werknemersverkeer met Kroatië in de eerste fase van het overgangsregime niet wenselijk is.

Tewerkstellingsvergunning aanvragen

Voor werknemers uit Kroatië blijft het dus nodig een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Hiermee volgt het kabinet eenzelfde lijn als ten tijde van de toetreding van lidstaten in 2004 en 2007.

Nieuws Vrij verkeer van personen

Wijziging van regels omtrent sociale zekerheidsstelsels

De Europese Commissie heeft voorgesteld de verordening betreffende coördinatie van socialezekerheidsstelsels (883/2004) te wijzigen. Het vrij verkeer van personen is alleen mogelijk als de socialezekerheidsrechten van burgers en hun gezinsleden worden beschermd. Midden juni vond er een bijeenkomst bij het Europees Parlement plaats om deze wijzigingen te bediscussiëren.

Lees het volledige bericht

Begin onderhandelingen Brexit: burgerrechten

Op 19 juni 2017 zijn de onderhandelingen over het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) officieel van start gegaan. De eerste fase van de onderhandelingen gaat voornamelijk over het lot van EU-burgers die in het VK wonen en andersom. Hoewel het VK gestemd heeft voor Brexit, groeit de populariteit van de EU onder EU-burgers.

Lees het volledige bericht

Voorlopig Raadsstandpunt bereikt over verordeningen inzake vermogensstelsels

Volgens de Europese Commissie leefden in 2011 ongeveer 16 miljoen koppels in de Europese Unie in een grensoverschrijdende situatie. Er was toen echter nog geen duidelijke EU-regelgeving met betrekking tot vermogensstelsels voor gehuwde koppels of geregistreerde partners in grensoverschrijdende situaties. Achttien lidstaten, waaronder Nederland, hebben nu overeenstemming bereikt over een algemene oriëntatie inzake twee verordeningen die daar verandering in moeten brengen.

Lees het volledige bericht

Is een woonverplichting voor vluchtelingen met subsidiaire beschermingsstatus toegestaan?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 1 maart 2016 antwoord gegeven op prejudiciële vragen over een in Duitsland opgelegde woonverplichting voor vluchtelingen met subsidiaire beschermingsstatus. Volgens het Hof is een woonverplichting voor vluchtelingen met subsidiaire beschermingsstatus over het algemeen tegen de Europese regels inzake vrij verkeer. De enige uitzondering hierop is de reden dat de woonverplichting noodzakelijk is om de integratie te vergemakkelijken, aldus het Hof.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Vrij verkeer van personen

Zijn gemeenten verplicht Wmo-voorzieningen te verstrekken aan EU-burgers gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf in Nederland?

De Europese Burgerschapsrichtlijn heeft betrekking op het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten door EU-burgers en hun familieleden. Unieburgers die op basis van deze richtlijn op het grondgebied van een lidstaat verblijven dienen dezelfde behandeling te verkrijgen als de onderdanen van die lidstaat. Het gastland is volgens de richtlijn niet verplicht om een recht op sociale bijstand toe te kennen gedurende de eerste drie maanden van verblijf. Vallen voorzieningen ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) onder de noemer sociale bijstand?

Bekijk het antwoord

Kan een gemeente arbeidsmigranten die (tijdelijk) gehuisvest zijn in de gemeente verplichten om arbeid in de gemeente te verrichten?

Onze gemeente wil aan de huisvestigingsvergunning van arbeidsmigranten uit de Europese Unie in de gemeente de eis koppelen dat deze arbeidsmigranten in de gemeente werkzaam moeten zijn. Mag onze gemeente dit doen of is een dergelijke verplichting in strijd met de Europese regels van vrij verkeer?

Bekijk het antwoord