Europees recht en beleid

Laatste update: 18 juli 2023

Contact:


Als decentrale overheden regelgeving niet notificeren, dan moeten zij deze in bepaalde gevallen melden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit geldt voor nieuwe, gewijzigde of ingetrokken dienstregelgeving, die rechtstreeks de toegang tot of de uitoefening van een dienstactiviteit regelt.

Ministeriële regeling

Deze informatie is nodig voor de Ministeriële regeling reikwijdte Dienstenrichtlijn. Dit in verband met de kenbaarheid van die regelgeving (art. 2 lid 2 Dienstenwet). Daarnaast kan de nieuwe of gewijzigde regelgeving gevolgen hebben voor de aansluiting op het Dienstenloket of het Interne Markt Informatiesysteem (IMI).

Meldingsplicht

In de volgende situaties geldt de meldingsplicht bij het ministerie van EZK:

  • nieuwe dienstenregelgeving die niet onder de notificatieplicht valt. Een voorbeeld hiervan is de invoering van een vergunningsplicht die alleen betrekking heeft op vestiging;
  • intrekking van dienstenregelgeving;
  • wijzigen van de nummering van dienstenregelgeving, dit in verband met het actueel houden van de Ministeriële regeling reikwijdte Dienstenrichtlijn.

Geen melding EZ

Hieronder volgt een opsomming van situaties wanneer er géén meldingsplicht geldt bij het ministerie van EZK:

  • invoering van Lex Silencio Positivo voor vergunningstelsels;
  • aanpassing van termijnen of vergunningsduur;
  • selectiemechanismen bij schaarste of verandering in tarieven, die de aanvrager van een vergunning of een dienstverrichter moet betalen.

Hierbij dient u wel binnen de grenzen te blijven van de Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Vernummerde bepalingen moeten wel gemeld worden bij het ministerie van EZK. Vermeld daarbij kort om welke bepalingen het gaat en geef aan waar de vernummering zit.

Melding maken doet u zo

Voor het zogenoemde notificeren en melden is een elektronische applicatie in het leven geroepen, genaamd Melding- en Notificatiesysteem Dienstenwet (MND). Meer informatie over deze applicatie vindt u onder procedure en formulieren.

Correcte aansluiting Dienstenloket en IMI

Uiteraard blijft de bevoegde instantie die de regelgeving tot stand heeft gebracht als eerste verantwoordelijk voor een correcte aansluiting op het Dienstenloket en het IMI-systeem voor deze regelgeving.