Lex Silencio Positivo

De Lex Silencio Positivo (LSP) is de van rechtswege verleende vergunning: als een decentrale overheid bij een vergunningaanvraag te laat of niet reageert, dan wordt de vergunning stilzwijgend verleend. Doel van de invoering van de LSP is de regeldruk verminderen en de dienstverlening aan bedrijven en burgers verbeteren. Decentrale overheden moeten de LSP toepassen bij vergunningstelsels die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen.

Uitzondering op Lex Silencio Positivo

Alleen een dwingende reden van algemeen belang kan een rechtvaardiging bieden om de LSP van toepassing op een vergunningstelsel uit te sluiten. Dit moet dan wel bij wettelijk voorschrift worden bepaald en de motivering zal in de toelichting moeten worden aangegeven en worden onderbouwd. Voor autonome vergunningstelsels die niet onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen (en niet voortvloeien uit medebewind), kunnen decentrale overheden zelf kiezen of zij de LSP willen toepassen. Voor deze vergunningstelsels hebben decentrale overheden een volledige beleidsvrijheid

Bekendmaking

Om de Lex Silencio Positivo in Nederland te regelen, is via de Dienstenwet paragraaf 4.1.3.3 aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toegevoegd. Een bestuursorgaan is verplicht om de van rechtswege verleende beschikking binnen twee weken bekend te maken. Hierbij moet worden vermeld dat de beschikking van rechtswege is verleend. Gebeurt dit niet, dan kan de Wet dwangsom worden toegepast.

VNG Modelverordeningen

De VNG heeft het al dan niet toepassen van de LSP in haar modelverordeningen geregeld. Meer informatie hierover vindt u op de website van de VNG.

Medebewindregelgeving

In maart 2011 is de Wet wijziging van de Awb, de Dienstenwet en enige andere wetten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet aangenomen. In deze wet zijn alle uitzonderingen op de LSP door het Rijk opgenomen.

Overzicht regelingen

De voormalige Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn (PID) heeft een overzicht opgesteld dat regelingen bevat waarbij decentrale overheden vergunningverlener, toezichthouder en/of uitvoerder van een bepaalde regeling zijn, maar waarbij de procedure in departementale wet- en regelgeving is opgenomen. In dit overzicht is tevens opgenomen voor welke regelingen het een vergunningstelsel betreft, en of voor het betreffende vergunningstelsel wel of niet de LSP van toepassing wordt. Het overzicht is sindsdien niet meer bijgewerkt waardoor niet langer gegarandeerd kan worden dat het actueel is.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Praktijkvragen Lex Silencio Positivo

Is de LSP van toepassing op de Wet Kinderopvang?

Sinds 2010 moet iemand die een gastouderbureau wil beginnen daarvoor een aanvraag doen bij het college van B&W van de gemeente (art. 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen). Uiterlijk tien weken na de aanvraag geeft het college een beschikking af aan de houder van het gastouderbureau. Is de Dienstenrichtlijn op dit artikel van toepassing? En zo ja, geldt daarbij de Lex Silencio Positivo (LSP)?

Bekijk het antwoord

Moet onze provincie bij medebewindstaken ook beslissen over het al dan niet toepassen van LSP?

Onze provincie is bezig met het vastleggen dan wel uitsluiten van de Lex Silencio Positivo (LSP) in regelgeving vallende onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn. Wij hebben ook te maken met regelingen waarbij wij vergunningverleners, toezichthouder en/of uitvoerder van een bepaalde regeling zijn, maar waarbij de procedure in departementale wet- en regelgeving is opgenomen. Moet onze provincie in die gevallen ook beslissen over het al dan niet toepassen van de LSP?

Bekijk het antwoord

Hoe staat de Lex Silencio Positivo tegenover vergunningsstelsels die vallen onder de Dienstenrichtlijn?

Onze gemeente is bezig met de aanvullende doorlichting uit de Dienstenrichtlijn, waaronder de invoering van de Lex Silencio Positivo (LSP). Tijdens de behandeling van de Dienstenwet in de Tweede Kamer is de regeling van de LSP gewijzigd en is er een overgangsregeling aangenomen. Betekent dit dat gemeenten voor vergunningen die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen nu voor 28 december 2009 ten aanzien van de LSP niets meer hoeven te doen?

Bekijk het antwoord

Publicaties Lex Silencio Positivo

Lex Silencio Positivo publicaties

Dienstenwet, over de invoering van paragraaf 4.1.3.3 en de Memorie van Toelichting Dienstenwet
Kamerbrief over LSP, 26 februari 2009
Nut en toepassingsbereik LSP, advies Actal, 16 februari 2009
Mogelijkheden toepassing LSP bij gemeentelijke vergunningen en ontheffingen, rapport werkgroep Lex Silencio van de Pioniergemeenten in samenwerking met de Regiegroep Regeldruk, april 2009
Hoe kunt u de Lex Silencio Positivo invoeren, ministerie van Economische Zaken, mei 2009
Factsheet Lex Silencio Positivo, april 2009