Interne markt

De interne markt is één van de pijlers van de EU. Decentrale overheden hebben te maken met de interne marktregels. Denk daarbij aan de regels van het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.

Ruimte zonder binnengrenzen

Sinds de volledige voltooiing van de interne markt in 1992 is de gemeenschappelijke markt een ruimte zonder binnengrenzen. Goederen, personen, diensten en kapitaal kunnen er vrij circuleren, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Bij het vrij verkeer van personen wordt onderscheid gemaakt tussen het vrij verkeer van werknemers (economisch actieven in loondienst) en vrijheid van vestiging (economisch actieven die zelfstandig handelen).

Europese burger

Daarnaast is in de ontwikkeling van het Europese recht steeds meer ruimte toegekend aan de Europese burger, daar vallen ook economisch niet-actieven onder zoals studenten en gepensioneerden.

Aanbesteden, mededinging en staatssteun

Bij de regels voor de interne markt, krijgen decentrale overheden ook vaak te maken met de aanbestedingsregels, de mededingingsregels voor ondernemingen (zoals het kartelverbod, het verbod van misbruik van economische macht en regels voor fusiecontrole) en met de staatssteunregels.

Voordelen en obstakels

Volgens de Europese Commissie heeft de interne markt enorme voordelen en nieuwe kansen opgeleverd. Toch loopt het vrij verkeer nog niet altijd vlot. Op sommige gebieden is er nog steeds geen echte geïntegreerde Europese markt. Er zijn leemtes in de wetgeving, administratieve obstakels en soms schort het aan handhaving van de regels.

Akte voor de interne markt

De Commissie wil het vertrouwen in de interne markt stimuleren omdat dat de economische groei kan aanzwengelen. In de Akte voor de interne markt presenteerde de Commissie in 2012 twaalf manieren om de groei te stimuleren en het vertrouwen in de markt te versterken.

Ook werd er een voorstel gedaan voor maatregelen om de interne markt verder te ontwikkelen en het onbenutte potentieel te gebruiken als stimulans voor groei.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Interne markt

Commissie publiceert handhavingspakket voor EU interne markt

De Europese Commissie heeft nieuwe stappen gezet om de naleving en de praktische werking van de interne markt van de EU te verbeteren. Het gaat om een nieuw pakket van maatregelen, waaronder twee wetgevingsvoorstellen. Deze nieuwe wetgeving zou het gemakkelijker moeten maken voor burgers en bedrijven om hun papierwerk online in hun thuisland te regelen. Ook wanneer ze werken, wonen of zaken doen in een ander EU-land.

Lees het volledige bericht

Commissie doet aanbeveling voor Brexit onderhandelingen

De Europese Commissie heeft de Raad een aanbeveling toegestuurd over de opening van de artikel 50-onderhandelingen. In deze aanbeveling vallen onder andere de ontwerp-onderhandelingsrichtsnoeren te lezen. Eerder werden de politieke richtsnoeren vastgesteld door de Europese Raad, onderhavige ontwerp-onderhandelingsrichtsnoeren vormen het wettelijk mandaat.

Lees het volledige bericht

Leiders van de EU stemmen unaniem over Brexitstrategie

Op 29 april 2017 kwamen de 27 EU-staatshoofden en regeringsleiders samen in Brussel om de richtlijnen te bepalen over de onderhandelingen rondom de Brexit. Zij hebben unaniem ingestemd met een ‘ferm en eerlijk politiek mandaat’ voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (VK).

Lees het volledige bericht

Nederlandse aanbevelingen voor Europese Brexit Top

De Tweede Kamer en de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) hebben aanbevelingen gedaan voor de Europese Brexit Top die plaatsvindt op 29 april. De AIV stelde een rapport op met aanbevelingen vanuit het Nederlandse perspectief ten aanzien van de aangekondigde Brexit. Op 29 april debatteren de regeringsleiders van alle EU-lidstaten over de richtlijnen voor de Brexit-onderhandelingen in Brussel.

Lees het volledige bericht

Brexit: Parlement stelt sleutelvoorwaarden

Het Europees Parlement stelde woensdag 5 april 2017 sleutelvoorwaarden vast voor de onderhandelingen omtrent Brexit. In de resolutie worden de voor het Parlement belangrijkste voorwaarden voor een uittredingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) vastgelegd. Het Parlement nam deze resolutie aan met een grote meerderheid: 516 Parlementariërs stemde vóór, 113 tegen en er waren 50 onthoudingen.
Lees het volledige bericht

VNG presenteert prioritaire Europese onderwerpen 2017

Het VNG-bestuur heeft in haar februarivergadering de lijst met Europese prioriteiten voor het jaar 2017 voor de Nederlandse gemeenten vastgesteld. De VNG maakte dit overzicht ook dit jaar weer aan de hand van het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017, de prioriteiten van het Congres van Lokale en Regionale Overheden voor de periode van 2017-2020, alsmede de inbreng van diverse bestuurlijke commissies en beleidsafdelingen van de VNG en het VNG Europa-netwerk.

Lees het volledige bericht

Oproep tot versterking interne markt in aanloop naar vergadering Europese Raad

Er zijn harde afspraken nodig over de interne markt. Dit stellen Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, en Mark Rutte, voorzitter van de Europese Raad tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU. Volgens hen moet er een concreet tijdschema komen om de plannen en voorstellen voor versterking van de interne markt te toetsen. Het voltooien van de interne markt biedt namelijk enorme kansen op het gebied van omzet en werkgelegenheid.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement afgelopen maandag 18 januari 2016 de Europese Commissie over het Trade in Services Agreement (TiSA) heeft overhandigd, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze aanbevelingen moeten dienen als leidraad voor de Europese Commissie die namens de Europese Unie over dit verdrag onderhandelt.
Lees het volledige bericht

Europese Commissie neemt nieuw uniform Europees aanbestedingsdocument aan

Op 6 januari jl. heeft de Europese Commissie het standaardformulier voor het uniform Europees aanbestedingsdocument in Uitvoeringsverordening 2016/7 gepubliceerd. Deze publicatie sluit aan bij de doelstellingen die voortvloeien uit de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, namelijk het verlichten van de administratieve lasten van aanbestedende diensten en ondernemers. Dit document vervangt het model Eigen verklaring wat momenteel in Nederland wordt gehanteerd.
Lees het volledige bericht

Routekaart Europese Commissie om de interne markt een boost te geven

De Europese Commissie heeft op 28 oktober 2015 een nieuwe strategie voor de interne markt gepresenteerd. Het voorstel komt met nieuwe maatregelen die voordelen moeten gaan opleveren voor consumenten, professionals, innovatieve diensten en ondernemingen. Het blijkt dat veel interne marktregels niet bekend zijn bij decentrale overheden, waardoor zij niet alle kansen kunnen benutten.
Lees het volledige bericht

Wet- en regelgeving Interne markt

Interne markt

Art. 3 lid 3 van het VEU eist dat de EU een interne markt tot stand brengt. In art. 26 lid 1 van de VWEU wordt deze taak nog iets uitgebreider omschreven: ‘De Unie stelt de maatregelen vast die ertoe bestemd zijn om de interne markt tot stand te brengen en de werking ervan te verzekeren’.

Interne markt

Art. 26 lid 2 VWEU geeft een definitie van het begrip interne markt: ‘De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de Verdragen’.

X