Europees recht en beleid

Laatste update: 18 juli 2023

Contact:


Wat is de Lex Silencio Positivo?

De LSP is de van rechtswege verleende vergunning: als een decentrale overheid bij een vergunningaanvraag te laat of niet reageert, dan wordt de vergunning stilzwijgend verleend. Het doel van de invoering van de LSP is de regeldruk verminderen en de dienstverlening aan bedrijven en burgers verbeteren. Decentrale overheden moeten de LSP toepassen bij vergunningstelsels die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen.

Welke uitzonderingen bestaan er op de Lex Silencio Positivo?

Het niet-toepasselijk zijn van de LSP op een vergunningsstelsel kan enkel worden gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang, zo volgt uit artikel 13 lid 4 Dienstenrichtlijn. Dit moet dan wel bij wettelijk voorschrift worden bepaald en de motivering zal in de toelichting moeten worden aangegeven en worden onderbouwd. Voor autonome vergunningstelsels die niet onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen (en niet voortvloeien uit medebewind), kunnen decentrale overheden zelf kiezen of zij de LSP willen toepassen. Voor deze vergunningstelsels hebben decentrale overheden een volledige beleidsvrijheid. Voor meer informatie over de toepassing van de LSP kunt u ook deze praktijkvraag raadplegen.

Bekendmaking

Om de LSP in Nederland te regelen, is via de Dienstenwet paragraaf 4.1.3.3 aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toegevoegd. Een bestuursorgaan is verplicht om de van rechtswege verleende beschikking binnen twee weken bekend te maken. Hierbij moet worden vermeld dat de beschikking van rechtswege is verleend. Gebeurt dit niet, dan kan de Wet dwangsom worden toegepast.

Hoe wordt de LSP geregeld?

Vng modelverordeningen

De VNG heeft het al dan niet toepassen van de LSP in haar modelverordeningen geregeld. Om mogelijke onduidelijkheden te voorkomen, kan het de voorkeur hebben om in verordeningen zowel aan te geven op welke bepalingen de LSP wel van toepassing wordt verklaard, als om ook al aan te geven voor welke bepalingen de LSP vanwege een dwingende reden van algemeen belang niet van toepassing wordt verklaard. Meer informatie hierover vindt u op de website van de VNG.

Medebewindregelgeving

In maart 2011 is de Wet wijziging van de Awb, de Dienstenwet en enige andere wetten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet aangenomen. In deze wet zijn alle uitzonderingen op de LSP door het Rijk opgenomen.

Overzicht regelingen

De voormalige Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn (PID) heeft in 2009 een overzicht opgesteld dat regelingen bevat waarbij decentrale overheden vergunningverlener, toezichthouder en/of uitvoerder van een bepaalde regeling zijn, maar waarbij de procedure in departementale wet- en regelgeving is opgenomen. In dit overzicht is tevens opgenomen voor welke regelingen het een vergunningstelsel betreft, en of voor het betreffende vergunningstelsel wel of niet de LSP van toepassing wordt. Het overzicht is sindsdien niet meer bijgewerkt waardoor niet langer gegarandeerd kan worden dat het actueel is.