Europees recht en beleid

Laatste update: 15 februari 2024

Contact:


Maakt u als decentrale overheden nieuwe regels voor het leveren van diensten? Of wijzigt u bestaande regelgeving? Dan dient u te toetsen of deze regels in strijd zijn met de Dienstenwet. Voor het zogenoemde notificeren en melden van eisen aan dienstverleners is een elektronische applicatie in het leven geroepen, genaamd Melding- en Notificatiesysteem Dienstenwet (MND).

Notificeren of melden

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten nieuwe of gewijzigde vergunningsstelsels en andere eisen aan dienstverleners melden of notificeren. Dit geldt al sinds de invoering van de Dienstenrichtlijn in 2010. Notificeren gaat op twee manieren:

 • er wordt gebruik gemaakt van de VNG voorbeeldnotificaties;
 • er wordt gebruik gemaakt van een notificatieformulier. Hiervan bestaan twee soorten:
  • Formulier A, voor eisen vallend onder art. 15 lid 2 Dienstenrichtlijn (vestiging);
  • Formulier B, voor eisen vallend onder art. 16 Dienstenrichtlijn (tijdelijke dienstverrichting).

Is er sprake van zowel vestiging als tijdelijke dienstverlening, dan maakt u gebruik van formulier B. Deze formulieren zijn opgenomen in de applicatie Melding- en Notificatiesysteem Dienstenwet (MND). Ook wanneer alleen gemeld hoeft te worden kan dit via het MND-systeem. Voor melden is een apart formulier opgenomen. Overheden zijn sinds 1 juli 2014 verplicht om deze applicatie te gebruiken.

Melding- en Notificatiesysteem Dienstenwet

Het Melding- en Notificatiesysteem Dienstenwet is een elektronische applicatie die overheden stapsgewijs helpt bij het notificeren en melden van eisen aan dienstverleners. Met behulp van MND kunnen overheden eenvoudig melding- en/of notificatieformulieren invullen en aanleveren aan het ministerie van EZ. MND zal de invoerder van nieuwe of gewijzigde regelgeving in de meeste gevallen attenderen op de notificatie- en meldingsplicht. Het blijft de verantwoordelijkheid van de decentrale overheid zelf om te bepalen of genotificeerd of gemeld moet worden.

Decentrale Regelgeving Platform

De applicatie MND is samen met de Verkeersbesluiten (VB) applicatie en de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) ondergebracht bij het Decentrale Regelgeving Platform. MND werkt op dezelfde manier als GVOP en VB.

Waarom MND?

 • betere informatieverstrekking over relevante vergunningsstelsels en andere eisen aan ondernemingen;
 • betere naleving van de notificatie- en meldingsverplichting (onder andere door attendering op de notificatie- en meldingsplicht;
 • beter ingevulde formulieren (onder andere door tips, advies en voorbeelden bij het invullen);
 • minder werklast bevoegde autoriteiten en EZ (automatische controle en verwerking van de formulieren);
 • versterking van de digitale overheid (digitaal melden en notificeren in plaats van via de e-mail).

Aanmelden MND

MND is te vinden op mnd.overheid.nl. Eenmaal ingelogd ziet u het tabblad ‘MND’ in het Decentrale Regelgeving Platform. Inloggen gebeurt via een zogenoemd DigiD-OP account. Als u reeds een DigiD-OP account voor GVOP of VB hebt kunt u dit laten aanpassen zodat u hetzelfde account ook voor MND kunt gebruiken. Wanneer u nog niet over een account beschikt kunt u uw organisatie aanmelden door een mail te sturen naar mnd@koop.overheid.nl. U ontvangt dan een informatiemail met de bijbehorende formulieren en een oplegbrief. Meer informatie over de aanmeldprocedure vindt u op de website van KOOP.

Hoe werkt MND?

Klik hier voor een gebruikershandleiding voor de MND-applicatie. De voorbeeldnotificaties van de VNG zijn ook beschikbaar in MND.

Notificaties ingediend

Het contactpunt controleert de binnengekomen notificatieformulieren op juistheid en inhoud. Ook wordt er gecontroleerd of de regeling binnen de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt, of de motivering goed is, etc. Als alles klopt, worden de formulieren doorgestuurd naar de Commissie. Klopt er iets niet, dan worden ze teruggestuurd naar de betreffende decentrale overheid.

Indiening bij Commissie

Het contactpunt dient de notificatie in bij de Commissie. De snelheid van de reactie van de Commissie verschilt per notificatieverplichting.

Termijn permanente vestiging

De Commissie kan binnen drie maanden een beschikking nemen. Hierin kan er de lidstaat worden verzocht de bepaling in te trekken of van vaststelling van de bepaling af te zien. De Commissie hoeft geen beschikking te nemen, in dit geval volgt er geen reactie van de Commissie.

Termijn tijdelijke dienstverrichting

De Commissie deelt de toegestuurde eisen aan de andere lidstaten mede. Die mededeling belet de lidstaten niet de betrokken bepalingen vast te stellen. De Commissie verstrekt daarna op jaarbasis analyses en richtsnoeren inzake de toepassing van deze bepalingen, in het kader van art. 39 lid 5 Dienstenrichtlijn. In dit geval neemt de Commissie dus geen concrete beschikking.