Praktijkvragenfilter

Zoek in praktijkvragen

Categoriëen

Tags

Jaar

Doelgroep

Onderwerpen

Kan onze gemeente nog financiële diensten afnemen in het VK?

Onze gemeente heeft in het verleden regelmatig financiële producten afgenomen bij dienstverleners uit het Verenigd Koninkrijk (hierna VK), zoals verzekeraars en banken. Nu het VK geen lidstaat van de EU meer is, vragen wij ons af of het voor onze gemeente in de toekomst nog wel mogelijk is om financiële diensten af te nemen bij financiële instellingen uit het VK. Wat is er in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK hierover afgesproken of met welke regelgeving moeten wij rekening houden?

Bekijk het antwoord

Wat zijn de aandachtspunten bij de aanbesteding van inburgeringstrajecten?

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. In het huidige systeem zijn inburgeringsplichtigen verantwoordelijk voor hun eigen inburgering. Als onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening in het sociaal domein komt deze verantwoordelijkheid komend jaar bij gemeenten te liggen. Gemeenten dienen tijdig te zorgen voor een passend aanbod van inburgeringstrajecten. Daarnaast dienen zij ondersteuning en begeleiding te bieden gedurende het traject. Er wordt verder onderscheid gemaakt tussen het inburgeringsaanbod voor inburgeringsplichtige asielstatushouders (hierna: statushouders) en inburgeringsplichtige gezinsmigranten en overige migranten.

Het nieuwe inburgeringsstelsel bevat drie leerroutes die inburgeringsplichtigen kunnen volgen. Het gaat daarbij om de onderwijsroute, de B1-route en de Zelfredzaamheidsroute. Op basis van een brede intake en een leesbaarheidstoets is het de bedoeling dat inburgeringsplichtigen één van de drie leerroutes gaan volgen. Voor gemeenten is het een nieuwe taak om daarin te voorzien. Daar komt veel bij kijken. Wat zijn de aandachtspunten bij het inkopen van de verschillende leerroutes?

Bekijk het antwoord

Gemeentelijk alleenrecht voor afvalinzameling?

Onze gemeente wil het alleenrecht verlenen aan een afvalinzamelaar in dienst van de overheid voor ophaaldiensten van huishoudelijk afval. We vinden veel informatie over het verlenen van het alleenrecht aan ICT-bedrijven, maar minder over afvalinzameling. Met welke aanbestedingsregels moeten we rekening houden?

Bekijk het antwoord

Is een tachograaf verplicht in overheidsvoertuigen?

Voor diverse voertuigen geldt dat zij verplicht een digitale tachograaf moeten hebben. In de Europese verordening 561/2006 over sociale bepalingen in het wegvervoer was een uitzondering opgenomen op de verplichting voor installatie van digitale tachografen in voertuigen van de overheid. Deze verordening wordt gewijzigd door de in 2014 aangenomen verordening 561/2006 over tachografen. Is de uitzondering uit de verordening uit 2006 nog steeds van toepassing en kunnen wij dus als gemeente gebruik maken van de uitzondering op deze verplichting bij de aanschaf van wagens voor ons gemeentepark?

Bekijk het antwoord

Valt het ophalen van afval onder de tachograafverplichting?

Onze gemeente zamelt huisvuil in, maar leegt daarnaast ook ondergrondse vuil- en glascontainers. De inhoud van deze containers wordt getransporteerd naar verwerkingsbedrijven (gelegen binnen een straal van 100 km). Zijn de voertuigen die daarvoor gebruikt worden – net als de deur-aan-deurophaaldienst voor huishoudelijk afval – vrijgesteld van de Europese tachograafverplichting?

Bekijk het antwoord