Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Category filter: Staatssteun

Is een school een onderneming?

Onze gemeente wil een financiële tegemoetkoming geven aan een middelbare school in de vorm van een subsidie. Moet een school worden gezien als een onderneming? Is hier sprake van ongeoorloofde staatssteun?

Bekijk het antwoord

Is erfpacht voor een symbolisch bedrag aan een kinderdagverblijf staatssteun?

Onze gemeente wil in een achterstandswijk een kinderdagverblijf realiseren. Omdat de stichting waarin de kinderopvang is ondergebracht beperkte financiële middelen heeft, willen we de huursom zo laag mogelijk houden. De gemeente geeft de grond daarom tegen een symbolisch bedrag in erfpacht aan de stichting. Kan er sprake zijn van steun die gemeld moet worden? Zijn er uitzonderingen voor dit soort maatschappelijke voorzieningen?

Bekijk het antwoord

Hoe zit het met staatssteun en openbaar vervoermarketing?

Op grond van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) heeft de provincie een specifieke verantwoordelijkheid voor de organisatie en de kwaliteit van het openbaar vervoer. Deze verantwoordelijkheid komt onder meer tot uitdrukking in het verlenen van concessies aan streekvervoerbedrijven. Bedrijven die bussen laten rijden op basis van door de provincie verleende concessies, hebben bij de provincie marketingplannen ingediend.

Bekijk het antwoord

Mag onze gemeente steun verlenen voor de afvang, transport en opslag van CO2?

De gemeente wil subsidie verlenen aan een project op het gebied van CO2 afvang, transport en opslag. Het betreft een voorbereidingstraject voor investeringen in transport en opslagfaciliteiten. Wordt CO2 afvang, transport en opslag gezien als milieubeschermingsmaatregel? Mag de gemeente steun verlenen aan dit project binnen de kaders van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de Richtsnoeren Milieusteun?

Bekijk het antwoord

Is steun aan collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw staatssteun?

Een gemeente biedt grond tegen een lagere prijs aan voor huizenbouw door groepjes starters. Dit collectieve particulier bouwen, het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), is gericht op het benutten en stimuleren van ideeën van bewoners bij de bouwproductie en de woonomgeving. Kunnen dergelijke stimuleringsmaatregelen aangemerkt worden als staatssteun?

Bekijk het antwoord

Moet steun aan een CO2-reductie en energiebesparingsproject gemeld worden als staatssteun?

Onze gemeente wil een project te financieren waarmee CO2-reductie en energiebesparing wordt nagestreefd. Het betreft een systeem tussen een aantal bedrijven op een bedrijventerrein, om de restwarmte die bij industriële processen vrijkomt te kunnen gebruiken voor de verwarming van andere bedrijven op het terrein. Er wordt een overeenkomst met de deelnemende bedrijven gesloten die gebruik maken van het systeem en het systeem wordt door een exploitant aangelegd.

Moeten we dit project melden als staatssteun bij de Europese Commissie, of kunnen we aan de voorwaarden voor vrijstelling van melding voldoen?

Bekijk het antwoord