Nieuws

Publicatie: 30 juni 2022

Door: en


De Europese Commissie vraagt om input voor de herziening van de de-minimisvrijstelling voor kleine steunbedragen. De Commissie stelt voor om het maximale bedrag aan de-minimissteun te verhogen en een verplichting op te nemen voor het voeren van een de-minimisregister. Dat laatste zou betekenen dat decentrale overheden alle door hen verstrekte de-minimissteun moeten registreren.

Lees meer: Verzoek om input voor de-minimisvrijstelling staatssteun

Wat is de de-minimisvrijstelling?

De-minimissteun is vrijgesteld van aanmelding bij de Europese Commissie. Kleine steunbedragen hebben volgens de Commissie geen invloed op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie. Er is dus geen sprake van staatssteun in de zin van Artikel 107 lid 1 VWEU. Meldingkennisgeving en rapportage aan de Commissie zijn daarom niet vereist.

Op basis van de reguliere de-minimisverordening (Verordening (EU) nr. 1407/2013), waar de consultatie op ziet, mogen decentrale overheden over een periode van drie belastingjaren een onderneming tot € 200.000,= steunen. Voor de landbouw-, visserij- en de vervoerssector gelden overigens lagere drempels. Voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB) is het plafond hoger. Meer informatie over de de-minimisverordeningen vindt u op deze pagina.

Herziening van het steunplafond

Het plafond van maximaal € 200.000,= aan steun over drie belastingjaren per onderneming gaat op de schop. Het is nog niet bekend waar het nieuwe plafond op wordt gesteld, maar de bedoeling is om daarbij rekening te houden met de inflatie in de afgelopen periode: het huidige plafond is sinds 2006 niet meer bijgesteld. Bij de laatste herziening van de Verordening, in 2013, werd het plafond in stand gelaten.

Verplicht register

De Europese Commissie stelt ook het verplicht voeren van een nationaal de-minimisregister voor. Dit maakt het voor de Commissie, maar ook steunverlenende (decentrale) overheden, gemakkelijker om te controleren of het de-minimisplafond wordt overschreden. Ook wil de Commissie zo’n register gebruiken om gegevens te verzamelen over het gebruik van de vrijstelling. Een register zou daarnaast tot een lastenverlichting voor ondernemingen moeten leiden, omdat die op dit moment verplicht zijn om zelf bij te houden hoeveel (de-minimis)steun zij ontvangen.

Reactietermijn

Decentrale overheden kunnen tot 25 juli 2022 input geven. Er is geen sprake van een tekstvoorstel dat wordt geconsulteerd: op basis van de input die in dit stadium wordt gegeven, wordt in het derde kwartaal van 2022 een tekstvoorstel gemaakt door de Europese Commissie.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzamelt de input van decentrale overheden voor het Nederlandse standpunt van over het voorstel. Decentrale overheden kunnen hun input delen met het CSDO door te mailen naar coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl.

Bron

Bericht consultatie voorstel herziening De-minimisvrijstellingsverordening, Europese Commissie

Meer informatie

De-minimisverordening (Verordening 1407/2013), Europese Commissie

De-minimisverordeningen, Kenniscentrum Europa Decentraal