Nieuws

Publicatie: 6 juli 2020

Door: en


Op 2 juli 2020 heeft de Europese Commissie een wijzigingsverordening gepubliceerd om de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) aan te passen, zodat de AGVV ook tijdelijk van toepassing is op ondernemingen in financiële moeilijkheden. Hierdoor kunnen ook ondernemingen die wegens het coronavirus in moeilijkheden zijn gekomen AGVV-steun ontvangen. Daarnaast wil de Europese Commissie zowel de AGVV als de De-minimisvrijstellingsverordening (Reguliere De-minimis) verlengen tot en met eind 2023. Hieronder wordt ingegaan op de gevolgen die de wijzigingen zullen hebben voor decentrale overheden.

Vrijstellingsverordeningen en staatssteun

Decentrale overheden die staatssteun verlenen, maken soms gebruik van vrijstellingsverordeningen wanneer zij deze steun in lijn met de staatssteunregels willen verstrekken. Door gebruik te maken van de artikelen van de AGVV hoeven steunmaatregelen die bijdragen aan bepaalde beleidsdoeleinden niet gemeld te worden bij de Europese Commissie. Bijvoorbeeld steun voor culturele instellingen. Op basis van de reguliere de-minimisverordening mag een onderneming tot € 200.000 aan steun per drie belastingjaren ontvangen. Bij gebruik van een vrijstellingsverordening is het wel van belang dat steunverlening door een decentrale overheid voldoet aan alle voorwaarden in de desbetreffende verordening.

Wijziging AGVV

Vanwege de economische en financiële gevolgen van de COVID-19-uitbraak voor ondernemingen heeft de Europese Commissie aangekondigd de AGVV te willen wijzigen. Op basis van de huidige AGVV is het niet mogelijk om aan ondernemingen in financiële moeilijkheden steun te verlenen. Wat precies onder een dergelijke onderneming valt staat in artikel 2 lid 18 AGVV. Met de wijzigingsverordening wil de Europese Commissie een passage aan de AGVV toevoegen, op basis waarvan ondernemingen die in moeilijkheden zijn geraakt door de COVID-19-uitbraak in de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021, wél steun op basis van de AGVV mogen ontvangen. Deze wijziging biedt de mogelijkheid voor decentrale overheden om deze ondernemingen alsnog te ondersteunen.
Wel belangrijk blijft het om bij het verlenen van steun te letten op de cumulatie van steunmaatregelen. In het kader van de coronacrisis worden veel ondernemingen gesteund door diverse nationale steunregelingen. Hier over schreven wij eerder deze Praktijkvraag.

Verlenging van de AGVV en reguliere De-minimisverordening

De AGVV en de reguliere de-minimisverordening hadden beide een einddatum van 31 december 2020. De Europese Commissie heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om nieuwe staatssteunregels te ontwikkelen die voldoende rechtszekerheid en stabiliteit bieden aan de belanghebbenden. Daarom heeft de Europese Commissie bekend gemaakt beide verordeningen te verlengen met drie jaren, dus tot en met 31 december 2023.
De verlenging van deze twee verordeningen heeft de volgende gevolgen die relevant zijn voor decentrale overheden:

  • Het gevolg van de verlenging van beide verordeningen is dat decentrale overheden nog enkele jaren gebruik dienen te maken van de huidige AGVV en de reguliere de-minimisverordening.
  • Na de verlenging van de AGVV is het mogelijk voor decentrale overheden om reeds kennisgegeven steunregelingen op basis van de AGVV te verlengen. Om een al kennisgegeven steunregeling te verlengen, dient een decentrale overheid de informatie van de kennisgeving te updaten binnen 20 dagen, nadat de steunregeling is verlengd.

Consultatie verlenging LVV en VVV

De einddatum van de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV), de Visserijvrijstellingsverordening (VVV) en de de-minimisverordening voor visserij is nog steeds 31 december 2020. Begin 2020 heeft de Europese Commissie een publieke consultatie gehouden over het voorstel om deze drie verordeningen te verlengen tot en met 31 december 2021. De Europese Commissie heeft nog geen resultaten of gevolgen van deze publieke consultatie bekend gemaakt. Het verbod om steun te verlenen aan ondernemingen in financiële moeilijkheden in deze drie verordeningen is dan ook nog steeds van toepassing op deze drie verordeningen.
Heeft u vragen over de kennisgevingsprocedure? Neem dan contact op met het Coördinatiepunt Staatssteun via cps@europadecentraal.nl.

Meer informatie:

Staatssteun en de coronacrisis, Kenniscentrum Europa Decentraal
Steun verlenen: Overzicht mogelijkheden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Kennisgevingsprocedure, Kenniscentrum Europa Decentraal
De-minimis, Kenniscentrum Europa Decentraal