Transparantie (privacyverklaring)

Transparantie is in de Algemene verordening gegevensbescherming opgenomen als een apart verwerkingsbeginsel. Het moet voor een natuurlijk persoon duidelijk zijn dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt, in hoeverre dit gebeurt en wat zijn rechten daarbij zijn. Decentrale overheden dienen betrokkenen op verschillende manieren te informeren over het gebruik van hun persoonsgegevens.

Transparantiebeginsel

Het begrip transparantie wordt nader uitgewerkt in de artikelen 12-14 AVG. Een betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat er verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt en waarom dit gebeurt.

Het transparantiebeginsel verplicht de verwerkingsverantwoordelijke om deze informatie te communiceren in een beknopte en transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm. De informatie moet in duidelijke en eenvoudige taal worden opgesteld, en moet schriftelijk of met andere middelen (bijvoorbeeld elektronisch) verstrekt worden. De betrokkene moet ofwel direct bij het verzamelen van de persoonsgegevens, ofwel binnen een redelijke termijn worden geïnformeerd. Vaak wordt de informatie daarom verstrekt door een privacyverklaring op de website van de decentrale overheid te plaatsen.

Welke informatie moet worden verstrekt? 

Welke informatie een decentrale overheid precies moet verstrekken is afhankelijk van hoe de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens kunnen namelijk direct bij de betrokkene worden verzameld (art. 13 AVG) of via een andere organisatie worden verkregen (art. 14 AVG).

Er moet bijvoorbeeld informatie worden gegeven over:

Niet informeren

In sommige gevallen hoeft een betrokkene niet te worden geïnformeerd. Bijvoorbeeld omdat hij al op de hoogte is van de verwerking. Ook hoeft de betrokkene niet te worden geïnformeerd als de informatieverstrekking onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt, het verkrijgen of verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk voorgeschreven is of indien de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven wegens beroepsgeheim.

Meer weten over de privacyverklaring?

Werkt u bij een (decentrale) overheidsorganisatie en heeft u een vraag over de AVG? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Stel direct uw vraag