Nieuw voorstel voor uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd

15 december 2017Informatiemaatschappij

Het voorstel voor de Nederlandse wet ter uitvoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op woensdag 13 december bij de Tweede Kamer ingediend. De Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten hier nog wel over stemmen. Ook decentrale overheden moeten per 25 mei 2018 voldoen aan de AVG.                          

Directe werking AVG versus Uitvoeringswet

De AVG is een Europese verordening en heeft daardoor directe werking. Dit betekent dat de Nederlandse wetgever de regels van de AVG niet apart hoeft te implementeren in nationale wetgeving. De AVG laat echter ook beperkte ruimte voor enkele nationale keuzes. In het voorstel Uitvoeringswet AVG wordt hieraan verdere invulling gegeven.

De Algemene verordening gegevensbescherming 

Het doel van de AVG is verdergaande harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de EU. De AVG treedt op 25 mei 2018 in werking en vervangt de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG) die momenteel geldt. In Nederland is deze richtlijn in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geïmplementeerd. De Uitvoeringswet AVG zal per 25 mei in werking moeten treden, waarbij de Wbp wordt ingetrokken.

Wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG

Uit het voorstel blijkt dat er is gekozen voor een beleidsneutrale Uitvoeringswet. Dit wil zeggen dat de regels uit de Wbp, die overeenkomen met de uitzonderingen die zijn opgenomen in de AVG, zoveel mogelijk zijn overgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de regeling inzake verwerking van het Burger Service Nummer (BSN). Ook andere onderwerpen, zoals de verhouding tussen verwerking van persoonsgegevens en verschillende wettelijke en contractuele geheimhoudingsplichten, worden niet gewijzigd.

Genetische en biometrische gegevens

De materiële normen waaraan de verwerking van persoonsgegevens onder het huidige regime aan moeten voldoen zijn vrijwel gelijk gebleven. Nieuw in de AVG ten opzichte van de richtlijn is het feit dat genetische gegevens, alsmede biometrische gegevens die worden verwerkt met het oog op de unieke identificatie van een persoon, ook zijn aangemerkt als bijzondere categorieën van persoonsgegevens. In de AVG is onder art. 9 lid 4 ruimte gelaten voor de lidstaten om voorwaarden in te stellen voor beperking van verwerking hiervan. In art. 29 van het voorstel voor de Uitvoeringswet AVG is er voor gekozen om de verwerking van biometrische gegevens toe te staan indien de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.

De Autoriteit Persoonsgegevens

Naast de nationale invulling van de Europese regels en de intrekking van de Wbp, worden in het voorstel voor de Uitvoeringswet meerdere zaken geregeld. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt aangewezen als de toezichthoudende autoriteit (art. 51 lid 1 AVG). Ook zijn keuzes gemaakt over de inrichting van de organisatie van de AP (art. 53 en 54 AVG) en over de bevoegdheden van de AP. Naast de keuze geboden in art. 83 lid 7 AVG is in art. 18 van het voorstel voor de Uitvoeringswet opgenomen dat de AP ook aan overheden een bestuurlijke boete kan opleggen.

Aanpassingswet AVG

In het begeleidende persbericht bij het voorstel Uitvoeringswet wordt aangegeven dat de Rijksoverheid momenteel ook een Aanpassingswet AVG voorbereidt. In deze wet worden het bestaande wettenbestand en eventueel aanhangige wetsvoorstellen aangepast aan de terminologie van de verordening en het wegvallen van de Wbp als de algemene wet voor bescherming van persoonsgegevens.

In het persbericht kondigt de Rijksoverheid ook aan dat het binnenkort een uitgebreide ‘Handleiding AVG’ voor bedrijven, overheden en organisaties die persoonsgegevens verwerken zal publiceren. Europa decentraal houdt u via de website op de hoogte van de verdere voortgang van het wetsvoorstel.

Door:

Juliëtte Fredriksz en David Schutrups, Europa decentraal

Bron:

Wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, Rijksoverheid
Memorie van toelichting Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, Rijksoverheid
Uitvoeringswet over gegevensbescherming naar Tweede Kamer, nieuwsbericht Rijksoverheid

Meer informatie:

Informatiemaatschappij, Europa decentraal
Privacy: de Algemene verordening gegevensbescherming, Europa decentraal

 

X