Nieuw voorstel voor Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd

Het voorstel voor de Nederlandse wet ter uitvoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming is op woensdag 13 december bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet AVG zal eerst worden behandeld door de Tweede Kamer Commissie voor Justitie en Veiligheid. De Tweede kamer kan nog wijzigingsvoorstellen doen op de Uitvoeringswet. Later zal de Eerste Kamer nog over het wetsvoorstel stemmen. Ook decentrale overheden moeten per 25 mei 2018 voldoen aan de regels van de AVG.                          

 

De Algemene verordening gegevensbescherming 

Het doel van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is verdergaande harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Europese Unie. De AVG is in 2016 al in werking getreden. Op 25 mei 2018 zullen de regels van de AVG van toepassing worden en wordt de momenteel geldende Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG) vervangen. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Uitvoeringswet AVG dient per 25 mei in werking te treden, waarbij de Wbp wordt ingetrokken.

waarom een uitvoeringswet?

De AVG is een Europese verordening en heeft daardoor directe werking. Dit betekent dat de Nederlandse wetgever de regels van de AVG niet apart hoeft om te zetten in nationale wetgeving. Decentrale overheden en betrokkenen zijn rechtstreeks aan de regels gebonden en kunnen zich ook direct op de bepalingen beroepen. De AVG laat echter ook beperkt de ruimte voor enkele nationale keuzes. In het voorstel Uitvoeringswet AVG wordt hieraan verdere invulling gegeven.

het Wetsvoorstel

Uit het voorstel blijkt dat er is gekozen voor een beleidsneutrale Uitvoeringswet. Dit wil zeggen dat de regels uit de Wbp, die overeenkomen met de uitzonderingen die zijn opgenomen in de AVG, zoveel mogelijk zijn overgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de regeling inzake verwerking van het Burger Service Nummer (BSN). Verwerking van het BSN blijft alleen toegestaan wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. Hoewel het BSN onder de AVG dus geen bijzonder persoonsgegeven meer is hoeft dit geen gevolgen te hebben voor de verwerking van het BSN door decentrale overheden. Ook andere onderwerpen, zoals de verhouding tussen verwerking van persoonsgegevens en verschillende wettelijke en contractuele geheimhoudingsplichten, worden niet gewijzigd.

Genetische en biometrische gegevens

De materiële normen waaraan de verwerking van persoonsgegevens onder het huidige regime aan moet voldoen zijn vrijwel gelijk gebleven. Nieuw in de AVG ten opzichte van de richtlijn is het feit dat genetische gegevens, alsmede biometrische gegevens die worden verwerkt met het oog op de unieke identificatie van een persoon, wel zijn aangemerkt als bijzondere categorieën van persoonsgegevens. In de AVG is onder art. 9 lid 4 ruimte gelaten voor de lidstaten om voorwaarden in te stellen voor beperking van verwerking hiervan. Dit is in het wetsvoorstel geregeld in artikel 29. Er is voor gekozen om de verwerking van biometrische gegevens toe te staan indien de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.

De Autoriteit Persoonsgegevens

Naast de nationale invulling van de Europese regels en de intrekking van de Wbp, worden in het voorstel voor de Uitvoeringswet meerdere zaken geregeld. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt aangewezen als de toezichthoudende autoriteit (art. 51 lid 1 AVG). Ook zijn keuzes gemaakt over de inrichting van de organisatie van de AP (art. 53 en 54 AVG) en over de bevoegdheden van de AP. In artikel 18 van het voorstel voor de Uitvoeringswet is bijvoorbeeld bepaald dat de AP ook aan overheidsinstanties een bestuurlijke boete kan opleggen.

Aanpassingswet AVG

In het begeleidende persbericht bij het voorstel Uitvoeringswet wordt aangegeven dat de Rijksoverheid momenteel ook een Aanpassingswet AVG voorbereidt. Middels deze wet worden het bestaande wettenbestand en eventueel aanhangige wetsvoorstellen aangepast aan de terminologie van de verordening.

In het persbericht kondigt de Rijksoverheid ook aan dat het binnenkort een uitgebreide ‘Handleiding AVG’ voor bedrijven, overheden en organisaties die persoonsgegevens verwerken zal publiceren. Europa decentraal houdt u via de website op de hoogte van de verdere voortgang van het wetsvoorstel.

Door:

Juliëtte Fredriksz en David Schutrups, Europa decentraal

Bron:

Wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, Rijksoverheid
Memorie van toelichting Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, Rijksoverheid
Uitvoeringswet over gegevensbescherming naar Tweede Kamer, nieuwsbericht Rijksoverheid

Meer informatie:

Informatiemaatschappij, Europa decentraal
Privacy: de Algemene verordening gegevensbescherming, Europa decentraal