Nieuws

Publicatie: 17 augustus 2021

Door: , en


De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is op twee aspecten uitgebreid door de Europese Commissie. De relatie tussen de Europese staatssteunregels en de financieringsregels van het meerjarig financieel kader is vereenvoudigd. Daarnaast zijn er nieuwe steuncategorieën aan de AGVV toegevoegd en worden bestaande categorieën gewijzigd. Dit zijn steuncategorieën die een belangrijke rol spelen in de groene en digitale transities en bij het herstel van de economische gevolgen van de coronavirus pandemie. Zo zijn er nieuwe categorieën activiteiten waar gemeenten, provincies en waterschappen steun aan kunnen verlenen op grond van de AGVV. Ook maakt de Europese Commissie het mogelijk om tot het einde van dit jaar de AGVV te gebruiken om steun aan door de coronacrisis getroffen ondernemingen te verstrekken.

Staatssteun en de AGVV

In beginsel is staatssteun niet toegestaan, tenzij deze van tevoren is goedgekeurd door de Europese Commissie. Staatssteun kan namelijk tot oneerlijke concurrentie op de Europese interne markt leiden. In verschillende vrijstellingen, zoals de AGVV, staat beschreven onder welke voorwaarden staatssteun toch wordt toegestaan. De AGVV bepaalt dat staatssteun die bijdraagt aan bepaalde beleidsdoeleinden (bijvoorbeeld milieubescherming en onderzoek, ontwikkeling en innovatie) niet eerst goedgekeurd hoeft te worden door de Europese Commissie. Een kennisgeving aan de Europese Commissie volstaat als de staatssteun wordt verleend op basis van de AGVV.

Staatssteunregels en Europese fondsen

De eerste wijziging van de AGVV verbetert de wisselwerking tussen de EU-financieringsregels en de EU-regels inzake staatssteun. Onder het nieuwe meerjarig financieel kader vallen verschillende financieringsmaatregelen en fondsen die uitgevoerd worden door nationale en decentrale overheden. Bij het toebedelen van deze financiering kunnen overheden te maken krijgen met de staatssteunregels. Om de complexiteit te verminderen stroomlijnt de Commissie de regels inzake staatssteun die hierop van toepassing zijn. Deze aanpassing betreft nationale fondsen met betrekking tot:

  • Financierings- en investeringsoperaties die door het InvestEU-fonds worden gesteund;
  • Onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten (RD&I) die een “Seal of Excellence” hebben ontvangen in het kader van Horizon 2020 of Horizon Europa, alsmede medegefinancierde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten of teamvormingsacties in het kader van Horizon 2020 of Horizon Europa;
  • Europese Territoriale Samenwerking (ETC)-projecten, ook bekend als Interreg.

Met ingang van deze wijziging kunnen steunmaatregelen rechtstreeks door lidstaten geïmplementeerd worden zonder deze te melden aan de Europese Commissie.

Welke nieuwe steuncategorieën staan er in de AGVV?

De AGVV is ook uitgebreid met nieuwe steuncategorieën. Zo hebben (decentrale) overheden meer mogelijkheden om de transitie naar een groene en digitale economie te ondersteunen. Artikel 38 en 39 AGVV worden gewijzigd om de mogelijkheden voor steun voor energie-efficiëntieprojecten in gebouwen uit te breiden. Aan de AGVV wordt artikel 36 bis AGVV inzake steun voor oplaad- en tankinfrastructuur voor emissiearme wegvoertuigen toegevoegd. Daarnaast wordt artikel 52 AGVV betreffende steun voor breedbandnetwerken gewijzigd. Achter artikel 52 AGVV komen drie nieuwe artikelen die de voorwaarden beschrijven voor steun voor mobiele 4G- en 5G-netwerken, bepaalde trans-Europese infrastructuurprojecten voor digitale connectiviteit, en bepaalde vouchers.

Coronasteun

De AGVV was voor de coronacrisis niet van toepassing op onderneming in moeilijkheden. Vorig jaar maakte de Europese Commissie hier een uitzondering op voor ondernemingen, die als gevolg van de coronacrisis in moeilijkheden zijn gekomen, gedurende de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 in aanmerking blijven komen voor steun op basis van de AGVV. Deze uitzondering op het begrip onderneming in moeilijkheden geldt vanaf nu voor heel 2021. De Europese Commissie beoogt met deze wijzigingen staatssteun voor een dubbele transitie stimuleren: herstel van de economische gevolgen van de coronacrisis én de transitie naar een groene en digitale economie. Meer informatie over steun in de coronacrisis vindt u op onze website.

Bron

Staatssteun: Commissie Vereenvoudigt regels voor staatssteun in combinatie met EU-steun en introduceert nieuwe mogelijkheden om steunmaatregelen uit te voeren ter ondersteuning van de dubbele transitie en het herstel van de coronapandemie, Europese Commissie

Meer informatie

Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Kenniscentrum Europa Decentraal
Regionaal beleid en fondsen, Kenniscentrum Europa Decentraal
Vragen en antwoorden – Staatssteun: Commissie verbreedt toepassingsgebied van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (Engels), Europese Commissie