Rechtstreekse werking

Europese richtlijnen hebben geen rechtstreekse werking. Dit betekent dat ze omgezet moeten worden in nationale regelgeving. Bepalingen uit deze richtlijnen kunnen echter wel onder bepaalde voorwaarden rechtstreekse werking hebben.

Implementatie richtlijnen

De voormalige aanbestedingsrichtlijnen waren in Nederland geïmplementeerd in de Nederlandse rechtsorde via de Raamwet EEG-voorschriften, de Bao en de Bass en sinds 2012 in de Nederlandse Aanbestedingswet. De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn inmiddels geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Bij deze implementatie, waarvan de deadline lag op 18 april 2016, kwam ook het vraagstuk van rechtstreekse werking aan de orde. Onder het tabblad publicaties vindt u in ons FAQ Rechtstreekse Werking meer informatie hierover. Onder jurisprudentie vindt u een aantal relevante uitspraken met betrekking tot dit onderwerp.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 


Jurisprudentie Rechtstreekse werking

Ambisig-AICP

Conclusie AG Wathelet, 3 maart 2016. Zaak C-46/15. In deze conclusie van de Advocaat-Generaal (AG) Wathelet geeft de AG het HvJ-EU in overweging de prejudiciële vraag die het Portugese gerecht voorlegde over mogelijke rechtstreekse werking van artikel 48 van richtlijn 2004/18 (over technische bekwaamheid) stelde, als volgt te beantwoorden: ‘Artikel 48, lid 2, onder a, ii, tweede streepje van richtlijn 2004/18 moet aldus worden uitgelegd dat, bij gebreke van omzetting daarvan in nationaal recht, particulieren er rechten aan kunnen ontlenen die zij tegenover de aanbestedende diensten kunnen inroepen in het kader van geschillen die bij de nationale rechter aanhangig zijn, op voorwaarde dat de betrokken aanbestedende dienst voldoet aan het begrip staat in de zin van de rechtspraak van het Hof.’

Beentjes tegen Nederlandse Staat

HvJ-EG, 20 september 1988. Zaak 31/87. Overweging 43 en volgende van richtlijn 71/305 gaan in op het voldoende onvoorwaardelijke en nauwkeurige karakter van de bepalingen betreffende geschiktheid en gunning in de toenmalige aanbestedingsrichtlijn werken, en daarmee de mogelijkheid van rechtstreekse werking van die bepalingen.

Lees meer

Fratelli Constanzo

HvJ-EG 22 juni 1989. Zaak 103/88. In deze zaak bepaalde het Hof dat ‘evenals de nationale rechter een overheidsinstantie – een gemeentelijke instantie daaronder begrepen – artikel 29 lid 5 van de toenmalige aanbestedingsrichtlijn voor werken (71/305, betreffende de onderzoeksplicht van een aanbestedende dienst bij een abnormaal lage inschrijving) moet toepassen en bepalingen van nationaal recht die er niet mee verenigbaar zijn, buiten toepassing te laten’.

Portgás

HvJ-EU, 12 december 2013. Zaak C-425/12. In deze zaak gaat het om het inroepen van bepalingen van richtlijn 93/38 over overheidsopdrachten voor nutssectoren door de Portugese overheid tegen een particuliere onderneming die belast is met een dienst van algemeen belang. Overweging 21 en volgende gaan in op de mogelijke rechtstreekse werking van de toenmalige aanbestedingsrichtlijn nutssectoren bepalingen in een zaak waarin de Portugese overheid een concessie had verleend aan Portgás voor openbare dienstverlening op het gebied van gastransport en distributie.

Lees meer

Tögel

HvJ-EG, 24 september 1998. Zaak C-76/97. Overweging 44 en volgende gaan in op de mogelijke rechtstreekse werking van bepalingen aangaande de werkingssfeer van de toenmalige aanbestedingsrichtlijn diensten en 2A en 2B-diensten daarin. Deze zaak gaat over de inroepbaarheid van de Richtlijn Diensten als het gaat om overeenkomsten van onbepaalde tijd.

Lees meer

Nieuws Rechtstreekse werking

Nieuwe Aanbestedingswet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 21 juni 2016 het voorstel voor de gewijzigde Aanbestedingswet aangenomen. De nieuwe wet zal Aanbestedingswet 2012 gaan heten. Minister Kamp van Economische Zaken heeft eerder aangegeven te streven naar inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016. Dit zal nu afhangen van de herziening van het Aanbestedingsbesluit, dat samen met de wet inwerking zal treden.

Lees het volledige bericht

Rechtstreekse werking aanbestedingsrichtlijnen?

De deadline van 18 april 2016 voor de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en de nieuwe concessierichtlijn gaat niet gehaald worden. Hierdoor leven er veel vragen over de mogelijke rechtstreekse werking van deze richtlijnbepalingen. De komende tijd zullen er meerdere initiatieven worden ontplooid om ook decentrale overheden meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over welke bepalingen uit de nieuwe Europese richtlijnen wel en mogelijk niet direct per 18 april al toegepast dienen te worden.

Lees het volledige bericht

Notitie Europa decentraal over implementatie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen in wetsvoorstel

Europa decentraal heeft de bestaande notitie over de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen geactualiseerd. Eind oktober heeft het ministerie van Economische zaken het wetsvoorstel voor aanpassing van de Aanbestedingswet, die nodig is voor de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen (2014/23/EU tot en met 2014/25/EU) naar de Tweede Kamer gezonden. De notitie beschrijft hoe de Europese richtlijnvoorstellen in het wetsvoorstel zijn verwerkt.
Lees het volledige bericht

Publicaties Rechtstreekse werking

X