Vervoersnetwerken TEN-T

Europese lidstaten, en dus ook Nederland, moeten bijdragen aan de totstandkoming van Trans-Europese Netwerken. Dit staat in artikel 171-173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Trans-Europese Netwerken zijn op elkaar aangesloten en met elkaar verbonden nationale netwerken, bijvoorbeeld snelwegen, spoorlijnen of energienetten.

Vervoersnetwerken (TEN-T) zijn een onderdeel van het TEN. Op basis van het TEN-beleid moeten nationale netwerken omgevormd worden tot één Europees netwerk, zonder het milieu aan te tasten.

Decentrale rol bij TEN-T

Decentrale overheden kunnen bijdragen aan TEN-T projecten door hun vervoersbeleid op dat van de EU af te stemmen en door subsidies aan te vragen voor bijvoorbeeld infrastructuurprojecten. Meer hierover kunt u vinden onder subsidies vervoer. Daarnaast kunnen zij betrokken worden bij publiek-private samenwerkingsverbanden. In Nederland zijn onder andere de Betuweroute, de HSL-spoorlijn en de Maaswerken onderdeel van de TEN-T.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Beleid Vervoersnetwerken TEN-T

Vervoersnetwerken TEN-T beleid

Herziening beleid TEN-T

In het Groenboek ‘Op weg naar een beter geïntegreerd TEN-T’ uit 2009 gaf de Commissie aan dat het TEN-beleid moest worden aangepast. De reden hiervoor was dat de Unie bij wilde dragen aan de klimaatdoelstellingen en de concurrentiekracht van Europa. Hiervoor was volgens hen een versterking van het transportsysteem nodig.

Om deze reden werd in 2011 een aantal voorstellen gedaan om het beleid te herzien. De herziening bestaat uit het opzetten van een Connecting Europe Facility, van waaruit subsidies beschikbaar zijn, en een nieuwe verordening over de huidige richtsnoeren betreffende de ontwikkeling van TEN-T. Hierover vindt u meer onder wet- en regelgeving.

Voor de voltooiing van het TEN-T netwerk is tot 2020 ongeveer 550 miljard euro nodig. Dit is exclusief het bedrag dat nodig is om de beoogde emissiereductie te bereiken.

Witboek stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte

In een Witboek uit maart 2011 geeft de Commissie aan wat de doelstellingen voor de periode tot 2030 zijn op het gebied van vervoer. Zij streeft onder andere naar minder CO2-uitstoot en duurzamer vervoer.

Mede aan de hand van dit Witboek zijn de richtsnoeren TEN-T herzien en is er een nieuw financieringinstrument (het CEF) gekomen om de vervoersinfrastructuur- en vervoerssector te ondersteunen.

Nieuws Vervoersnetwerken TEN-T

Gedeputeerde Michiel Scheffer: What after Brexit? Wir lieben Deutschland!

Wat moeten regionale bestuurders met de EU? Michiel Scheffer is namens D66 gedeputeerde van de provincie Gelderland én lid van het Europees Comité van de Regio’s. In die laatste hoedanigheid schreef Scheffer onlangs een adviesrapport over het Europese vervoersnetwerk TEN-T, waarin hij het belang van dit netwerk voor grensregio’s benadrukt. Kenniscentrum Europa decentraal sprak met Scheffer over de Europese dimensie van zijn werk, open grenzen en de Brexit. Lees het volledige bericht

TEN-T dagen dit jaar op 20 tot en met 22 juni in Rotterdam

Elk jaar ontmoeten professionals uit de Europese transport- en verkeerssector elkaar tijdens de TEN-T dagen. Gezamenlijk bedenken zij oplossingen voor knelpunten in de sector en delen zij voorbeelden en innovaties op het gebied van techniek, regels en financiering. De TEN-T dagen worden altijd gekoppeld aan het EU-voorzitterschap en vinden daarom dit jaar in Nederland plaats.

Lees het volledige bericht

Europese waterwegen beter benutten

De Europese Commissie heeft op dinsdag 10 september nieuwe maatregelen aangekondigd die ervoor zorgen dat meer goederen over de Europese rivieren en kanalen worden vervoerd. Deze manier van vervoer behoort tot de meest klimaatvriendelijke en energie-efficiënte, maar momenteel wordt hiermee slechts 6% van de Europese vracht per jaar vervoerd.

Lees het volledige bericht

Informele overeenkomst TEN-T bereikt

Op donderdag 30 mei bereikte het Europees Parlement, het Ierse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie een informele overeenkomst over de verordening inzake de herziening van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Europees Parlement en de Raad.
Lees het volledige bericht

Wet- en regelgeving Vervoersnetwerken TEN-T

Vervoersnetwerken TEN-T wet- en regelgeving

De basis van TEN-T ligt in de artikelen 170-172 VWEU. Daarnaast bevat de Verordening 1315/2013 betreffende richtsnoeren voor het TEN-T de doelstellingen, hoofdlijnen, prioriteiten en geselecteerde projecten van het Europese TEN-beleid.

Richtsnoeren TEN-T

De Verordening bevat een langetermijnstrategie voor het TEN-T beleid tot 2030/2050.
Dit beleid bestaat uit twee netwerken: een kernnetwerk en een uitgebreid netwerk. Het laatste bestaat uit alle bestaande en geplande infrastructuur die aan de eisen van de richtsnoeren voldoet. Het kernnetwerk bevat grensoverschrijdende, ontbrekende schakels, belangrijke knelpunten en multimodale knooppunten.

Volgens de richtsnoeren moeten alle infrastructuurbeheerders en initiatiefnemers van projecten rekening houden met de maatregelen die in de richtsnoeren genoemd worden. Zo moeten zij onder andere:
– zorgen dat de onder hen vallende infrastructuur op het uitgebreide netwerk is aangesloten;
– bij investeringen in infrastructuur rekening houden met onder andere lage CO2-uitstoot en verkeersveiligheid.

Nieuwe indicatieve kaarten
De gedelegeerde Verordening 474/2014 vult Verordening 1315/203 aan met nieuwe indicatieve mappen.